Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika gałęzi produkcji rolniczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.5s.EGP.SL.REKXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika gałęzi produkcji rolniczej
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy: Ekonomia, 5 sem, stacj. licencjat obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiadomości i umiejętności dotyczących podejmowania decyzji w zarządzaniu gospodarstwem oraz zasad prowadzenia gospodarstwa

Charakterystyka warunków środowiskowych produkcji rolniczej, charakterystyka wskaźników organizacji i ekonomiki dot. gospodarstw rolnych, zapoznanie się z elementami rachunku ekonomicznego

Pełny opis:

Tematyka wykładów 15h.:

1. Organizacja przedsiębiorstwa rolniczego. Czynniki produkcji. Siły integrujące i różnicujące. Zależności konkurencyjne, suplementarne i obojętne 2h.

2. Narzędzia analizy ekonomicznej. Wskaźniki, modele, szeregi czasowe, zasada ceteris paribus 2 h.

3. Proces produkcji. Funkcja produkcji rolniczej (relacja nakład-produkt). Relacja produkt-produkt. Prawo malejących przychodów. Optymalny poziom produkcji. 2h

4. Izokwanta. Substytucja czynników produkcji (nakład-nakład). Krańcowa stopa substytucji. Optymalna technika produkcji. 2h

5. Koszty produkcji rolniczej. Funkcja kosztów, postęp rolniczy. Techniczne optimum produkcji. 2h.

6. Efektywność produkcji. Miary względne i bezwzględne obliczania opłacalności produkcji. 2h.

7. Egzamin testowy z całości materiału 1h.

Tematyka ćwiczeń 30h.:

1. Wprowadzenie do organizacji produkcji - czynniki produkcji, elementy składowe gospodarstwa, współzależności produkcji rolniczej 2h.

2. Analiza organizacji produkcji rolniczej - podstawowe wskaźniki organizacji produkcji roślinnej - jakości gleb, powierzchnia i struktura UR, powierzchnia i struktura zasiewów i upraw 2h.

3. Analiza organizacji produkcji rolniczej (cd.) - wskaźniki charakteryzujące nawożenie, efektywność nawożenia, wpływ warunków produkcji na strukturę upraw 2h.

4. Podstawowe wskaźniki organizacji produkcji zwierzęcej - obrót stada, przykłady obrotu stada bydła 2h.

5. Analiza organizacji produkcji zwierzęcej (cd.) - obliczanie stanów średniorocznych inwentarza żywego, wskaźniki obrotu stada, obliczanie wydajności jednostkowych, pojęcie sztuki przeliczeniowej 2h.

6. Analiza organizacji produkcji zwierzęcej (cd.) - struktura inwentarza żywego, obsada, powierzchnia paszowa 2h.

7. Siła robocza w gospodarstwie - rodzaje siły roboczej, wskaźniki zasobów pracy, wskaźniki technicznego uzbrojenia siły roboczej, środki trwałe w gospodarstwie 2h.

8. Kolokwium z przerobionego materiału. 2h.

9. Rachunek ekonomiczny w zarządzaniu gospodarstwem - pojęcie i klasyfikacja kosztów, podział kosztów pośrednich 2h

10. Koszty w zarządzaniu gospodarstwem (cd.) - koszty krańcowe, jednostkowe koszty całkowite, techniczne optimum produkcji zadania 2h.

11. Przedsiębiorstwo w warunkach konkurencji doskonałej - koszty przy różnych technikach produkcji, opłacalność produkcji rolniczej. 2h.

12.-13. Koszty jednostkowe, opłacalność produkcji - przykłady dla produktów roślinnych i zwierzęcych (referaty) 4h.

14. Rachunek ekonomiczny w zarządzaniu gospodarstwem (cd.) - opłacalność produkcji rolniczej (referaty) 2h

15. Zaliczenie ćwiczeń - kolokwium 2 h

Literatura:

Literatura:

1. Ekonomika produkcji rolniczej. R. Kisiel (red.) Wyd. ART Olsztyn

2.Heijman W., Krzyżanowska Z., Gędek S., Kowalski Z. 1997. Ekonomika rolnictwa, zarys teorii. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa.

3. Klepacki B.1997. Wybrane pojęcia z zakresu organizacji gospodarstw produkcji i pracy w rolnictwie. Wyd. SGGW, Warszawa.

4. D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch. 2007. Mikroekonomia. PWE, Warszawa.

5. Zbiory zadań z mikroekonomii.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student posiada ogólną wiedzę o podmiotach działających w gospodarce narodowej (ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw), warunkach i czynnikach wytwórczych produkcji rolniczej, środowisku, w którym te podmioty działają, cechach produkcji rolniczej,

- zna pojęcie i sposoby przeprowadzania analiz organizacji produkcji,

- zna pojęcie kosztu i jego rodzajów,

- zna pojęcie efektywności, dochodu rolniczego,

- zna cele i treść rachunku ekonomicznego.

Umiejętności:

- potrafi obliczać wielkości charakteryzujące produkcję roślinną i zwierzęcą w gospodarstwach,

- potrafi obliczać poszczególne kategorie produkcji rolniczej,

- potrafi przeprowadzać kalkulacje rolnicze,

- wskazuje ekonomiczne problemy produkcji: zbóż. okopowych, mleka, żywca świń, drobiu, opasów, owiec.

Kompetencje społeczne:

- dostrzega potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy w zakresie ekonomii rolnictwa i jej poszczególnych gałęzi,

- organizuje pracę w małym zespole w celu wykonania określonego zadania,

- wykazuje otwartość na wiedzę i innowacyjność.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące (ćwiczenia):

1. Zaliczenie ćwiczeń następuje w oparciu o wyniki ogólnej oceny aktywności na zajęciach.

2. Oceny za indywidualne i zespołowe (grupy 2-3 osobowe) rozwiązanie zadań na poszczególnych zajęciach

3. Zaliczenia pisemne (ósme i ostatnie zajęcia)

Wykłady:

Metody oceniania: egzamin - forma pisemna, test wyboru.

Kryteria oceniania: liczba punktów uzyskanych z egzaminu pisemnego.

Ocena końcowa: średnia ocen z egzaminu i ćwiczeń

Bilans nakładu pracy studenta:

- wykłady – 15 godz.

- ćwiczenia – 30 godz.

- egzamin końcowy – 1 godz.

- konsultacje – 4 godz.

Razem: 50 godz. : 25 = 2,0 (czyli 2 pkt ECTS)

- przygotowanie do ćwiczeń - 20 godz.

- przestudiowanie podręczników do danego przedmiotu – 15 godz.

- wykonanie zadań domowych – 20 godz.

- dokończenie rozpoczętych na zajęciach zadań – 10 godz.

- sporządzenie kalkulacji kosztów – 10 godz.

- przygotowanie się do kolokwiów – 15 godz.

- przygotowanie do egzaminu – 10 godz.

Razem godz. praktyczne: 100 godz. : 25 = 4,0 (czyli 4 pkt ECTS)

OGÓŁEM: 6 pkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Utnik-Banaś
Prowadzący grup: Katarzyna Utnik-Banaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Utnik-Banaś
Prowadzący grup: Katarzyna Utnik-Banaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Utnik-Banaś
Prowadzący grup: Katarzyna Utnik-Banaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Utnik-Banaś
Prowadzący grup: Katarzyna Utnik-Banaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.