Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ocena oddziaływania na środowisko

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.5s.ODS.NI.ROSXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ocena oddziaływania na środowisko
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy: Ochrona środowiska, 5 sem, niestacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA /ECTS: 3 / semestr 5

profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: NI

status: kierunkowy

Celem przedmiotu jest podstawowe zapoznanie i merytoryczno-rzeczowe przygotowanie do postępowania w zakresie ocen oddziaływania inwestycji oraz planów, programów i strategii na środowisko w obowiązującym prawodawstwie polskim. Procedury ocen są niezbędnymi „narzędziami” ekorozwoju, czyli zrównoważonego rozwoju pod względem ekonomicznym i społecznym.

W zakresie oceny oddziaływania na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia oraz planów, programów i strategii na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne i kultury.

Uwzględnianie możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko.

Pełny opis:

Wykłady

1-2 Definicja, istota i rola ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ) planowanych przedsięwzięć dotyczących przemysłu, infrastruktury technicznej, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami

3-4 Procedura postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko w obowiązującym aktualnie prawodawstwie polskim

5-6 Metody i techniki ocen oddziaływania na środowisko: opisowe, listy kontrolne, macierze i modele symulacyjne.

7-9 Szczegółowa charakterystyka procedury oceny oddziaływania na środowisko, która powinna być systematyczną oceną potencjalnych oddziaływań przedsięwzięć inwestycyjnych na środowisko.

10-11 Omówienie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko który powinien zawierać zdefiniowanie celu przedsięwzięcia, charakterystykę techniczną, opis warunków środowiskowych, identyfikację skutków w różnych elementach środowiska

12-13 Wybór wariantu rozwiązania (np. w przypadku wielowariantowego projektu), ograniczenie skutków negatywnych, stanowisko społeczności lokalnych

14-15 Monitorowanie wplywu przedsięwzięcia na środowisko na etapie jego realizacji i eksploatacji.

Ćwiczenia

1-6 Ocena oddziaływania na środowisko zbiornika wodnego

7-10 Ocena oddziaływania na środowisko oczyszczalni ścieków

11-14 Ocena oddziaływania na środowisko składowiska odpadów

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego

w tym: wykłady 10h

ćwiczenia: 14h

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: 75; ECTS: 3

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: -; ECTS: -

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 24; ECTS: 0,96

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: -; ECTS: -

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 51; ECTS: 2,04

Literatura:

Podstawowa

Lenart W., Tyszecki A., 1998, Poradnik przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko, Ekokonsult – Gdańsk

Zieńko J., 1999. Programowanie i projektowanie inwestycji w aspekcie ochrony środowiska AR Szczecin

Zeszyty metodyczne nr 1 Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Postępowania administracyjne w sprawach dotyczących ocen oddziaływania na środowisko- Zeszyty metodyczne GDOŚ Nr 1 - materiał dotyczący procedury oceny oddziaływania na środowisko wraz z wzorami wniosków, postanowień i decyzji.

Uzupełniająca

Gawronska, G., & Policht-Latawiec, A. (2014). Ocena procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z udziałem społeczeństwa. Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, 1(13), 31-44.

Gawronska, G., & Giza, K. (2016). Analiza i ocena jakości konsultacji społecznych na przykładzie budowy zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Tarnowie. Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, 15(2).

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student w zakresie

Wiedza:

student zna nomenklaturę i obieg podstawowych dokumentów w zakresie problematyki przedmiotu, posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną o ocenach oddziaływania na środowisko

Umiejętności:

ukierunkowuje zagospodarowanie środowiska i wskazuje przedsięwzięcia szkodliwie działające na środowisko.

Kompetencje:

umie samodzielnie lub w kilkuosobowym składzie sporządzić raport oceny oddziaływania na środowisko na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

egzamin pisemny.

Zaliczenia ćwiczeń obejmują przykłady ocen oddziaływania na środowisko, znajomość jest przedstawiana przy zaliczeniach a odpowiedzi są określone oceną. Ocena przedmiotu jest ustalana egzaminem ustnym.

Ocena końcowa = 0.6 x ocena z egzaminu + 0.4 x ocena z ćwiczeń

-

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nicia
Prowadzący grup: Paweł Nicia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nicia
Prowadzący grup: Paweł Nicia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)