Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Produkcja zwierzęca

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.5s.PRZ.NI.RROAX.H
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Produkcja zwierzęca
Jednostka: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Grupy: Rolnictwo, 5 sem, niestacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu fizjologii i żywienia oraz hodowli zwierząt gospodarskich. Wskazuje możliwości adaptacji fizjologicznej ustroju do zmiennych warunków środowiska, a poprzez poznanie prawidłowych wartości fizjologicznych wskaźników umożliwia ocenę zdrowia i wzrostu zwierząt, a także pomaga zapobiegać chorobom zwierząt. Zapoznanie studentów ze znaczeniem racjonalnego żywienia zwierząt oraz z wpływem poszczególnych składników pokarmowych na efekty produkcyjne różnych gatunków i kierunków produkcji zwierząt. Zajęcia obejmują także charakterystykę podstawowych grupy pasz, z uwzględnieniem możliwości ich konserwacji i stosowania w praktycznym żywieniu zwierząt. Uczy umiejętności: układania dawek pokarmowych i sporządzania bilansu pasz w gospodarstwie.

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się ze znaczeniem gospodarczym i użytkowaniem poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich (bydła mlecznego i mięsnego, owiec, trzody chl

Pełny opis:

1.Podstawy przewodnictwa nerwowego. Zmysł smaku i węchu. Wchłanianie składników metabolicznych

2.Krążenie krwi. Regulacja endokrynna procesów fizjologicznych.

3.Fizjologia rozrodu

4.Skład chemiczny pasz. Rola poszczególnych składników pokarmowych w żywieniu zwierząt. Wartość pokarmowa pasz dla różnych gatunków zwierząt.

5.Mierniki oceny wartości energetycznej i białkowej pasz. Żywienie zwierząt przeżuwających (bydło, owce).

6.Żywienie zwierząt monogastrycznych (trzoda chlewna, drób, konie). Metody konserwacji i przechowywania pasz.

7.Gospodarka paszowa. Technologia produkcji mieszanek paszowych. Zasady sporządzania bilansu paszowego w gospodarstwie rolnym -jego aspekty ekonomiczne.

8.Wpływ żywienia na jakość produktów i opłacalność produkcji zwierzęcej.Organizacja hodowli koni. Rasy i typy koni.

9.Reprodukcja koni w hodowli państwowej i terenowej. Użytkowanie koni w hodowli i chowie terenowym.

10.Pochodzenie i znaczenie gospodarcze bydła. Rasy bydła.

11.Ocena użytkowości mlecznej. Pomieszczenia i systemy utrzymania bydła.

12.Charakterystyka gatunku owca domowa. Poznanie aktualnej sytuacji owczarstwa w Polsce oraz charakterystyka poszczególnych ras owiec. Ogólny zarys znaczenia gospodarczego i użytkowego owiec oraz zapoznanie się z metodami oceny produkcyjności tych zwierząt.

13.Znaczenie gospodarcze trzody chlewnej, pochodzenie i udomowienie, pogłowie i wskaźniki produkcyjne. Tucz trzody chlewnej, krzyżowanie towarowe, ekonomiczne aspekty produkcji trzody chlewnej.

14.Sposoby wyceny wartości tucznej, rzeźnej i rozpłodowej trzody chlewnej. Znaczenie gospodarcze produkcji drobiu. Kierunki użytkowania, typy użytkowe, gatunki i rasy drobiu.

15.Charakterystyczne cechy drobiu i produkty drobiarskie. Legi drobiu, produkcja jaj i mięsa drobiu

cwiczenia

Charakterystyka elementów morfotycznych krwi.

cd. Charakterystyka elementów morfotycznych krwi.

Trawienie w jamie gębowej

cd. Trawienie w jamie gębowej

Trawienie w żołądku.

Trawienie w jelitach.

Układ wydalniczy

Oznaczanie w paszach zawartości: suchej masy, popiołu sur., białka og., włókna sur. oraz tłuszczu surowego. (laboratorium)

Metody badania strawności składników pokarmowych i oznaczania bilansu azotu, węgla i energii u zwierząt.

Kryteria podziału pasz i ich rozpoznawanie. (laboratorium)

Ocena organoleptyczna i chemiczna pasz objętościowych soczystych i suchych oraz pasz treściwych. (laboratorium)

Zasady układania dawek pokarmowych dla bydła.

Zasady układania dawek pokarmowych dla owiec.

Zasady zestawiania mieszanek paszowych dla trzody chlewnej.

Zasady zestawiania mieszanek paszowych dla drobiu.

Zasady układania dawek pokarmowych dla koni.

Typy użytkowe i pokrój bydła.

Reprodukcja w stadzie bydła.

Higiena pozyskiwania mleka.

Ocena wartości opasowej i rzeźnej bydła.

Charakterystyka użytkowości mięsnej owiec. Metody polepszania wydajności mięsnej małych przeżuwaczy.

Poznanie właściwości mleka owczego oraz zapoznanie się z czynnikami zwiększającymi wydajność mleczną u owiec.

Poznanie innych sposobów użytkowania małych przeżuwaczy (wełna, skóry, niekonwencjonalne użytkowanie owiec).

Podstawowe pojęcia, nazewnictwo stosowane w chowie i hodowli trzody chlewnej.

Charakterystyka grup produkcyjnych i wiekowych świń.

Pielęgnacja i odchów prosiąt ssących, specyfika pielęgnacji młodzieży hodowlanej i świń użytkowanych rozpłodowo.

Pomieszczenia dla trzody chlewnej. Systemy utrzymania.

Technologia produkcji brojlerów kurzych.

cd. Technologia produkcji brojlerów kurzych.

Technologia produkcji jaj konsumpcyjnych .

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: 150; ECTS: 6

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: -; ECTS: -

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 45; ECTS: 1,8

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 15; ECTS: 0,6

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 105; ECTS: 4,2

Literatura:

1. Bobek S. Wykłady z fizjologii zwierząt domowych. Skrypt dla szkół wyższych, AR w Krakowie, 1989.

2. Buraczewski S., Ziołecka A. Podstawy żywienia zwierząt i paszoznawstwo. W-wa, 1991.

3. Chachuła J., Chrzanowski Sz., Oleksiak S. Chów, hodowla i użytkowanie koni, SGGW, Warszawa, 1991.

4. Grudniewska B. Hodowla świń. Wyd. PWRiL W-wa, 1987.

5. Hodowla i użytkowanie drobiu. Praca zbior. pod red. E. Świerczewskiej. Warszawa 1993.

6. Krzymowski T. : Fizjologia zwierząt, PWRiL 2005.

7. Normy żywienia zwierząt (wyd.: IFi ŻZ PAN oraz IZ - dla różnych gatunków zwierząt).

8. Litwińczuk Z., Szulc T. Hodowla i użytkowanie bydła. PWRiL, Warszawa. 2005.

9. Materiały z wykładów.

10. Praca zbiorowa pod red. J. Kamińskiego. Ćwiczenia z żywienia zwierząt i paszoznawstwa. Skrypty AR, Kraków, 1995.

11. Praca zbiorowa pod red. D. Jamroz "Żywienie zwierząt i paszoznawstwo" Tom 1, 2, 3, PWN, 2001 i 2006.

12. Węglarz A. Hodowla bydła -skrypt do ćwiczeń. Wyd. AR w Krakowie, 2003.

13. Wójcikowska-Soroczyńska M. "Hodowla owiec", Warszawa 1998.

14. Zootechnika tom I, II, III. Praca pod red. Hoszczaruk S. Wyd. PWRiL, Warszawa, 1985.

Efekty uczenia się:

Efekty w zakresie wiedzy:

- zna podstawowe procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie zwierząt gospodarskich;

- ma podstawową wiedzę o gatunkach, rasach, typach użytkowania i typach użytkowych zwierząt gospodarskich oraz produktach od nich uzyskiwanych ;

- zna podstawowe składniki pokarmowe pasz i ich znaczenie dla organizmu zwierzęcego;

- potrafi scharakteryzować pasze (zalecane i szkodliwe);

- posiada znajomość podstawowych metod konserwacji, uszlachetnienia i przygotowania pasz;

- wykazuje podstawową znajomość wymagań pokarmowych zwierząt gospodarskich;

- ma wiedzę ogólną na temat zagrożeń ekologicznych związanych z produkcją zwierzęcą.

Efekty w zakresie umiejętności:

- potrafi scharakteryzować elementy morfotyczne krwi oraz omówić proces trawienia w przewodzie pokarmowym zwierząt;

- zna podstawowe pojęcia oraz nazewnictwo stosowane w chowie i hodowli bydła, trzody chlewnej, owiec, koni i drobiu;

- potrafi scharakteryzować użytkowość mleczną i mięsną zwierząt;

- rozpoznaje pasze i ocenia ich wartość pokarmową;

- interpretuje wyniki podstawowej analizy chemicznej pasz;

- potrafi korzystać z norm żywienia zwierząt i określić zapotrzebowanie zwierząt na składniki pokarmowe;

- zna podstawowe systemy żywienia zwierząt.

Kompetencje społeczne:

- ma świadomość znaczenia chowu i hodowli oraz żywienia zwierząt gospodarskich we współczesnej produkcji rolniczej;

- otwarty na dalsze pogłębianie wiedzy z zakresu chowu i hodowli zwierząt.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu (wykładów i ćwiczeń) w formie testu (wybór jednej odpowiedzi prawidłowej z czterech podanych), sprawdzającego wiedzę i umiejętności studenta.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W,

U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej

składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K)

efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U

lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%),

ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych

danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej

kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kański
Prowadzący grup: Krzysztof Andres, Bogusława Długosz, Jarosław Kański, Jacek Nowicki, Justyna Żychlińska-Buczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)