Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.4s.ORO.SI.RROXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona roślin
Jednostka: Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie ogólnych zasad ochrony roślin przed agrofagami oraz podstawowych metod i środków zwalczania agrofagów w roślinach uprawnych.

W czasie ćwiczeń zostaną omówione podstawowe grupy bezkręgowców będących szkodnikami roślin uprawnych i choroby infekcyjne oraz metody wykorzystywane w celu ich ograniczenia i zwalczania.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Rys historyczny ochrony roślin. Nowe tendencje i współczesna ochrona roślin uwzględniająca ochronę środowiska i aspekty ekonomiczne.

2. Wpływ szkodników i czynników chorobotwórczych na plonowanie roślin i jakość plonów oraz pojęcia: agrofag, szkodnik, choroba.

3. Przegląd zwierząt będących szkodnikami roślin.

4. Podstawy ekologiczne rozprzestrzeniania się szkodników. Zdolności adaptacyjne szkodników do środowiska.

5. Typy uszkodzeń i pojęcie szkodliwości. Progi ekonomicznej szkodliwości owadów.

6. Ochrona organmizmów pożytecznych.

7. Zadania i podział fitopatologii.

8 - 9. Diagnostyka fitopatologiczna, objawy chorób infekcyjnych roślin.

10. Choroby nieinfekcyjne - przykłady.

11. Czynniki chorobotwórcze, ich podział i identyfikacja.

12 - 13. Budowa, rozmnażanie i systematyka fitopatogenów.

14. Pasożytnictwo i patogeniczność, cechy patogenów, rodzaje pasożytów.

15. Rozwój choroby zakaźnej.

16. Odporność roślin na choroby - rodzaje i mechanizmy.

17. Epidemie chorób roślin.

18. Lustracje, monitoring i prognozowanie.

19 - 20. Podział metod ochrony roślin. Podstawy niechemicznych metod ochrony roślin. Metoda agrotechniczna.

21. Metoda hodowlana.

22 - 23. Biologiczna ochrona roślin.

24. Metody mechaniczne i fizyczne ochrony roślin.

25. Integrowana ochrona roślin.

26 - 27. Chemiczna ochrona roślin - ogólny podział środków, sposoby ich stosowania, technika ochrony roślin.

28. Zasady BHP przy stosowaniu chemicznych środków ochrony roślin.

29 - 30. Kwarantanna roślin.

Ćwiczenia:

1 - 2. Budowa i systematyka nicieni.

3. Diagnostyka ważniejszych roztoczy, skorupiaków i wijów.

4 - 5. Budowa i systematyka owadów.

6. Diagnostyka i rozpoznawanie uszkodzeń roślin.

7. Diagnostyka owadów bezskrzydłych - pierwotny brak skrzydeł.

8. Diagnostyka owadów uskrzydlonych o przeobrażeniu niezupełnym i aparacie gębowym gryzącym.

9 - 10. Diagnostyka owadów uskrzydlonych o przeobrażeniu niezupełnym i aparacie gębowym kłująco–ssącym.

11 - 12. Diagnostyka i podział owadów uskrzydlonych o przeobrażeniu zupełnym. Charakterystyka wybranych rodzin chrząszczy.

13 - 15. Entomologia stosowana. Diagnostyka szkodników wielożernych - bezkręgowce i kręgowce.

16 - 17. Diagnostyka szkodników zbóż i ich zwalczanie

18 - 19. Diagnostyka szkodników roślin okopowych. Szkodniki ziemniaka, buraka i ich zwalczanie.

20 - 21. Diagnostyka i zwalczanie szkodników roślin motylkowych grubo i drobnonasinnych.

22 - 23. Diagnostyka wybranych szkodników tytoniu i rzepaku oraz ich zwalczanie.

24 - 25. Diagnostyka ważniejszych szkodników warzyw.

26. Diagnostyka wybranych szkodników upraw sadowniczych i roślin ozdobnych.

27. Obliczanie efektywności ekonomicznej zabiegów ochrony roślin przed szkodnikami w grupach 2 osobowych.

28. Planowanie ochrony wybranych roślin przed szkodnikami. Ocena raportu.

29 - 30. Diagnostyka chorób wirusowych roślin - szkodliwość, objawy, zasady ochrony roślin.

31 - 32. Diagnostyka bakterioz roślin - szkodliwość, objawy, zasady ochrony roślin; wybrane choroby bakteryjne.

33 - 34. Diagnostyka grzybów z gromady śluzorośle pasożytnicze - charakterystyka gromady, wybrane choroby, szkodliwość, objawy, rozwój, zasady zwalczania.

35 - 38. Diagnostyka chorób roślin powodowanych przez grzyby z podgromady biczykowate (charakterystyka podgromady i zestaw chorób; wybrane choroby, szkodliwość, objawy, rozwój, zasady zwalczania).

39 - 42. Diagnostyka chorób roślin powodowanych przez grzyby z podgromady workowce (charakterystyka podgromady i zestaw chorób; wybrane choroby - szkodliwość, objawy, rozwój, zasady zwalczania).

43 - 46. Diagnostyka chorób roślin powodowanych przez grzyby z podgromady podstawczaki (charakterystyka podgromady i zestaw chorób; wybrane choroby - szkodliwość, objawy, rozwój, zasady zwalczania).

47 - 50. Diagnostyka chorób roślin powodowanych przez grzyby z podgromady grzyby niedoskonałe (charakterystyka podgromady i zestaw chorób; wybrane choroby - szkodliwość, objawy, rozwój, zasady zwalczania).

51 - 52. Aktualny przegląd fungicydów stosowanych w uprawach roślin rolniczych.

53 - 55. Planowanie ochrony wybranych roślin przed chorobami. Ocena raportu.

56. Obliczanie efektywności ekonomicznej zabiegów ochrony roślin przed chorobami w grupach 2 osobowych.

Ćwiczenia terenowe:

1 - 4. Diagnostyka makroskopowa szkodników i uszkodzeń oraz chorób roślin w terenie w grupach 10 osobowych. Ocena zbioru szkodników i zielnika z chorobami roślin.

Literatura:

1. Boczek J. 1998. Nauka o szkodnikach roślin uprawnych, Wyd SGGW, Warszawa.

2. Kochman J., Węgorek W. 1997. Ochrona roślin. Wyd. Plntpress, Kraków

3. Borecki Z. 2001. Nauka o chorobach roślin. Wyd. PWRiL Warszawa

4. Kryczyński S., Weber Z. 2010. Fitopatologia. PWRiL, Poznań.

5. Häni F. i in. 1998. Ochrona roślin rolniczych w uprawie integrowanej. Wyd. PWRiL

6. Zalecenia ochrony roślin. IOR Poznań. (materiały dostępne na ćwiczeniach)

7. Jaworska M. 2005. Zeszyt do ćwiczeń pt. Ochrona roślin uprawnych przed szkodnikami. Wyd. AR Kraków

Efekty uczenia się:

wiedza:

- posiada podstawową wiedzę o metodach ochrony roślin, w tym integrowanej

- charakteryzuje rozwój, objawy oraz metody zwalczania chorób i szkodników

umiejętności:

- rozpoznaje szkodniki i choroby

- planuje przeprowadzenie właściwej ochrony roślin z uwzględnieniem zasad BHP,

kompetencje społeczne:

- rozwiązuje postawione zadania w zespole

- jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych

- ma świadomość ryzyka i skutków stosowania chemicznych oraz biologicznych środków ochrony roślin

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące (ćwiczenia):

1. Oceny z kolokwiów.

2. Sprawdzian umiejętności rozpoznawania szkodników i chorób roślin.

3. Ocena za wykonanie zadania obliczeniowego w zespole.

4. Ocena za wykonanie zbioru szkodników i zielnika z objawami chorób roślin.

5. Zaliczenie raportu z ćwiczeń terenowych.

Ocena końcowa: średnia ocen formujących uzyskanych na zajęciach.

Wykłady: egzamin pisemny z całości wiedzy przedstwionej na wykładach i ćwiczeniach, ogranicznony czasowo - test jednokrotnego wyboru.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.