Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe i praca licencjacka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.5s.SDiPL.SL.RZAXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe i praca licencjacka
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy: Zarządzanie, 5 sem, stacj. licencjat obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem seminarium jest motywowanie do systematycznego przygotowywania pracy licencjackiej oraz celów i planu pracy. Przy czym prowadzący pomagają we właściwym przygotowaniu teoretycznym do praktycznej realizacji planu i celów pracy. Odbywa się to w ramach dyskusji po zreferowaniu przez studenta jego zamierzeń badawczych.

Pełny opis:

I. Prowadzący seminarium:

• przygotowanie w terminie wyznaczonym przez Pana Dziekana ostatecznej listy tytułów prac dyplomowych do zatwierdzenia przez RPKEiZ oraz Radę Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego,

• zasady dyskutowania, opracowania referatu, wygłaszania referatu,

• definiowanie celu, zakresu pracy dyplomowej,

• struktura pracy licencjackiej (proporcje pomiędzy częścią teoretyczną a empiryczną, części składowe pracy dyplomowej),

• formalne i merytoryczne wymogi pracy dyplomowej (nazewnictwo rozdziałów i podrozdziałów, marginesy, wielkość czcionki itp., oraz układ rozdziałów numeryczny, alfabetyczny, mieszany),

• graficzna strona pracy (tabele, wykresy, itp.),

• omówienie zasad zbierania materiału źródłowego i rodzajów materiału empirycznego (pierwotny, własny itp.),

• referaty wygłoszone przez pracowników prowadzących seminarium jako przykłady zawierające m.in. poprawnie sformułowane tytuły prac, cel, zakres i plan pracy

II. Prezentacje przygotowane przez studentów w celu sprawdzenia stopnia opanowania zasad przygotowania i wygłoszenia referatu oraz dyskusji:

- celu i zakresu pracy

- planu pracy

- rodzaju zbieranego materiału źródłowego i do czego zostanie on wykorzystany w pracy,

- opis danych tabelarycznych.

Zaliczenie zajęć:

a) na podstawie zaawansowania w przygotowaniu tekstu pracy licencjackiej,

b) oceny z referatów (prezentacji) oraz umiejętności dyskutowania.

Metoda dydaktyczna (techniki nauczania): dyskusja, dyskusja wielokrotna, referat, koreferat, prezentacja, zadania indywidualne i grupowe.

Literatura:

Urban S. Ładoński W. 1994. Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z dnia 2 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 224, poz. 1634 z póż.zm.), Regulamin Studiów § 23, Zarządzenie Rektora UR Nr 2 / 2010 z dnia 22 stycznia 2010 r.

Zalecenia Wydziałowej Komisji Dydaktycznej: Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie podane na stronie Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego http://wre.ur.krakow.pl/dziekanat-procedura-dyplomowania.html

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)