Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Roślinna produkcja pierwotna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.5s.RPP.SI.RBIOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Roślinna produkcja pierwotna
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 LUB 6.00 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie rozmiaru rośłinnej produkcji pierwotnej w naturalnych ekosystemach oraz w agroekosystemach, ze sczególnym uwzględnieniem lasów, gruntów ornych i użytków zielonych. Zostaną przedstawione metody szacowania produkcji pierwotnej oraz sposoby gospodarowania i urządzania lasów, terenów zielonych i produkcji na GO. Zostaną scharakteryzowane najważniejsze rośłiny uprawne wykorzystywane zarowno dla celów spożywczych, paszowych, jako odnawialne zródla energii i surowce dla przemyslu (otrzymywanie skrobi, olejów, cukru).

Pełny opis:

Wyklady:

1. Wprowadzenie – światowe zasoby UR, pojęcia związane z przedmiotem (2), Modelowanie w produkcji rołśinnej (2) BK

2. Modelowanie produkcji pierwotnej (charakteryztyka wybranych modeli roślinnych) -(4) BK

3. Zasoby leśne – charakterystyka ekosystemu leśnego, wyorzystanie surowca drzewnego (4)

4) Podstwy gospodarki leśnej – urządzanie lasu (4)

5) Ochrona zasobów leśnych (4) J. Banaś razem 12 h wykładów

6) Charakterystyka UZ (4) (WSZ)

7) Rośłinność UZ (trawy, zioła, motylkowate) (4)

8) Zabiegi pratotechniczne (4)

9)Pozaprodukcyjna rola UZ (4)

10) Produkcja rośłin skrobiowych – zboża podstawowe (4 BK)

11) Rośliny prosowate - Kukurydza, sorgo oraz trzcina cukrowa (4 BK)

12) Bulwiaste rośłiny skrobiowe : ziemniak. Bataty, maniok, rośłiny korzeniowe (AKK)

13) Rosliny oleiste: soja; rzepak, palma oleista, rośłiny włókniste Len, konopie, i inne. (AKK)

14) Rośliny białkowe: bobowate grubonasienne (AKK)

15) Bobowate drobnonasienne i inne pastewne, Szybkorosnace rołśiny energrtyczne -wiezrba, miskant (AKK)

Cwiczenia:

1. Teoretyczne podsatwy modelu roślinnego, fotosynteza brutto, oddychanie

2. Wskaźniki wegetacyjne (teledetekcja), wpływ wody i składników pokarmowych

3. Cwicyenia praktyczne - obsluga sprzetu badawczego/susnscan, Laiomierz , chlorofilomierz, LCI sd, fluorymetr i inne

4-5. Podstawowe gatunki drzew - charakterystyka botaniczno-użytkowa, projekt zagospodarowana/urządzania/eksploatacji lasu

6. Metody oceny produkcji pierowtnej w lasach, ekosystemach kzrewiastych i na uzytkach trawiastych /projekt/

7. Charakterystyka gatunków wystęujacych na UZ,

8. Projekt uzytkowania UZ /wypas, koszarzenie, uzytkowanie kośne/

9. Zabiegi pratotechniczne - efektywność ekonomiczna

10. Fazy rozwojowe rośłin w skali BBCH

11. Zboza charaktyrsytyka botaniczno-rolnicza, projekt technologiii

12. Kukurydza i inne - charaktyrsytyka botaniczno-rolnicza, projekt technologii

13. "Skrobiowe rośłiny bulwiaste - charekterystyka botaniczno rolnicza, projekt (technologia uprawy ziemniaka skrobiowego)

"

14. rośłiny okopoe korzeniowe- charekterystyka botaniczno rolnicza, projekt (technologia uprawy buraka na bigaz, cukier porownanie oddziaływania na wielkość emisji gazów cieplarniianych)

"

15. Rośłiny oleiste i włokniste - projekt technologi uprawy rzepaku/soi

Bobowate drobnonasienne - charakterystya botaniczno-rolnicza

Bobowate grubonasiennne - charakterystya botaniczno-rolnicza

OZE _ MISKANT, wierzba i inne

Literatura:

"Podstawowa :

Szczegółowa uprawa roślin (Wrocław 2003) pod red. A. Koteckiego; Principles and standard for measuring primary production (Oxford 2007) pod red. Timothy J. Fahey & Alan K. Knapp

Publikacje naukowe bieżące i z ostatnich 7 lat/ On-line z komputerów uczelnianych przez bibliotekę/

Uzupełniająca:

B.Kulig. 2010. Matematyczne modelowanie wzrostu i rozwoju roślin. Wyd. UR w Krakowie SZACOWANIE PLONÓW ROŚLIN ROLNICZYCH. Materiały dla kwalifikatorów. Opracował zespół: dr hab. Bogdan Kulig, prof. nadzw. UR w Krakowie, mgr inż. Maciej Wołosz, mgr inż. Mirosław Tokarz (pdf w internecie)

Biotechnology vol. 6. Products of primary metabolism. Ed. M. Roehr (1996)

"

"1. Klimek—Kopyra A., Kulig B., Oleksy A., Zając T. 2015. Agronomic performance of naked oat (Avena nuda L.) and faba bean intercropping. Chilean Journal of Agricultural Research 75 (2): 168-173.

2. Klimek-Kopyra A., Głąb T., Kulig B., Zając T., Lorenc-Kozik A. 2015. Estimation of tendrils parameters depending on the sowing methods, in contrasting Pisum Sativum L. varieties. Romanian Agricultural Research 32: 1- 6.

3. Klimek-Kopyra A., Kulig B., Głąb T., Zając T., Skowera B., Kopcińska J. 2015. Effect of plant intercropping and soil type on specific root length. Romanian Agricultural Research 32: 1-10.

4. Agnieszka Klimek-Kopyra; Agnieszka Baran; Tadeusz Zając; Bogdan Kulig . 2015. Effects of heavy metals from polluted soils on the roots and nodules formation. Bulgarian Journal of Agricultural Science 21(2): 295-299.

5. Micek P., Kowalski Z.M., Kulig B., Kański J., Słota K. 2015. Effect of variety and plant protection method on chemical composition and in vitro digestibility of faba bean (Vicia faba)seeds. Annals of Animal Science 15(1): 143-154.

6. Kulig B., Głąb T., Oleksy A., Klimek—Kopyra A., Kołodziejczyk M., Zając T. 2014. Effect of the metod of plant protection on the yield, root development and formation of vegetation indices of faba bean canopy. Bulgarian Journal of Agricultural Science 20 (No 2): 155—164

"

Efekty uczenia się:

- wiedza

RPP_W01 - student zna podstawowe pojęcia z zakresu produkcji pierwotnej

RPP_W02 - posiada wiedzę na temat funkcjonowania i wydajności naturalnych ekosystemów leśnych trawiastych i agroekosystemów (ze szczegółnym uwzglednienieniem GO)

RPP_W03 - zna podstawowe gatunki roslin rolniczych i ich technologię uprawy oraz możłiwości wykozrystania

- umiejętności

RPP_U01 -potrafi rozpoznawać gatunki rosłin rolniczych uprawianych dla róznych celów

RPP_U02 - potrafi samodzielnie wykonać projekt technologii uprawy wybranego gatunku roślin rolniczych/lub/i zagospodarowania Uz i lasów

RPP_U03 - wykorzystuje urządzenia badawcze do okresłenia intensywności przyrsotu biomasy lub jej jakości

kompetencje społeczne

RPP_K01 - potrafi rozwiązywać stawiane problemy i organizować pracę w zespole.

RPP_K02 - docenia potrzebę łączenia wiedzy interdyscyplinarnej oraz wykorzystania technik komputerowych w badaniach i projektach inżynierskich

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: ocena uzyskana ze sprawozdań i projektów

Wykłady: Ocena z testu egzaminacyjnego

Ocena końcowa 0,6 wykłady + 0,4 ćwiczenia (wagi dla ocen)z form zajęć)

"Egzamin pisemny (test z wyboru i uzupełnienia + zadania obliczeniowe)

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi."

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Kulig
Prowadzący grup: Jan Banaś, Beata Grygierzec, Bogdan Kulig, Anna Lorenc-Kozik, Andrzej Oleksy, Wojciech Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Kulig, Andrzej Oleksy
Prowadzący grup: Jan Banaś, Beata Grygierzec, Anna Lorenc-Kozik, Andrzej Oleksy, Wojciech Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Kulig, Andrzej Oleksy
Prowadzący grup: Jan Banaś, Beata Grygierzec, Anna Lorenc-Kozik, Andrzej Oleksy, Wojciech Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)