Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biotechnologia roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.5s.BTR.SI.RBIOY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biotechnologia roślin
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDÓW : BIOGOSPODARKA / ECTS: 3/ semestr: 5

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z osiągnięciami i wyzwaniami stojącymi przed współczesną biotechnologią roślin jako ważną gałęzią biogospodarki. Studenci zostaną również zapoznani z metodami stosowanymi w biotechnologii roślin, a z którymi nie zetknęli się w dotychczasowym toku kształcenia.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Praktyczne wykorzystanie metod biotechnologicznych w doskonaleniu roślin (kultury in vitro, rośliny transgeniczne)

2. Zmienność organizmów w kulturach in vitro (mutageneza, zmienność somaklonalna, transformacja Agrobacterium)

3. Metody analizy genomu w biotechnologii roślin

4. Sposoby szacowania zmienności w kulturach in vitro (markery molekularne)

5. Selekcja genomowa

6. Główne wyzwania współczesnej biotechnologii roślin

7. Najważniejsze cechy rolniczo-użytkowe i ich kontrola genetyczna - cechy ilościowe a możliwości biotechnologii

8. Wyzwania związane ze zmianami klimatu - celowana hodowla roślin, hodowla roślin dla przyszłych warunków klimatycznych

9. Możliwości poprawy metodami biotechnologicznymi optymalizacji korzystania przez rośliny ze składników mineralnych i tolerancji zasolenia

10. Możliwości poprawy metodami biotechnologicznymi optymalizacji korzystania przez rośliny z zasobów wodnych

11. Możliwości i potrzeby użycia metod biotechnologicznych dla poprawy tolerancji na niskie temperatury i nadmiar wody

12. Biotechnologia a zwiększenie produktywności fotosyntetycznej roślin

13. Tworzenie map genetycznych (JoinMap)

14. Mapowanie QTL (MapQTL)

15. Mapowanie asocjacyjne (Structure, Tassel)

Ćwiczenia:

1-3. Ocena zmienności somaklonalnej w roślinnych kulturach: przygotowanie materiału roślinnego dla badań

4-6. Indukowanie mutacji i selekcja mutantów

7-10. Zastosowanie markerów RAPD do oceny zmienności somaklonalnej (RAPD, ISSR, SSR)

11. Bioinformatyczna analiza wyników

12-15. Zastosowanie markerów fizjologicznych w analizie QTL. Identyfikacja QTL.

Struktura aktywności studenta:

Zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 36 godz. (ECTS 1,2)

w tym:

wykłady 15 godz.

ćwiczenia i seminaria 15 godz.

konsultacje 4 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 2 godz.

praca własna 54 godz. (ECTS 1,8)

Literatura:

Podstawowa:

Malepszy S. (red.) Biotechnologia roślin, PWN Warszawa, 2015.

Uzupełniająca:

Brown T.A., „Genomy” Red. Piotr Węgleński, PWN Warszawa, 2013.

Kopcewicz J., Lewak S. ""Fizjologia roślin"", PWN Warszawa, 2012."

Publikacje własne:

1. Wójcik-Jagła M., Rapacz M., Tyrka M., Kościelniak J., Crissy K., Żmuda K., 2013. Comparative QTL analysis of early short-time drought tolerance in Polish fodder and malting spring barleys. Theor Appl Genet 126:3021–3034.

2. Hura T, Tyrka M, Hura K, Ostrowska A, Dziurka K. 2017. QTLs for cell wall-bound phenolics in relation to the photosynthetic apparatus activity and leaf water status under drought stress at different growth stages of triticale. Molecular Genetics and Genomics 292, 415-433.

DOI: 10.1007/s00438-016-1276-y.

3. Tyrka M., Rapacz M., Fiust A., Wójcik-Jagła M., 2015. QTL mapping of freezing tolerance and photosynthetic acclimation to cold in winter two- and six-rowed barley, Plant Breeding, 134, 271–282.

4. Gudys K., Guzy-Wróblewska J., Janiak A., Dziurka M., Ostrowska A., Hura K., Jurczyk B., Biesaga-Kościelniak J., Filek M., Kościelniak J., Mikołajczak K., Ogrodowicz P., Krystkowiak K., Kuczyńska A., Krajewski P., Szarejko I. 2018. Priorization of candidate genes in QTL regions for physiological and biochemical traits underlying drought response in barley (Hordeum vulgare L.). Frontiers in Plant Science 9, article 769; DOI:10.3389/fpls.2018.00769

5. Simlat M., Stobiecki M., Szklarczyk M. 2013. Accumulation of selected phenolics and expression of PAL genes in carrots differing in their susceptibility to carrot fly (Psila rosae F.). Euphytica 190, 253-266.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu student:

Wiedza:

- zna wyzwania stojące przed biotechnologią roślin, jej możliwości i ograniczenia

- rozumie mechanizmy dzięki którym biotechnologia roślin może wspomóc produkcję pierwotną w warunkach zmieniającego się klimatu i konieczności prowadzenia zrównoważonej produkcji rolniczej

- zna przykłady zastosowania roślinnych kultur in vitro do produkcji cennych substancji, w tym metabolitów wtórnych

Umiejętności:

- potrafi korzystać z podstawowych narzędzi analizy genomu w celu znalezienia regionów odpowiedzialnych za kontrolę cech ilościowych

- zna potencjał roślinnych kultur in vitro do indukcji zmienności genetycznej do uzyskania materiału wyjściowego dla hodowli

- potrafi analizować zmienność w oparciu o markery molekularne

Kompetencje społeczne:

- potrafi rozwiązywać stawiane problemy i organizować pracę w zespole

- rozumie potrzebę ciągłego poznawania genetycznej kontroli plonowania roślin oraz zdobywania wiedzy z zakresu biotechnologii

- Posiada umiejętność stałego dokształcania się w różnych dziedzinach. Troszczy się o podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin pisemny (pytania otwarte)

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

Ocena za indywidualne wykonanie eksperymentów i interpretację uzyskanych wyników oraz raporty z przeprowadzonych doświadczeń i obliczeń.

Pisemny sprawdzian z zakresu praktycznych wiadomości

Ocena podsumowująca: średnia z ocen uzyskanych w trakcie semestru

Ocena końcowa = 0,5 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,5 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Hura, Magdalena Simlat
Prowadzący grup: Katarzyna Hura, Agata Ptak, Magdalena Simlat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Hura, Magdalena Simlat
Prowadzący grup: Katarzyna Hura, Agata Ptak, Magdalena Simlat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Hura, Magdalena Simlat
Prowadzący grup: Katarzyna Hura, Agata Ptak, Magdalena Simlat, Magdalena Wójcik-Jagła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.