Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.4s.PRZ.NL.RZAXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy: Zarządzanie, 4 sem, niestacj. licencjat obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE /ECTS: 4/ semestr: 4

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: NL

Status: seminaria+praktyki

Praktyka zawodowa jest realizowana w wybranych przez studenta jednostkach (państwowych i prywatnych instytucjach, zakładach, gospodarstwach rolnych) zajmujących się zagadnieniami zgodnymi z programem studiów. Celem praktyki jest pogłębienie i kształtowanie umiejętności zawodowych z wykorzystaniem wiedzy zdobytej w trakcie studiów. Student powinien aktywnie uczestniczyć w działalności jednostki, w której realizuje praktykę. Powinien rozwijać umiejętności pracy grupowej oraz organizowania stanowisk pracy zgodnie z zasadami prawnymi i etycznymi. Uczestnictwo w ważnych działaniach realizowanych w miejscu praktyki powinno zagwarantować studentowi istotne powiększenie szans na rynku pracy.

Pełny opis:

Praktyki mogą być odbywane w jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji publicznej, instytucjach

naukowo-badawczych, instytucjach oświatowych. Podstawą prawną praktyki jest Porozumienie pomiędzy uczelnią, a jednostką przyjmującą studenta na praktykę.

Celem praktyki jest:

- poszerzenie wiedzy, rozwijanie umiejętności i kształtowanie postaw zdobytych w trakcie studiów,

- zapoznanie z podstawami funkcjonowania, zasadami organizacji jednostki oraz z podziałem kompetencji na różnych stanowiskach,

- kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych przydatnych do podjęcia pracy,

- doskonalenie zdolności do organizacji pracy własnej, efektywnego zarządzania czasem, pracy zespołowej, angażowania się i odpowiedzialności za powierzone zadania.

Sprawozdanie z przebiegu praktyki powinno obejmować w szczególności:

- charakterystykę działalności jednostki, w której realizowano praktykę (struktura organizacyjna, zatrudnienie, system zarządzania, dystrybucja i sprzedaż, miejsce podmiotu na rynku, system finansowo-księgowy, relacje społeczne i środowiskowe),

- szczegółowy opis realizowanych zadań w miejscu praktyk,

- wskazanie tych elementów praktyki, które zdaniem studenta najistotniej pogłębiły jego umiejętności

zawodowe i powiększyły szanse na rynku pracy.

Sprawozdanie z praktyki student prezentuje pisemnie lub ustnie.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 5 godz. (ECTS** 1)

w tym:

wykłady 0 godz.

ćwiczenia i seminaria 0 godz.

konsultacje 4 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 120 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 1 godz.

praca własna (ECTS** 3) 125 godz.

Literatura:

------

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- wynikająca ze specyfikacji jednostki przyjmującej: student zna zasady tworzenia, prowadzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości w tym wykorzystującej wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania oraz nauk pokrewnych;

Umiejętności:

- potrafi określać i analizować zjawiska społeczne i gospodarcze, identyfikuje procesy społeczne zachodzące w środowisku pracy i rozpoznaje czynniki warunkujące określone zachowania społeczne,

- umie stosować wiedzę teoretyczną dotyczącą zachowania się ludzi w organizacji, organizować pracę grupową, zarządzać czynnikiem ludzkim, rzeczami, finansami i usługami;

Kompetencje społeczne:

- ma umiejętność rozwijania i skutecznego wykorzystywania zdolności interpersonalnych, przy zachowaniu etyki postępowania w ramach wyznaczonych ról organizacyjnych i społecznych,

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, organizować pracę w małym zespole w celu wykonania określonego zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę, na podstawie:

1. potwierdzenia odbycia praktyki z charakterystyką przebiegu pracy studenta w formularzu "Opinia" z miejsca praktyki wypełnionego przez jednostkę przyjmującą;

2. przedstawienia wypełnionego "Dzienniczka Praktyk" dokumentującego realizację treści programowych;

3. sprawozdania końcowego (pisemnie, ustnie z praktyki zawodowej);

4. odpowiedzi ustnej na trzy pytania.

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska co najmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ocena końcowa= ocena z zaliczenia

UWAGA: Koordynator, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)