Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.5s.RFI.SL.RZAXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość finansowa
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy: Zarządzanie, 5 sem, stacj. licencjat obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Rachunkowość finansowa

KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE /ECTS: 3/ semestr 5

Profil: ogólnoakademicki /Forma i poziom: SL

status: kierunkowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Program przedmiotu obejmuje podstawy rachunkowości rozszerzone o wybrane zagadnienia szczegółowe. Jako podstawy uznaje się poznanie podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości, metod klasyfikacji zdarzeń gospodarczych i ich ewidencyjnych ujęć, ustalenie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych obowiązujących w polskim prawie bilansowym. Ewidencje szczegółowe dotyczą: środków pieniężnych, rozrachunków, obrotu materiałowego , towarowego oraz wyrobami gotowymi, ujęcia kosztów w dwóch wariantach ewidencji, .Oprócz zasadniczej działalności operacyjnej ewidencją obejmuje się również pozostałe przychody i pozostałe koszty operacyjne oraz przychody i koszty finansowe. Wynik finansowy liczony jest w dwóch wariantach: kalkulacyjnym i porównawczym.

Pełny opis:

Treść wykładów:

1. Rachunkowość jako system ewidencji gospodarczej. Istota, funkcje i zakres rachunkowości. 1 godz.

2. Zasoby majątkowe (Aktywa) – wyjaśnienie pojęć i klasyfikacja. 1 godz.

3. Źródła finansowania zasobów majątkowych (Pasywa) - wyjaśnienie pojęć i klasyfikacja. 1 godz

4. Bilans przedsiębiorstwa. Operacje gospodarcze i ich wpływ na składniki bilansu. 1 godz.

5. Konto księgowe; budowa konta, rodzaje kont, podstawowe zasady księgowania, zamknięcie kont, zestawienie obrotów i sald. 1 godz.

6. Sposoby uszczegółowiania ewidencji księgowej, podzielność pozioma i pionowa kont. 1 godz.

7. Łączenie kont. Funkcjonowanie kont wynikowych. 1 godz.

8. Klasyfikacja działalności gospodarczej, rodzaje zasadniczej działalności operacyjnej. 1 godz.

9. Kategorie kształtujące wynik finansowy w działalności handlowej i ich ujęcie na kontach.

1 godz.

10.Kategorie kształtujące wynik finansowy w działalności usługowej i ich ujęcie na kontach. 1 godz.

11. Kategorie kształtujące wynik finansowy w działalności wytwórczej i ich ujęcie na kontach 1 godz.

12. Przychody i koszty ich uzyskania w pozostałej działalności operacyjnej oraz działalności finansowej. Zyski i straty nadzwyczajne. 1 godz.

13. Układy kosztów, warianty ewidencji kosztów zasadniczej działalności operacyjnej. 1 godz.

14. Księgowy sposób ustalenia wyniku finansowego i jego prezentacja w rachunku zysków i strat – wariant porównawczy. 1 godz.

15. Zasady i techniki prowadzenia rachunkowości.

Zasady etyki w rachunkowości. 1 godz.

Treść ćwiczeń:

1. Klasyfikacja i charakterystyka aktywów trwałych i obrotowych. 2 godz.

2. Klasyfikacja i charakterystyka pasywów – kapitał (fundusz) własny, zobowiązania dłgo- i krótkoterminowe. 2 godz.

3. Sporządzanie bilansu w formie uproszczonej na podstawie danych ze spisu z natury. Wpływ operacji gospodarczych na układ bilansu. 2 godz.

4. Księgowanie na kontach bilansowych. 2 godz.

5. Księgowanie na kontach bilansowych cd. Sporządzanie bilansu zamknięcia. 2 godz.

6. Zapis operacji gospodarczych na kontach „księgi głównej” (ewidencja syntetyczna) i na kontach „ksiąg pomocniczych” (ewidencja analityczna). Zamykanie konta aktywno-pasywnego. 2 godz.

7. Przychody ze sprzedaży towarów, usług i wyrobów gotowych oraz koszty ich uzyskania. 2 godz.

8. Ewidencja przychodów i kosztów pozostałej działalności operacyjnej. Sprawdzian pisemny. 2 godz.

9. Ewidencja przychodów i kosztów działalności finansowej oraz zysków i strat nadzwyczajnych. 2 godz.

10. Księgowe ustalenie wyniku finansowego z działalności handlowej. 2 godz.

11. Księgowe ustalenie wyniku finansowego z działalności usługowej. 2 godz.

12. Księgowe ustalenie wyniku finansowego z działalności wytwórczej. 2 godz.

13. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym. Ustalenie wyniku finansowego w sposób porównawczy. 2 godz.

14. Przykład całościowy od „bilansu otwarcia” do „bilansu zamknięcia”. 2 godz.

15. Zaliczenie ćwiczeń. Sprawdzian pisemny. 2 godz.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 51 /ECTS 1,7/

w tym:

- udział w wykładach: 15 godz.

- udział w ćwiczeniach: 30 godz.

- konsultacje 4 godz.

- udział w egzaminie 2 godz.

- praca własna studenta wynosi 33 godz. / ECTS 1,3/

Literatura:

Podstawowa

1. Gierusz B.: Podręcznik samodzielnej nauki ksiegowania. ODDK. Gdańsk 2019.

2. Gierusz B.: Zbiór zadań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania. ODDK. Gdańsk 2019.

3. Kmiecik- Kiszka Z., Szaro L.: Rachunkowość od podstaw. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Krakowie. Kraków 2009. /Materiały do ćwiczeń/

Uzupełniająca

1. Micherda B. 2005. Podstawy rachunkowości. PWN. Warszawa.

2. Podstawy rachunkowości. 2005. Wyd. V. Red. K. Sawicki. PWE. Warszawa.

3. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zmianami.

Efekty uczenia się:

Efekty nauczania przedmiotu to:

wiedza:

-student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady stosowane w rachunkowościfinansowej, która stanowi wiarygodne źródło danych niezbędnych w procesie zarządzania,

-potrafi scharakteryzować funkcje jakie rachunkowość spełnia w systemie nauk.

umiejętności:

- prowadzi ewidencję operacji gospodarczych na kontach

- w ramach sprawozdawczości sporządza Bilans oraz Rachunek zysków i strat z ustaleniem wyniku finansowego oraz rozumie ich treść

- potrafi zorganizować rachunkowość w danej jednostce gospodarczej zgodnie z wymogami polskiego prawa bilansowego i potrzebami zarządzania jednostką

kompetencje społeczne:

- posiada świadomość potrzeby rejestrowania, zbierania i systematyzowania danych zasobowych i wynikowych w danej jednostce gospodarczej w celu podejmowania racjonalnych decyzji,

- współpracuje w zespole

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

Egzamin pisemny w formie testowej, w terminie poprawkowym - ustny.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia przedmiotu.

1. Ocenę niedostateczną (2,0) student otrzymuje, jeżeli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student nie uzyskał 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocenę dostateczna (3.0) student otrzymuje, jeżeli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyskał przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocenę ponad dostateczną (3.5) student otrzymuje, na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, lub K) efektów kształcenia: średnio 55 – 65%

4. Ocenę dobrą (4.0) student otrzymuje, na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, lub K) efektów kształcenia: średnio 66 – 80%

5. Ocenę ponad dobrą (4.5) student otrzymuje, na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, lub K) efektów kształcenia: średnio 81 – 90%

6. Ocenę bardzo dobrą (5.0) student otrzymuje, na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, lub K) efektów kształcenia: średnio powyżej 90%

Ćwiczenia

Oceny formujące– oceny za wykonanie zadań obliczeniowych na ćwiczeniach i ze sprawdzianów cząstkowych.

Ocena podsumowująca – średnia ocen formujących oraz sprawdzianu kończącego ćwiczenia. Oceniana będzie poprawność ewidencji operacji gospodarczych, wyliczenia wyniku finansowego, sporządzenia bilansu majątkowego oraz rachunku zysków i strat.

Ocena końcowa = 0,6 x ocena podsumowująca (ćwiczenia) + 0,4 x ocena z egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Kmiecik-Kiszka
Prowadzący grup: Justyna Barczyk-Ciuła, Zofia Kmiecik-Kiszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Kmiecik-Kiszka
Prowadzący grup: Zofia Kmiecik-Kiszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Kmiecik-Kiszka
Prowadzący grup: Zofia Kmiecik-Kiszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Kmiecik-Kiszka
Prowadzący grup: Zofia Kmiecik-Kiszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.