Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.5s.ORO.SI.RROXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona roślin
Jednostka: Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego
Grupy: Rolnictwo, 5 sem, stacj. inż. obowiązkowe, s. agroekonomia
Rolnictwo, 5 sem, stacj. inż. obowiązkowe, s. agroturystyka
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Ochrona środowiska a ochrona roślin. Ochrona roślin teraz i w przeszłości. Uszkodzenie roślin przez ważniejsze szkodniki i choroby. Czynniki chorobotwórcze dla roślin i wpływ środowiska. Owady szkodliwe i pożyteczne. Ogólnie metody ochrony przed szkodnikami i chorobami. Nowe biotechnologie w ochronie roślin. Programy IPM a ochrona środowiska.

Pełny opis:

Szkodliwość chorób roślin (straty w plonowaniu, pojęcie agrofag, mikotoksyny) oraz podstawowe różnice w ochronie roślin w systemach rolniczych.Fitopatologia - zadania i podział fitopatologii (symptomatologia, etiologia, epidemiologia, pojęcie choroba).Objawy chorób roślin powodowane przez czynniki organiczne (właściwe i oznaki etiologiczne.Objawy chorób roślin powodowane przez czynniki nieorganiczne (niezakaźne).Czynniki chorobotwórcze roślin (wirusy, bakterie, grzyby budowa, rozmnażanie, systematyka).Identyfikacja czynników chorobotwórczych, zmienność patogenów, cechy pasożytów, rodzaje i zakres pasożytnictwa.Przebieg choroby zakaźnej oraz drogi infekcji czynników chorobotwórczych.Patogeneza chorób roślin (rodzaje uszkodzeń, rola enzymów, toksyn i innych substancji w patogenezie).Odporność roślin na choroby.Epidemiologia chorób roślin (rodzaje, przebieg, warunki występowania).Kwarantanna, metody: agrotechniczne, chemiczne i biologiczne ochrony roślin.

Ćwiczenia:

Choroby wirusowe roślin (szkodliwość, objawy, etiologia, zasady ochrony roślin; wybrane choroby wirusowe).Choroby bakteryjne roślin (szkodliwość, objawy, etiologia, zasady ochrony roślin; wybrane choroby bakteryjne).Choroby grzybowe roślin (szkodliwość, objawy, etiologia, ogólne zasady ochrony). Choroby roślin powodowane przez grzyby z gromady śluzorośle pasożytnicze (charakterystyka gromady i zestaw chorób; wybrane choroby - szkodliwość, objawy, rozwój, zasady zwalczania).Choroby roślin powodowane przez grzyby z podgromady biczykowate (charakterystyka podgromady i zestaw chorób; wybrane choroby - szkodliwość, objawy, rozwój, zasady zwalczania).Choroby roślin powodowane przez grzyby z podgromady workowce (charakterystyka podgromady i zestaw chorób; wybrane choroby - szkodliwość, objawy, rozwój, zasady zwalczania).Choroby roślin powodowane przez grzyby z podgromady podstawczaki (charakterystyka podgromady i zestaw chorób; wybrane choroby - szkodliwość, objawy, rozwój, zasady zwalczania).Choroby roślin powodowane przez grzyby z podgromady grzyby niedoskonałe (charakterystyka podgromady i zestaw chorób; wybrane choroby - szkodliwość, objawy, rozwój, zasady zwalczania).Fungicydy w ochronie roślin przed chorobami (działanie i toksyczność oraz sposoby stosowania fungicydów, fungicydy w środowisku, przegląd fungicydów).

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: 200; ECTS: 8

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: -; ECTS: -

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 106; ECTS: 4,24

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 48; ECTS: 1,92

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 94; ECTS: 3,76

Literatura:

1. Jaworska M. Ochrona roślin a ochrona środowiska rolniczego. Ochrona Roślin nr 7/2000.2. Kochman J., Węgorek W.. Ochrona Roślin, Wyd. Plantpress, Kraków, 1997.

3. Sapek B., Wolny S. Środki ochrony roślin w Polsce - obrót i stosowanie zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony roślin. Wyd. IMUZ, 2003, seria Rolnictwo Polskie i Ochrona Jakości Wody.

4. Borecki Z. Nauka o chorobach roślin. Wyd. PWRiL, Warszawa 2001

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.