Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka regionalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.5s.GRE.SL.REKXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka regionalna
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy: Ekonomia, 5 sem, stacj. licencjat obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kierunek studiów: Ekonomia / 5 ECTS / semestr: 5

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SL

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Przedmiot Gospodarka Regionalna koncentruje się na omówieniu teoretycznych podstaw funkcjonowania gospodarki regionalnej, roli administracji publicznej oraz analizie polityki rozwoju regionalnego na poziomie państwa, jak i całej UE. Omawiane jest także programowanie i zarządzanie gospodarką regionalną oraz funkcjonowanie regionu w warunkach globalizacji.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Pojęcie regionu i typologia regionów. Rozwój regionalny

2. Podstawowe koncepcje rozwoju regionalnego.

3. Podmioty polityki regionalnej

4. Rozwój regionalny i czynniki jego rozwoju

5. Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego

6. Polityka regionalna UE

7. System realizacji polityki rozwoju regionalnego UE w Polsce

Ćwiczenia

1. Regionalizacja w warunkach globalizacji. Kryteria regionalizacji.

2. Konkurencyjność gospodarki regionalnej. Podnoszenie konkurencyjności regionów

3. Cele polityki regionalnej i instrumenty polityki regionalnej i lokalnej.

4. Programowanie rozwoju regionalnego i lokalnego

5. Zarządzanie rozwojem regionalnym

6. Efekty polityki strukturalnej UE w Irlandii i Hiszpanii – wnioski dla Polski

7. Efekty polityki strukturalnej UE w Grecji i Irlandii – wnioski dla Polski

Struktura aktywności studenta: zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 34

w tym:

wykłady (podać liczbę godzin) 15 godz.

ćwiczenia i seminaria (podać liczbę godzin) 15 godz.

konsultacje (podać liczbę godzin) 2 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże (podać liczbę godzin) 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu (podać liczbę godzin) 2 godz.

praca własna 116 godz.

Literatura:

1. Strzelecki Z. (red.) Gospodarka regionalna i lokalna, PWN, W-wa 2008,

2. Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN, W-wa 2000

3. Kudłacz T., Programowanie rozwoju regionalnego, PWN, W-wa 1999.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu ( wykłady + ćwiczenia ) student:

A/ wiedza:

- definiuje zaawansowane pojęcia charakteryzujące region i rozwoju regionalny,

- identyfikuje podstawowe koncepcje rozwoju regionalnego i podmioty polityki regionalnej,

- opisuje i interpretuje mechanizm działania istotnych zależności gospodarczych funkcjonujących na poziomie regionalnym,

- identyfikuje najważniejsze problemy społeczno-ekonomiczne wpływające na dysproporcje w rozwoju regionalnym,

- rozumie i potrafi ocenić funkcjonowanie polityki regionalnej UE.

B/ umiejętności:

- rozróżnia i tłumaczy strategie rozwoju regionalnego i lokalnego.

- opisuje cele polityki regionalnej i jej instrumenty,

- przewiduje efekty polityki strukturalnej UE,

- ilustruje graficznie koncepcje rozwoju regionalnego,

- dzięki krytycznemu i analitycznemu myśleniu wyjaśnia zależności społeczno-gospodarcze na poziomie regionalnym.

- dzięki połączeniu wiedzy teoretycznej z analizą bieżących procesów ekonomicznych broni swego stanowiska w dyskusjach o gospodarce regionalnej.

C/ kompetencje społeczne:

- akceptuje znaczenie mechanizmów i praw ekonomicznych w gospodarce regionalnej,

- docenia znaczenie nauki w wyrównywaniu różnic w rozwoju regionalnym,

- obserwuje i ocenia zmiany zachodzące pod wpływem polityki rozwoju regionalnego,

- zna i rozumie zależności występujące pomiędzy podmiotami gospodarczymi, a także skutki tych zależności.

- podejmuje się wystąpień publicznych, argumentowania i uzasadniania swych wypowiedzi na forum publicznym oraz współpracy w kilkuosobowej grupie.

Metody i kryteria oceniania:

1.Zaliczenie ćwiczeń ( oceny cząstkowe ):

-aktywność na zajęciach i zaangażowanie

-przygotowane projektu i prezentacji na wyznaczony temat,

Skala ocen podana na początku semestru.

2,0 brak przygotowania do zajęć w semestrze oraz uzyskana ocena niedostateczna ze sprawdzianu zaliczeniowego lub przedstawionego projektu poniżej 60% maksymalnej punktacji.

3,0 dostateczne przygotowanie do zajęć z zadanego materiału oraz uzyskanie punktacji ze sprawdzianu zaliczeniowego lub projektu na poziomie 60-75% maksymalnej punktacji.

4,0 duża aktywność oraz dobre przygotowanie do zajęć z zadanego materiału oraz uzyskanie punktacji ze sprawdzianu zaliczeniowego lub projektu na poziomie 75-90% maksymalnej punktacji.

5,0 systematyczne przygotowanie do każdych zajęć z zadanego materiału oraz uzyskanie punktacji ze sprawdzianu zaliczeniowego lub ocena projektu na poziomie powyżej 90% maksymalnej punktacji.

2. Wykłady - egzamin pisemny, który sprawdza opanowanie i rozumienie zasad funkcjonowania gospodarki regionalnej.

2,0 punktacja uzyskana w trakcie egzaminu pisemnego poniżej 60% pozytywnych odpowiedzi.

3,0 punktacja uzyskana w trakcie egzaminu pisemnego 60-75% pozytywnych odpowiedzi

4,0 punktacja uzyskana w trakcie egzaminu pisemnego 75-90% pozytywnych odpowiedzi

5,0 punktacja uzyskana w trakcie egzaminu pisemnego na poziomie przekraczającym 90% poprawnych odpowiedzi.

Ocena końcowa= ocena z egzaminu (60%)+ocena z ćwiczeń (40%)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu w własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Piecuch
Prowadzący grup: Michał Niewiadomski, Jakub Piecuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Piecuch
Prowadzący grup: Anna Kozielec, Jakub Piecuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Piecuch
Prowadzący grup: Anna Kozielec, Jakub Piecuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Piecuch
Prowadzący grup: Anna Kozielec, Jakub Piecuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.