Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona powietrza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.4s.OPO.NI.ROSOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona powietrza
Jednostka: Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza
Grupy: Ochrona środowiska, 4 sem, niestacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie z podstawowymi źródłami zanieczyszczeń powietrza, ich oddziaływanie na środowisko oraz metody ograniczania i eliminowania ich emisji. Modelowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym.

Pełny opis:

Wykład 15 godz.:

1-Globalne warunki utrzymania równowagi w środowisku ze szczególnym zachowaniem czystości powietrza

2-Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z procesów przemysłowych i komunikacji. Związki siarki, azotu, węgla i ich przemiany. Zanieczyszczenia fotochemiczne

3-Emisja z hodowli, oczyszczalni ścieków, składowisk

4-Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze

5-Modele rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń

6-Wpływ czynników meteorologicznych i warunków topograficznych na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu

7-Transgraniczne przemieszczanie zanieczyszczeń powietrza. Rozkłady zanieczyszczen powietrza w Europie, Polsce i innych przyrodniczo cennych regionach

8-Zanieczyszczenia wewnętrzne.

9-Przyczyny i skutki globalnego ocieplenia klimatu.

10-Urządzenia i metody ograniczania zanieczyszczeń powietrza.

11-Problemy korozji. Środowiska korozyjne.

12-Elementy zarządzania środowiskiem.

13-Zagadnienia prawne. Unormowania ustawowe, również

w aspekcie wymagań Unii Europejskiej.

14-Planowanie przestrzeni w aspekcie zróżnicowania zanieczyszczeń powietrza, klimatu lokalnego i topografii terenu.

15-Zanieczyszczenia wewnętrzne. Optymalne planowanie przestrzeni na tle kryteriów środowiska atmosferycznego i klimatu. Zasady lokalizacji terenów mieszkaniowych i zakładów przemysłowych.

Egzamin

Ćwiczenia 15 godz.:

1-Sieci monitoringu zanieczyszczeń, systemy pomiarowe, stacje pomiaru zanieczyszczeń powietrza, ogólne zasady monitoringu zanieczyszczeń powietrza. Planowanie pomiarów, projektowanie sieci.

2-Pyłowe zanieczyszczenia powietrza, pomiar opadu pyłu, metoda sedymentacyjna, pomiar pyłu metodą konimetryczną, pomiar pyłu metodami aspiracyjnymi.

3-Pomiar pyłu drobnego PM10. Pomiar pyłu czarnego. Inne pomiary zapylenia.

4-Pomiar tlenków siarki.

5-Tlenki azotu i ich pomiar; tlenki węgla i ich pomiar.

6-Metody pasywne pomiaru zanieczyszczeń powietrza.

7-Pomiar kwasnych opadów.

8-Promieniotwórczość powietrza i jej pomiar.

9-Podstawy pomiarów zanieczyszczeń w emisji.

10-Opracowanie pomiarów, zestawienia i interpretacja wyników.

11-Urządzenia ograniczające emisję pyłową i gazową.

12-Ocena zagrożenia terenu z punktu widzenia zanieczyszczeń powietrza na podstawie analizy map satelitarnych i lotniczych.

13-Ogólne założenia do projektu.

14-Opracowywanie projektu modelowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym.

15-Zaliczenie projektu

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: 75; ECTS: 3

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: -; ECTS: -

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 25; ECTS: 1

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: -; ECTS: -

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 50; ECTS: 2

Literatura:

1. Zarzycki R., Imbierowicz M., Stelmachowski M. Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska.

2. Mazur M. Systemy ochrony powietrza.

3. Zwoździak M. Meteorologia w ochronie atmosfery.

4. Szklarczyk M. Ochrona atmosfery.

5. Ustawa Prawo ochrony środowiska i rozporządzenia Ministra Środowiska

6. Rozler-Juda K. Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na środowisko.

7. Rup K. Procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym.

8. Miczynski J. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w warunkach górskich na przykładzie województwa Nowosądeckiego.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

-ma podstawową wiedzę z zakresu matematyki, chemii i fizyki w odniesieniu do zjawisk zachodzących w atmosferze, szczególnie o przemianach zanieczyszczeń i modelach ich rozprzestrzeniania

-ma podstawową wiedzę prawną i społeczną dostosowaną do zagadnień ochrony powietrza

-zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego

Umiejętności:

-posiada umiejętność wyszukiwania, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla ochrony powietrza przed szkodliwymi zanieczyszczeniami

-potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym

-potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować system urządzeń do odpylania gazów z procesu produkcyjnego

-ma umiejętność korzystania i doświadczenie w korzystaniu z norm i standardów związanych z ochroną powietrza

Kompetencje społeczne:

-rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

-ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływ na środowisko, szczególnie powietrze atmosferyczne, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń: na podstawie ocen podczas zajęć oraz wykonanie pracy projektowej

Zaliczenie wykładów: egzamin

--

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Wojkowski, Zbigniew Zuśka
Prowadzący grup: Zbigniew Zuśka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Wojkowski, Zbigniew Zuśka
Prowadzący grup: Zbigniew Zuśka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)