Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona przyrody

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.5s.OPR.SI.RROXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona przyrody
Jednostka: Katedra Gleboznawstwa i Agrofizyki
Grupy: Rolnictwo, 5 sem, stacj. inż. obowiązkowe, s. agroekonomia
Rolnictwo, 5 sem, stacj. inż. obowiązkowe, s. agroturystyka
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: Rolnictwo / ECTS: 3 / semestr: 5

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych zagadnień dotyczących ochrony bio- i georóżnorodności oraz obiektów cennych dla dziedzictwa przyrodniczego Europy występujących w Polsce.

Program nauczania obejmuje definicję bioróżnorodności oraz metody jej ochrony, podstawowe przepisy prawa międzynarodowego i krajowego dotyczące ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków, najważniejsze aspekty ochrony gatunkowej i obszarowej, formy ochrony przyrody wchodzące w skład krajowego systemu ochrony i objęte ochroną międzynarodową oraz charakterystykę, zagrożenia i sposoby ochrony wybranych siedlisk i gatunków chronionych w Unii Europejskiej. Podkreślona zostanie rola rolnictwa w utrzymaniu bioróżnorodności.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Różnorodność biologiczna i krajobrazowa jako główny cel ochrony przyrody. Przyroda Polski na tle przyrody Europy.

2-3. Konwencje międzynarodowe i dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące ochrony przyrody.

4. Strategia ochrony przyrody Unii Europejskiej. Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000.

5-6. Priorytetowość siedlisk i gatunków. Ochrona torfowisk i siedlisk półnaturalnych wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej.

7. Gatunki priorytetowe występujące w Polsce - zagrożenia i ochrona.

8. Regulacje prawne dotyczące ochrony przyrody w Polsce. Ustawa o ochronie przyrody. Formy ochrony przyrody.

9. Parki narodowe i rezerwaty przyrody (rozmieszczenie, zadania, funkcjonowanie, organizacja, przepisy porządkowe).

10. Parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu i pozostałe formy ochrony przyrody (rozmieszczenie, zadania, funkcjonowanie, organizacja, przepisy porządkowe).

11. Przepisy prawne dotyczące obszarów Natura 2000. Rola Sieci Ekologicznej Natura 2000 w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich.

12. Zagrożenie flory i fauny Polski. Czerwone listy i księgi.

13. Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów w Polsce.

14. Struktura organizacyjna służb ochrony przyrody i system jej finansowania. Ochrona terenów zieleni i zadrzewień.

15. Ochrona dziedzictwa geologicznego (geoochrona), nowe formy ochrony georóżnorodności.

Ćwiczenia:

1. Najważniejsze (międzynarodowe i polskie) organizacje mające na celu ochronę przyrody. Przegląd czasopism i stron internetowych dotyczących ochrony przyrody. Omówienie sposobu przygotowania pracy "Walory przyrodnicze gminy ………".

2. Bogactwo przyrodnicze województwa małopolskiego - formy ochrony przyrody na jego obszarze.

3. Zagrożenie flory i fauny Polski. Przegląd czerwonych list i ksiąg roślin i zwierząt.

4. Chronione gatunki konfliktowe na terenach wiejskich.

5. Cele i zasady sporządzania planów ochrony terenów chronionych. Przykładowe plany ochrony parków narodowych.

6. Prezentacja najlepszych prac "Walory przyrodnicze gminy ………" , dyskusja na ich temat i ocena opracowań.

Ćwiczenia terenowe:

1. Ćwiczenia terenowe - Ojcowski Park Narodowy, walory przyrodnicze (8 godz.)

Struktura aktywności studenta:

wykłady 15 godz.

ćwiczenia i seminaria 15 godz.

konsultacje 3 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 2 godz.

praca własna (1,8 ECTS) 55 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Symonides E. 2014. Ochrona przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

2. Ustawa o ochronie przyrody Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 (tekst ujednolicony) http://isap.sejm.gov.pl/

Uzupełniająca:

1. Makomaska-Juchiewicz M., Tworek S. 2003. Ekologiczna sieć NATURA 2000. Problem czy szansa. IOP PAN, Kraków.

2. http://natura2000.gdos.gov.pl/

3. Żarska B. 2005. Ochrona Krajobrazu. SGGW, Warszawa

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu studiów student:

Wiedza:

1) ma elementarną wiedzę na temat ochrony bio- i georóżnorodności,

2) ma podstawową wiedzę o krajowych i międzynarodowych formach ochrony przyrody,

3) wie jaką rolę pełni Sieć Natura 2000 w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich

Umiejętności:

1) posługuje się przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony przyrody na terenach użytkowanych rolniczo,

2) posiada umiejętność przygotowania pracy pisemnej w języku polskim na temat walorów przyrodniczych określonych obszarów.

Kompetencje społeczne

1) ma przekonanie o potrzebie działań na rzecz ochrony przyrody,

2) rozumie potrzebę ustawicznego podnoszenia kwalifikacji.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny - test wielokrotnego wyboru i pytania otwarte.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

oceniana będzie: praca "Walory przyrodnicze gminy ………", raport z ćwiczeń terenowych oraz aktywność na ćwiczeniach.

Ocena końcowa=0,5 x pozytywna ocena z egzaminu (wykłady) + 0,5 x pozytywna ocena zaliczenia ćwiczeń

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 8 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 7 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Miechówka
Prowadzący grup: Anna Miechówka, Paweł Nicia, Paweł Zadrożny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 8 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Miechówka
Prowadzący grup: Anna Miechówka, Paweł Nicia, Paweł Zadrożny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 7 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Zadrożny
Prowadzący grup: Paweł Nicia, Paweł Zadrożny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 7 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Zadrożny
Prowadzący grup: Paweł Nicia, Paweł Zadrożny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)