Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomika rolnictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.4s.ERL.SL.REKXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika rolnictwa
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy: Ekonomia, 4 sem, stacj. licencjat obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kierunek studiów Ekonomia / ECTS: 5 / semestr: 4

Profil: ogólnoakademicki / Forma i Poziom SL

Status: specjalizacyjny / obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z makro i mikro ekonomicznymi uwarunkowaniami funkcjonowania rolnictwa i agrobiznesu.Studenci zapoznają się z prawami i prawidłowościami funkcjonowania rolnictwa i agrobiznesu w tym teorią czynników produkcji i intensyfikacji rolnictwa, systemem podatkowym, interwencjonizmem państwowym, funkcjonowaniem rynków rolnych oraz uczą się obliczać kategorie produkcji i dochodu oraz wielkość ekonomiczną gospodarstw. Poznają także podstawy ekonomii instytucjonalnej rolnictwa i agrobiznesu.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1. Przedmiot i zadania ekonomiki rolnictwa: podstawowe definicje, twórcy ekonomiki rolnictwa (1 godz.)

2. Funkcje rolnictwa w gospodarsce narodowej (1 godz.)

3. Teoria czynników produkcji (1 godz.)

4. Zasoby i równowaga czynników produkcji (1 godz.)

5. Funkcja produkcji i teoria internsyfikacji produkcji (1godz.)

6. Teoria renty gruntowej i system podstawowy w rolnictwie (1 godz.)

7. Wielkość gospodarstwa a obszar gospodarstwa - typy gospodarstw rolnych (1 godz.)

8. Rynek rolny jego specyfia i organizacja (1 godz.)

9. Ekonomika gospodarstw rodzinnych (1 godz.)

10. Instytucje otoczenia wsi i agrobiznesu (2 godz.)

11. Interwencjonizm państwowy w agrobiznesie Polski i UE (2 godz.)

12. Budżet państwa oraz transfery socjalne do rolnictwa (1 godz.)

13. Współczesna koncepcje rozwoju rolnictwa (1 godz.)

Tematyka ćwiczeń

1. Ocena zjawisk ekonomicznych, mierniki i wskaźniki stosowane w ekonomice rolnictwa. Waloryzacja i delimitacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej. (2 godz.)

2. Struktura agrarna, struktura obszarowa, ziemia jako czynnik produkcji. (2 godz.)

3. Renta gruntowa, obliczanie renty różniczkowej i cen ziemi (2 godz.)

4. Czynnik ludzki w rolnictwie, zasoby pracy, zróżnicowanie przestrzenne i czasowe, bezrobocie na wsi (2 godz.)

5. Kapitał w rolnictwie, infrastruktura, uzbrojenie techniczne pracy i ziemi, amortyzacja i sposoby jej obliczania (2 godz.)

6. Obliczanie zależności pomiędzy nakładem a produktem, produkt krańcowy, produkt przeciętny, optimum techniczne i ekonomiczne produkcji (2 godz.)

7. System podatkowy w rolnictwie. Obliczanie wysokości podatku rolnego oraz podatku VAT (2 godz.)

8. Ubezpieczenia w rolnictwie (2 godz.)

9. Teoria kosztów. Obliczanie kosztów krańcowych i kosztów przeciętnych w rolnictwie. (1 godz.)

10. Obliczanie podstawowych kategorii ekonomicznych w rolnictwie, dochód rolniczy, nadwyżka bezpośrednia. Parytet dochodowy (2 godz.)

11. Pomiar substytucji w rolnictwie, optymalne kombinacje nakładów przy stałych i zmiennych cenach (2 godz.)

12. Elastyczność cenowa i dochodowa popytu oraz podaży produktów rolnych (2 godz.)

13. Wielkość ekonomiczna gospodarstw. Obliczenia. (2 godz.)

14. Repetytorium - zaliczenie ćwiczeń (2 godz.)

Struktura aktywności studenta:

Zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 50 godzin., ECTS 1,7; w tym:

- wykłady 15 godzin

- ćwiczenia 30 godzin

- egzamin pisemny / ustny 2 godzina

- konsultacje 3 godziny

Razem 50 godzin tj. 1,7 pkt. ECTS

e-learning 0 godzin, ECTS: 0

Praca własna 100 godzin, ECTS: 3,3

Literatura:

Literatura Podstawowa:

1. Fereniec J. 1999. Ekonomika i organizacja rolnictwa, Wydawnictwo KEY TEXT, Warszawa.

2. Tracy M. 1997. Polityka rolno-żywnościowa w gospodarce rynkowej. Wprowadzenie do teorii i praktyki, UW, Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, IERiGŻ Warszawa

3. Woś A. 2004. W poszukiwaniu modelu polskiego rolnictwa. IERiGŻ. Warszawa

Literatura uzupełniająca:

1. Tomczak F. 2005. Gospodarka rodzinna w rolnictwie. Uwarunkowania i mechanizmy rozwoju wsi i rolnictwa IRWiR PAN Warszawa.

2. Wojewodzic T. System podatkowy w rolnictwie. Konspekt

3. Wojewodzic T. Rynki rolne. Konspekt

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student posiada podstawową wiedzę z zakresu teorii ekonomiki rolnictwa

- zna najważniejsze wymogi prawne dotyczące rolnictwa

Umiejętności:

- student potrafi kwalifikować koszty

- student potrafi posługiwać się metodami rachunku ekonomicznego

- ocenia i porównuje czynniki produkcji

Kompetencje społeczne:

- student docenia potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy

- student potrafi pomóc rolnikowi o podejmowaniu decyzji gospodarczych

- student rozumie potrzebę reform w rolnictwie polskim

Metody i kryteria oceniania:

Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (Wiedza, Umiejętności lub Kompetencje Społeczne) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

Ćwiczenia:

Cześć ćwiczeniowa - sprawdzian pisemny obliczeniowy.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie co najmniej 50% punktów przewidzianych w programie ćwiczeń.

Wykłady:

Zaliczenie wykładów na podstawie testu zaliczeniowego. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie minimum 50% punktów.

Ocena końcowa liczona jako średnia z ćwiczeń oraz wykładów (ocena z ćwiczeń + ocena z wykładów / 2)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązkowych treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne formułuje ocenę końcową posługując się podanymi wyżej kryteriami.

Praktyki zawodowe:

brak praktyki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Musiał
Prowadzący grup: Wiesław Musiał, Piotr Rachwał, Wojciech Sroka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Musiał
Prowadzący grup: Wiesław Musiał, Piotr Rachwał, Wojciech Sroka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Musiał, Piotr Rachwał, Wojciech Sroka
Prowadzący grup: Wiesław Musiał, Piotr Rachwał, Wojciech Sroka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)