Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rewaloryzacja środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.5s.RSR.NI.ROSXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rewaloryzacja środowiska
Jednostka: Katedra Gleboznawstwa i Agrofizyki
Grupy: Ochrona środowiska, 5 sem, niestacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA /ECTS 3/ semestr 5

Profil ogólnoakademicki / Forma / poziom NI

status: kierunkowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy z zakresu rekultywacji, renaturyzacji, rewitalizacji środowiska. W czasie zajęć zostaną omówione standardy jakości gleb i gruntów uwzględniające nowe ich funkcje użytkowania. W ramach przedmiotu przedstawione zostaną procedury postępowania z terenami zdegradowanymi, metody zagospodarowania nieużytków poprzemysłowych.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu rewaloryzacji środowiska, podstawy prawne.

2. Ogólne zasady rekultywacji terenów zdegradowanych.

3. Rekultywacja i zagospodarowanie terenów zdegradowanych przez górnictwo odkrywkowe węgla brunatnego.

4. Rekultywacja i zagospodarowanie terenów zdegradowanych przez górnictwo podziemne węgla kamiennego i rud metali.

5. Degradacja i rekultywacja terenu po eksploatacji surowców skalnych (skał luźnych i litych).

6. Standardy jakości gleby uwzględniające aktualną i planowaną funkcję gruntów. Zanieczyszczenia chemiczne w gruntach.

7. Zarządzanie ryzykiem. Ekonomiczne i społeczne aspekty wyboru kryteriów oceny ryzyka.

8. Tereny zdegradowane – potrzeba polityki, strategii i struktury instytucjonalnej.

9. Planowanie ponownego rozwoju budowy terenów zdegradowanych.

10. Ponowny rozwój terenów zdegradowanych.

11. Możliwości i ograniczenia zagospodarowania nieużytków poprzemysłowych.

12. Aspekty techniczne i środowiskowe zagospodarowania terenów zdegradowanych.

13. Aspekty dotyczące nieruchomości położonych na terenach zdegradowanych, nieużytkach poprzemysłowych.

14. Ekonomiczne aspekty regeneracji terenów zdegradowanych.

15. Finansowanie ponownego rozwoju terenów zdegradowanych.

Ćwiczenia audytoryjne:

Ćwiczenia audytoryjne będą miały na celu przedstawienie wykorzystywanych metod i efektów ich zastosowania w procesach rewaloryzacji środowiska:

1. Metody klasyfikacji gruntów dla potrzeb rekultywacji (metoda punktowa Skawiny i Trafasowej, klasyfikacja Krzaklewskiego).

2. Wpływ kopalni rud metali kolorowych (cynkowo-ołowiowych) i zakładów metalurgicznych na degradację terenu.

3. Degradacja i rekultywacja terenu po eksploatacji odkrywkowej i otworowej siarki.

4. Metody i efekty renaturyzacji torfowiska.

5. Ocena zanieczyszczenia chemicznego gruntów przeznaczonych do rekultywacji.

6. Przykłady zastosowania odpadów organicznych w rekultywacji składowisk odpadów komunalnych, przemysłowych, niebezpiecznych.

7. Możliwości i ograniczenia rewitalizacji zdegradowanych terenów poprzemysłowych.

8. Projekt rewaloryzacji wybranego terenu poprzemysłowego lub innego terenu zdegradowanego.

Ćwiczenia terenowe:

Ćwiczenia terenowe będą miały na celu prezentację przykładu wdrożonych metod rekultywacji, zagospodarowania, rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Ćwiczenia te będą odbywać się na terenie byłych Krakowskich Zakładów Sodowych "Solvay".

Program zajęć terenowych obejmie poznanie i adaptację najcenniejszych i najmniej zniszczonych obiektów przemysłowych oraz likwidację powierzchniowego źródła zanieczyszczeń środowiska jakim były "białe morza".

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 45 ECTS**

1,8

w tym:

wykłady: 20 godz.

ćwiczenia i seminaria: 25 godz.

konsultacje: 0 godz.

udział w badaniach: 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże: 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu: 0 godz.

praca własna: (1,2 ECTS**) 80 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Baran S., Turski R. 1996. Degradacja, ochrona i rekultywacja gleb. Wyd. AR Lublin, ss. 223.

2. Baran S. 2000. Ocena stanu degradacji i rekultywacji gleb. Wyd. AR w Lublinie, ss. 244.

3. Gworek B., Barański A., Czarnomski K., Sienkiewicz J., Porębska J. 2000. Procedura oceny ryzyka w zarządzaniu gruntami zanieczyszczonymi metalami ciężkimi. Wyd. IOŚ, Warszawa, ss. 88.

4. Karczewska A. 2008. Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych. Wyd. UWP, Wrocław, ss. 414.

Uzupełniająca:

1. Kowalik P. 2001. Ochrona środowiska glebowego. Wyd. PWN. Warszawa.

2. Maciak F. 2003. Ochrona i rekultywacja środowiska. Wyd. SGGW, Warszawa, ss. 348.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

-zna degradujące środowisko skutki działalności przemysłowej,

-umie ocenić stan zanieczyszczenia środowiska,

-zna metody rekultywacji terenów zdegradowanych na skutek działalności przemysłowej,

-zna założenia metod zagospodarowania terenów poprzemysłowych,

-zna znaczenie terenów poprzemysłowych w środowisku i zagrożenia.

Umiejętności:

-potrafi wybrać odpowiednią metodę rewaloryzacji środowiska,

-potrafi wybrać metodę rekultywacji terenów poprzemysłowych,

-potrafi ocenić skuteczność rewitalizacji terenów poprzemysłowych.

Kompetencje społeczne:

-potrafi pracować w zespole w ramach ćwiczeń terenowych,

-ma świadomość wpływu podejmowania decyzji dotyczących rewaloryzacji środowiska tak aby były właściwe z punktu widzenia jakości środowiska i akceptowalne społecznie.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

zaliczenie pisemne, oparte na pytaniach testowych wielokrotnego wyboru i pytaniach otwartych sprawdzających wiedzę i umiejętność jej przekazania obejmujący zagadnienia z wykładów.

Ćwiczenia:

Oceny formujące (ćwiczenia) za:

1. Sprawdzian umiejętności w trakcie ćwiczeń audytoryjnych.

2. sprawozdanie z ćwiczeń audytoryjnych (prezentacja) oraz z ćwiczeń terenowych.

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ocena końcowa-0,5 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,5 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Antonkiewicz, Krystyna Ciarkowska
Prowadzący grup: Jacek Antonkiewicz, Krystyna Ciarkowska, Michał Gąsiorek, Paweł Nicia, Katarzyna Sołek-Podwika
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 20 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Antonkiewicz, Krystyna Ciarkowska
Prowadzący grup: Jacek Antonkiewicz, Krystyna Ciarkowska, Michał Gąsiorek, Paweł Nicia, Katarzyna Sołek-Podwika
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)