Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Interwencjonizm w gospodarce żywnościowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.4s.IGZ.SM.REKEX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Interwencjonizm w gospodarce żywnościowej
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy: Ekonomia 2 st., stacjon. ekonomika żywności - p. obowiazkowe, sem. 4
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kierunek studiów: Ekonomia / ECTS: 5 / semestr: 4

Profil: ogólnoakademicki / Forma i Poziom: SM

Status: specjalnościowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Gospodarka państw wysokorozwiniętych z reguły nie mają charakteru wyłącznie wolnorynkowego, lecz poddawana mniej lub bardziej różnorodnym instrumentom regulacyjnym w sferze prawnej, ekonomicznej i rynkowej. Mają one wówczas charakter społecznej gospodarki rynkowej, gdy udział instrumentów wsparcia jest większy i dotyczy w dużym stopniu problematyki socjalnej lub gospodarki rynkowej mniej lub bardziej liberalnej. Szczególnie rolnictwa i gospodarka żywnościowa krajów UE wykazuje wysoki stopień działań o charakterze interwencyjnym. Obejmują one wiele sfer regulacji podmiotowej i przedmiotowej, w tym dotyczy wsi, rolnictwa, gospodarstw rolnych, pozarolnych podmiotów gospodarczych i rynków rolnych.

Pełny opis:

Wykłady

1. Zarys historyczny interwencjonizmu państwowego w gospodarce (2 godz.)

2. Interwencjonizm państwowy – definiowanie, cele, formy i instrumenty (2 godz.)

3. Interwencjonizm państwowy w wymiarze instytucjonalnym (2 godz.)

4-5. Struktury instytucjonalne interwencjonizmu państwowego i ich zadania (4 godz.)

6. Bariery administracyjne i koszty transakcyjne – uboczne efekty działań instytucjonalnych (2 godz.)

7. Rynek rolny jako obszar interwencjonizmu państwa (2 godz.)

8. Interwencjonizm w sferze ochrony środowiska w rolnictwie oraz instrumenty jej wdrażania (1 godz.)

Ćwiczenia

1-2. Instrumenty wsparcia wsi i rolnictwa w ramach środków UE (4 godz.)

3. Krajowe instrumenty wsparcia rolnictwa (2 godz.)

4. Pomiar wsparcia rolnictwa (2 godz.)

5-6-7. Wizytowanie instytucji wsparcia wsi i rolnictwa i poznawanie, zadań, zasad i procedur (w miarę dostępności; Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, ARiMR, ARR, MARR, WDOŚ, ODR) (6 godz.)

8. Projekcja reformy wsparcia wsi i rolnictwa na lata 2014-2020 (1 godz.)

Struktura aktywności studenta:

Zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 35 godzin., ECTS 1,3; w tym:

- wykłady 15 godzin

- ćwiczenia 15 godzin

- egzamin pisemny / ustny 2 godzina

- konsultacje 3 godziny

Razem 35 godzin tj. 1,3 pkt. ECTS

e-learning 0 godzin, ECTS: 0

Praca własna 115 godzin, ECTS: 3,7

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Smoleń M, Górniak E. 2007. Interwencjonizm państwowy w warunkach rynkowych. Wydawnictwo Fosze 2007.

2. Acocella N. 2002. Zasady polityki gospodarczej PWN Warszawa

- Musiał 1999. Studium prospektywne interwencjonizmu państwowego w rolnictwie terenów górskich. Zeszyty Naukowe AR, z. 246.

3. Budnikowski A. 2003. Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wyd. PWE Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Flejterski S., Wakl P.T. 2003. Ekonomia globalna. System Wyd. Delfin. Warszawa

2. Idzik M. 2007. Barometry koniunktury w programowaniu ostrzegawczym w gospodarce żywnościowej. Wydz. SGGW Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedzy

Ma podstawową wiedzę z zakresów ekonomicznych i społecznych przesłanek interwencji państwa (i organizacji międzynarodowych) w gospodarkę

Umiejętności

Potrafi dobrać instrumenty i mechanizmy interwencjonizmu nakierowanego na wieś i rolnictwo dostosowane do sytuacjo (lub potrzeb)

Potrafi zmienić podział informacji państwa o rolnictwie i wsi na poziomie podmiotu gospodarczego

Kompetencje społeczne

Ma świadomość potrzeby ciągłego śledzenia zmian w polityce gospodarczej Państwa i programach pomocowych UE w obszarze gospodarki żywnościowej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (Wiedza, Umiejętności lub Kompetencje Społeczne) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

Ćwiczenia:

Cześć ćwiczeniowa - sprawdzian pisemny obliczeniowy.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie co najmniej 50% punktów przewidzianych w programie ćwiczeń.

Wykłady:

Zaliczenie wykładów na podstawie testu zaliczeniowego. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie minimum 50% punktów.

Ocena końcowa liczona jako średnia z ćwiczeń oraz wykładów (ocena z ćwiczeń + ocena z wykładów / 2)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązkowych treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne formułuje ocenę końcową posługując się podanymi wyżej kryteriami

Praktyki zawodowe:

brak praktyki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Musiał
Prowadzący grup: Wiesław Musiał, Piotr Rachwał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Musiał
Prowadzący grup: Wiesław Musiał, Piotr Rachwał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Musiał
Prowadzący grup: Wiesław Musiał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.