Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.4s.MIK.SM.RJBSY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikologia
Jednostka: Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu
Grupy: Ochrona środ. 2 stopień, niestacj. 2 sem., fakultety
Ochrona środ. 2 stopień, niestacj. 3 sem., fakultety
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z pozycją grzybów wśród organizmów, ich rolą w ekosystemach oraz zwrócić uwagę studentów na różnorodne sposoby wykorzystania grzybów przez człowieka.

W trakcie zajęć omówione zostaną zagadnienia dotyczące roli grzybów w środowisku i wykorzystania grzybów w procesach biotechnologicznych.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Pozycja grzybów wśród organizmów.

2. Morfologia, fizjologia i systematyka grzybów. Bioróżnorodność i zdolności adaptacyjne grzybów.

3-4. Warunki rozwoju grzybów - wymagania minimalne i specyficzne, rozprzestrzenienie geograficzne grzybów.

5-6. Rola grzybów w ekosystemie: saprotrofy, biotrofy, pasożyty. Grzyby a zmiany środowiska.

7-9. Ekologia grzybów miejsce grzybów w strukturze zbiorowisk roślinnych (endofity, porosty, mikoryza).

10-11. Biochemiczne uzdolnienia grzybów, biotechnologia grzybów - produkcja żywności, używek i pasz (drożdże).

12-13. Biochemiczne uzdolnienia grzybów, biotechnologia grzybów - produkcja żywności i substancji pomocniczych w przemyśle spożywczym (grzyby strzępkowe).

14-15. Szkody wyrządzane przez grzyby - choroby roślin, psucie się produktów, choroby zwierząt i ludzi, biodeterioracja.

16. Grzyby w ochronie roślin przed agrofagami.

17-18. Dziko rosnące grzyby jadalne i trujące.

19-20. Uprawa grzybów jadalnych (pieczarka, inne grzyby jadalne).

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 20; ECTS: 0,8

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 10; ECTS: 0,4

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 30; ECTS: 1,2

Literatura:

Gumińska B., Wojewoda W. 1985. Grzyby i ich oznaczanie. PWRiL, Warszawa

Huart F. 2006. Hodujemy grzyby. Nie tylko piczarki i boczniaki. KDC, Warszawa

LaessoeT., Del Conte A. 1997. Grzyby - Wielka Księga. Wiedza i Życie, Warszawa

Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. 2007. Mikrobiologia techniczna. PWN, Warszawa

MullerE., Loeffler W. 1987. Zarys mikologii dla przyrodników i lekarzy. PWRiL, Warszawa

Sakson N. 2008. Produkcja pieczarki na podłożu fazy III. PWRiL, Poznań

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student posiada wiedzę o roli grzybów w środowisku

- zna możliwości wykorzystania grzybów przez człowieka w procesach biotechnologicznych do uzyskania różnych produktów na skalę przemysłową.

Umiejętności:

- ma umiejętność wskazania czynników wpływających na przebieg procesów biotechnologicznych z wykorzystaniem grzybów

- potrafi przedstawić merytoryczne argumenty wyjaśniając poruszane zagadnienia.

Kompetencje społeczne:

- rozumie potrzebę zdobywania nowych umiejętności i wiedzy związaną z ciągłym postępem nauki i techniki w biotechnologii oraz rozwojem społecznym.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Test pisemny zawierający pytania problemowe, ograniczony czasowo.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Dłużniewska
Prowadzący grup: Joanna Dłużniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.