Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe i praca magisterska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.4s.SDiPM.SM.REKZEX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe i praca magisterska
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy: Ekonomia 2 st., stacjon. ekonomika żywności - p. obowiazkowe, sem. 4
Ekonomia 2st., stacj. zarządzanie i marketing - p.obowiązkowe, sem. 4
Punkty ECTS i inne: 8.00 LUB 10.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Seminarium (łac.) - metoda nauczania polegająca na nauczaniu z aktywnym udziałem studentów, samodzielnym opracowniu przez nich zagadnień, ich prezentacji i dyskusji. Seminarium jest jedną z podstawowych metod nauczania w szkolnictwie wyższym i jest uważane za trudną metodę nauczania, zarówno dla prowadzącego zajęcia, jak i dla studentów. Seminarium ma na celu zapoznaie się z nową wiedzą, utrwalenie już posiadanej, nauczenie się umiejętności argumentowania w dyskusji, uzasadniania własnego stanowiska itd. Seminarium służy do przygotowania prac dyplomowych, w jakich niewielka grupa studentów spotyka się z nauczycielem (ze swoim promotorem) i dyskutuje nad konkretnymi problemami badawczymi, konkretnymi zagadnieniami teoretycznymi i wybranymi, już opublikowanymi pracami badawczymi.

Pełny opis:

Prezentacja problematyki badawczej realizowanej w jednostkach dyplomujących. Studenci zaznajamiają się ze sposobami korzystania z różnych źródeł informacji naukowej. Zasady przygotowania i prezentacji ustnej. Zasady przygotowania pracy dyplomowej, dokumentowanie i archiwizacja pracy w systemie USOS, prawa autorskie. Studenci przygotowują i wygłaszają referaty na wybrane przez nich tematy w zakresie nauk biologicznych, rolniczych, środowiskowych i ekonomicznych zwracając uwagę na prawidłowy sposób prezentacji (plan referatu, spis literatury). Studenci przygotowują komunikaty o ciekawszych pozycjach literatury naukowej. Prezentacja i wybór tematów prac dyplomowych. Prezentacja multimedialna zakresu oraz metodyki prac dyplomowych i dyskusja nad ich problematyką.

Bilans nakładu pracy studenta:

wykłady – 15 godz.

ćwiczenia – 15 godz.

egzamin końcowy – 1 godz.

konsultacje – 14 godz.

Razem: 45 godz.

przygotowanie do ćwiczeń - 40 godz.

opracowanie problemów w grup – 45 godz.

przygotowanie do zaliczenia – 30 godz.

przygotowanie do egzaminu – 40 godz.

Razem godz: 45 godz. + 155 godz : 25 = 8,0 (czyli 8 pkt ECTS)

OGÓŁEM: 8 pkt ECTS

KIERUNEK STUDIÓW/Ekonomia/ ECTS =2/ semestr 4

Profil: ogólnoakademicki/ Forma i poziom: SM

Status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Literatura:

Wymagana własna praca studenta w zakresie przeglądu literatury omawianych tematów. Publikacje nie powinny dotyczyć wydawnictw książkowych czy publikacji popularnonaukowych. Omawiana literatura powinna bazować na najnowszych artykułach naukowych różnych wydawnictw.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student posiada wiedzę jak poprawnie sformułować tytuł pracy dyplomowej,

- określić problem badawczy i cel pracv

- zbudować wstępny plan pracy

Umiejętności:

- student potrafi poprawnie sformułować tytuł pracy, określić problem badawczy i postawić cel

- student potrafi zaplanować tak postępowania podczas przygotowania pracy dyplomowej

Kompetencje społeczne:

- samodzielnie pozyskuje informacje merytoryczne z zasobów bibliotecznych i informatycznych

- ma poszanowanie dla poglądów innych uczestników dyskusji

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie:

- przygotowanie i prezentacja w trakcie seminarim celu, planu pracy oraz wybranych zagadnień teoretycznych lub metodycznych podjętych badań

- przedstawienie wydruku minimuum jednego rozdziału pracy dyplomowej zaakceptowanego przez opiekuna pracy wraz z zestawieniem bibliograficznym

- aktywność w trakcie zajęć.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Cieślik, Marta Domagalska-Grędys, Monika Jaworska, Jacek Puchała
Prowadzący grup: Małgorzata Bogusz, Jadwiga Bożek, Jerzy Cieślik, Marta Czekaj, Marta Domagalska-Grędys, Monika Jaworska, Wioletta Knapik, Magdalena Kowalska, Andrzej Krasnodębski, Leszek Kuczek, Karol Kukuła, Arkadiusz Niedziółka, Jakub Piecuch, Justyna Pijanowska, Małgorzata Pink, Aleksandra Płonka, Jacek Puchała, Łukasz Satoła, Monika Szafrańska, Katarzyna Utnik-Banaś, Tomasz Wojewodzic, Monika Zioło, Dagmara Zuzek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bogusz, Wiesław Musiał, Jacek Puchała, Janina Szewczyk, Katarzyna Utnik-Banaś, Dagmara Zuzek
Prowadzący grup: Małgorzata Bogusz, Jadwiga Bożek, Jerzy Cieślik, Piotr Cymanow, Marta Czekaj, Mariusz Dacko, Monika Jaworska, Barbara Kiełbasa, Wioletta Knapik, Katarzyna Kokoszka, Magdalena Kowalska, Wiesław Musiał, Arkadiusz Niedziółka, Czesław Nowak, Łukasz Paluch, Justyna Pijanowska, Małgorzata Pink, Aleksandra Płonka, Jacek Puchała, Łukasz Satoła, Wojciech Sroka, Monika Szafrańska, Janina Szewczyk, Katarzyna Utnik-Banaś, Tomasz Wojewodzic, Monika Zioło, Dagmara Zuzek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Cieślik, Marta Czekaj, Monika Jaworska, Magdalena Kowalska, Leszek Kuczek, Aleksandra Płonka, Jacek Puchała
Prowadzący grup: Jerzy Cieślik, Marta Czekaj, Monika Jaworska, Magdalena Kowalska, Leszek Kuczek, Aleksandra Płonka, Jacek Puchała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)