Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.5s.ORO.NI.RROAX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona roślin
Jednostka: Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu
Grupy: Rolnictwo, 5 sem, niestacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: ROLNICTWO / ECTS: 6/ semestr: 5

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: NI

status: kierunkowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z jednostkami chorobowymi, ich sprawcami (wirusy, bakterie, grzyby), szkodnikami roślin oraz ich zwalczaniem.

Podczas zajęć zostaną omówione zagadnienia związane z rozpoznawaniem chorób na podstawie objawów i oznak etiologicznych, rozpoznawaniem gatunków szkodników na podstawie cech morfologicznych i powodowanych uszkodzeń roślin, czynnikami sprzyjającymi występowaniu agrofagów, odpornością roślin, metodami zwalczania.

Pełny opis:

Wykłady

1. Zadania nowoczesnej ochrony roślin. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony roślin. Typy uszkodzeń roślin.

2-3. Podstawy ekologii szkodników. Czynniki ekologiczne.

4. Prognozy i sygnalizacja w ochronie roślin. Progi ekonomicznej szkodliwości.Ekonomiczne uzasadnienie zwalczania szkodników roślin uprawnych.

5-6. Przegląd niechemicznych metod ochrony roślin (kwarantanna roślin, metody agrotechniczne, mechaniczne, fizyczne). Biologiczna ochrona roślin (metody, biopestycydy, pożyteczne organizmy). Ochrona organizmów pożytecznych.

7-8. Metoda chemiczna (podział i charakterystyka najważniejszych grup chemicznych pestycydów, bezpieczeństwo i higiena pracy z pestycydami, metody stosowania pestycydów). Ochrona roślin a ochrona środowiska.

9. Znaczenie i szkodliwość chorób roślin.

10-11. Czynniki chorobotwórcze (podział, rodzaje oraz charakterystyka czynników chorobotwórczych i ich wpływ na wielkość i jakość plonów roślin).

12-13. Objawy chorób roślin (typy zmian chorobowych, charakterystyka symptomów choroby).

14. Metody ochrony roślin przed chorobami (zasady ochrony roślin, rodzaje metod i ich charakterystyka, podstawy decydowania o wyborze odpowiedniej metody ochrony).

15. Ekonomika ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami.

Ćwiczenia

1. Diagnostyka ważniejszych zwierząt będących szkodnikami roślin z gromad nicienie i pajęczaki. Praca wykonywana w dwuosobowych zespołach (ćw. 1- 30).

2. Systematyka owadów. Omówienie ważniejszych grup owadów w ochronie roślin.

3. Oznaczanie szkodników wielożerne i projekt metody ich zwalczania.

4-5. Oznaczanie szkodników zbóż i projekt metody ich zwalczania

6. Rozpoznawanie szkodników magazynów i zaplanowanie metody ich zwalczania.

7-8. Oznaczanie szkodników roślin motylkowych drobnonasiennych i grubonasiennych. Ochrona roślin motylkowatych.

9-10. Oznaczanie szkodników roślin przemysłowych. Terminarz ochrony rzepaku

11-12. Oznaczanie szkodników roślin okopowych. Ochrona buraków i ziemniaków.

13. Oznaczanie szkodników warzyw. Ochrona warzyw polowych i pod osłonami.

14-15. Oznaczanie szkodników drzew i krzewów owocowych. Lustracja zimowa.

16-17. Rozpoznawanie chorób ziemniaka cz. I (szkodliwość, objawy, etiologia, zasady ochrony; wybrane choroby).

18-19. Rozpoznawanie chorób ziemniaka cz. II (szkodliwość, objawy, etiologia, zasady ochrony; wybrane choroby).

20-22. Rozpoznawanie chorób zbóż cz. I (szkodliwość, objawy, etiologia, zasady ochrony; wybrane choroby).

23-25. Rozpoznawanie chorób zbóż cz. II (szkodliwość, objawy, etiologia, zasady ochrony; wybrane choroby).

26-27. Rozpoznawanie chorób buraka i opracowanie terminarza ochrony przed chorobami.

28-30. Rozpoznawanie chorób rzepaku, roślin motylkowatych pastewnych i wybranych roślin sadowniczych.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 50, ECTS 2,0

w tym: wykłady 15 godz.

ćwiczenia i seminaria 30 godz.

konsultacje 3 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 2 godz.

e-learning 0 godzin

praca własna 100 godz,. ECTS 4,0

Literatura:

Podstawowa:

1.Kochman J., Węgorek W.. Ochrona Roślin, Wyd. Plantpress, Kraków, 1997.

2. Kryczyński S., Weber Z. Fitopatologia. T.1.PWRiL, 2010.

2.Borecki Z. Nauka o chorobach roślin. Wyd. PWRiL, Warszawa

2001

Uzupełniająca:

1.Hani F. Ochrona roślin rolniczych w uprawie integrowanej. PWRiL Warszawa 1998

2.Błaszkowski J., Tadych M., Madej T. Przewodnik do zajęć z fitopatologii, Wyd. AR Szczecin. 1999

3.Boczek J. Nauka o szkodnikach roślin uprawnych. Warszawa 1998.

4.Boczek J. Niechemiczne metody zwalczania szkodników roślin. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1992.

4.Zalecenia ochrony roślin IOR Poznań

Efekty uczenia się:

wiedza:

- posiada podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat ochrony roślin przed szkodnikami i sprawcami chorób roślin uprawnych;

- zna czynniki sprzyjające występowaniu szkodników i chorób roślin uprawnych;

- zna podstawowe metody stosowane w ochronie roślin;

- zna podstawowe metody monitorowania występowania szkodników i chorób roślin uprawnych;

umiejętności:

- potrafi zidentyfikować najważniejsze szkodniki roślin uprawnych;

- potrafi zidentyfikować najważniejsze choroby roślin uprawnych na podstawie objawów i oznak etiologicznych;

- umie dobrać i zastosować odpowiednie metody ochrony roślin;

- umie stosować progi szkodliwości najważniejszych agrofagów roślin uprawnych i potrafi je wykorzystać w praktyce;

- umie dobrać środki ochrony roślin;

kompetencje społeczne:

- realizuje pracę w małych zespołach w celu wykonania określonego zadania

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin pisemny z całości wiedzy przedstawionej na wykładach - zadania testowe i problemowe. (zadania problemowe, tworzenie krótkich definicji, rozwiązywanie przedstawionych zagadnień)

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

- kolokwia

- rozpoznawanie szkodników i objawów chorób roślin uprawnych.

-oceny za wykonane zadania realizowane indywidualnie i w zespołach dwuosobowych w trakcie prac nad sprawozdaniami z ćwiczeń.

Wyznacznikiem oceny będzie efektywność i organizacja zespołu oraz umiejętność korzystania z materiałów źródłowych.

Ocena podsumowująca: średnia ocen formujących uzyskanych na zajęciach.

Ocena końcowa = 0,6 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Boligłowa, Janina Gospodarek
Prowadzący grup: Elżbieta Boligłowa, Joanna Dłużniewska, Dariusz Ropek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Boligłowa, Janina Gospodarek
Prowadzący grup: Elżbieta Boligłowa, Joanna Dłużniewska, Janina Gospodarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Boligłowa, Janina Gospodarek
Prowadzący grup: Joanna Dłużniewska, Katarzyna Gleń-Karolczyk, Janina Gospodarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Boligłowa, Janina Gospodarek, Dariusz Ropek
Prowadzący grup: Elżbieta Boligłowa, Joanna Dłużniewska, Anna Gorczyca, Dariusz Ropek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.