Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geografia ekonomiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.4s.GEE.NL.RZAXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geografia ekonomiczna
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy: Zarządzanie, 4 sem, niestacj. licencjat obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE / ECTS: 3 / semestr: 1

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: NL

Status: obowiązkowy

Cele przedmiotu:

Geografia ekonomiczna jest nauką syntetyzującą wiedzę wielu dyscyplin naukowych, często od siebie odległych. Wykłady zawierają podstawowy zakres zagadnień dotyczących sytuacji gospodarczej i powiązań gospodarczych różnych regionów świata.

Treści merytoryczne:

Systemy gospodarcze świata, globalizacja. Źródła informacji o gospodarce poszczególnych regionów i krajów świata. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Cele i zasady działania instytucji międzynarodowych mających zasadniczy wpływ na gospodarkę. Ewolucja gospodarcza poszczególnych regionów świata. Rola rynku i handlu międzynarodowego w integracji i regionalizacji gospodarki światowej. Regiony ekonomiczno-geograficzne świata.

Pełny opis:

Plan wykładów:

1) Wprowadzenie do przedmiotu

2) Źródła informacji o gospodarce poszczególnych regionów i krajów świata.

3) Rozwój systemów gospodarczych świata

4) Wzrost zaludnienia świata i struktury demograficzne

5) Struktura PKB i struktura zatrudnienia a stopień rozwoju gospodarczego

6) Cele i zasady działania instytucji międzynarodowych mających zasadniczy wpływ na gospodarkę: BŚ-IBRD, MFW, WTO

7) Wskaźniki makroekonomiczne określające poziom gospodarczy kraju

8) Rola eksportu jako siły napędzającej gospodarkę

9) Zmiany na politycznej i gospodarczej mapie świata

10) Ugrupowania integracyjne: UE, NAFTA, APEC, Mercosur

Plan ćwiczeń:

1) Określenie formy i treści prezentacji przygotowanej przez studentów na ćwiczenia

2) Sytuacja ekonomiczna wybranego kraju lub regionu świata - prezentacja

3) Sytuacja ekonomiczna wybranego kraju lub regionu świata - prezentacja

4) Sytuacja ekonomiczna wybranego kraju lub regionu świata - prezentacja

5) Sytuacja ekonomiczna wybranego kraju lub regionu świata - prezentacja

Struktura aktywności studenta:

1) zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego:

- wykłady – 10 godz.

- ćwiczenia – 5 godz.

- egzamin końcowy – 2 godz.

- konsultacje – 8 godz.

Razem: 25 godz. : 25 = 1 ECTS

2) praca własna studenta:

- przygotowanie do ćwiczeń - 20 godz.

- przegląd literatury - 8 godz.

- sporządzanie prezentacji multimedialnej – 8 godz.

- przygotowanie do egzaminu – 14 godz.

Razem godz. praktyczne: 50 godz. : 25 = 2 ECTS

OGÓŁEM: 3 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Domański R., 2005. Geografia ekonomiczna. PWN Warszawa

2. Współczesna gospodarka światowa. WUG 2000, pod red. Kisiel-Łowczyc A.B., Gdańsk

3. Skodlarski J., Matera R., 2005. Gospodarka światowa – geneza i rozwój. PWN 2005 W-wa

Literatura uzupełniająca:

4. Geografia gospodarcza świata. 2003, pod red. I. Fierli, PWE 2003 W-wa

5. Latoszek E., Proczek M., 2001, Organizacje Międzynarodowe. WSHiFM W-wa

6. www.cia.gov / world-factbook

7. www.economist.com

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- posiada ogólną wiedzę o historii rozwoju gospodarczego i demograficznego świata a szczególnie o rewolucyjnych zmianach w podstawowych dziedzinach gospodarki i związanym z nimi zróżnicowaniem obecnego poziomu ekonomicznego poszczególnych regionów

- ma wiedzę o roli i zasadach działalności organizacji międzynarodowych, mających istotny wpływ na gospodarkę świata, jak BŚ, MFW, WTO i ugrupowań integracyjnych UE, NAFTA, APEC, Mercosur i innych.

Umiejętności:

- umie określić podstawowe problemy gospodarcze kraju w zależności od jego struktury demograficznej

- potrafi rozpoznać poziom rozwoju gospodarczego kraju po analizie struktury PKB i struktury zatrudnienia

- potrafi, na podstawie wskaźników makroekonomicznych, ocenić generalnie sytuację gospodarczą kraju

- wyliczy korzyści gospodarcze kraju z przynależności do ugrupowań integracyjnych

- określa wpływ globalizacji oraz WTO, MFW i BŚ na rozwój gospodarczy regionów świata.

Kompetencje społeczne:

- uświadamia sobie jak dalece dynamiczne zmiany w światowej gospodarce wpływają na sytuację kraju i jego obywateli

- nie jest podatny na manipulacje w ocenie wskaźników ekonomicznych w mediach lub dyskusjach.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny:

Wykłady - egzamin w formie pisemnej - test sprawdzający ogólną orientację w problemach ekonomicznych, demograficznych, geograficznych i społecznych krajów i regionów świata.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

samodzielnie lub w zespołach dwuosobowych studenci wykonują prezentacje na ocenę, na temat sytuacji ekonomiczno-gospodarczej różnych krajów świata. Ocena podsumowująca jest średnią z ocen uzyskanych w trakcie semestru.

Ocena końcowa = 0,5 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,5 ocena podsumowująca (ćwiczenia).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)