Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomika rolnictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.4s.ERL.NL.REKXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika rolnictwa
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kierunek studiów: Ekonomia / ECTS: 6 / semestr: 4

Profil: ogólnoakademicki / Forma i Poziom: NL

Status: specjalnościowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z makro i mikro ekonomicznymi uwarunkowaniami funkcjonowania rolnictwa i agrobiznesu.Studenci poznają strukturę rolnictwa, cechy szczególne i wielkość zasobów czynników produkcji w rolnictwie, zasady funkcjonowania rynku rolnego i praw ekonomicznych na rynkach rolnych. W ramach wykładów zostaną wprowadzeni w teorię czynników produkcji, teorię kosztów, teorię produkcji oraz wybrane elementy ekonomii instytucjonalnej. Poznają strukturę agrobiznesu oraz zadania i sposób działania wybranych instytucji otoczenia rolnictwa. Ponadto zapoznają się z systemem podatkowym w rolnictwie oraz organizacją gospodarstw rolnych i zasadami obliczania podstawowych kategorii produkcji i dochodów.

Pełny opis:

Ekonomika rolnictwa (R.4s.ERL.NL.REKXY)

Tematyka wykładów

1. Ekonomika rolnictwa jako ekonomia branżowa; funkcje rolnictwa w gospodarcze narodowej (1 godz.)

2. Wprowadzenie do teorii czynników produkcji w rolnictwie (1 godz.)

3. Struktura agrobiznesu i instytucjonalne otoczenie rolnictwa (1 godz.)

4. System podatkowy w rolnictwie (1 godz.)

5. Podstawy teorii rynku (1 godz.)

6. Wprowadzenie do teorii intensyfikacji (1 godz.)

7. Gospodarstwo rolne i jego struktura (1 godz.)

8. Koszty w gospodarstwie rolnym (1 godz.)

9. Kategorie produkcji i dochodów w gospodarstwie rolnym (1 godz.)

10. Teoria i praktyka protekcjonizmu w rolnictwie (1 godz.)

Tematyka ćwiczeń

1. Ocena zjawisk ekonomicznych, mierniki i wskaźniki stosowane w ekonomice rolnictwa. Waloryzacja i delimitacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej. (2 godz.)

2. Struktura agrarna, struktura obszarowa, ziemia jako czynnik produkcji. (2 godz.)

3. Czynnik ludzki w rolnictwie, zasoby pracy, zróżnicowanie przestrzenne i czasowe, bezrobocie na wsi (2 godz.)

4. Kapitał w rolnictwie, infrastruktura, uzbrojenie techniczne pracy i ziemi, amortyzacja i sposoby jej obliczania. (2 godz.)

5. Obliczanie wysokości podatku rolnego oraz podatku VAT (2 godz.).

6. Koszty i opłacalność produkcji rolniczej. Obliczenia kosztów jednostkowych (2 godz.)

7. Obliczanie podstawowych kategorii ekonomicznych w gospodarstwie rolnym: produkcja ogółem, wartość dodana, nadwyżka bezpośrednia, dochód z gospodarstwa rolnego. (2 godz.)

8. Repetytorium - zaliczenie ćwiczeń. (1 godz.)

Struktura aktywności studenta:

Zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 30 godz., ECTS: 1, w tym:

‒ wykłady 10 godzin

‒ ćwiczenia 15 godzin

‒ egzamin ustny 1 godzina

‒ konsultacje 4 godzina

Razem 30 godzin tj. 1,0 pkt. ECTS

e-learning 0 godz., ECTS: 0

Praca własna 150 godz., ECTS: 5,0

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Wojewodzic T. 2019. Wybrane zagadnienia z ekonomiki i organizacji rolnictwa. Skrypt dla studentów Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (materiał w przygotowaniu do druku, udostępniony studentom w wersji roboczej).

Literatura uzupełniająca:

1. Fereniec J. 1999. Ekonomika i organizacja rolnictwa, Wydawnictwo KEY TEXT, Warszawa.

2. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej. IERiGŻ w Warszawie (czasopismo naukowe)

Efekty uczenia się:

Student po zakończonym kursie:

A/ wiedza:

‒ zna i opisuje strukturę agrarną,

‒ definiuje podstawowe kategorie ekonomiczne związane z rolnictwem i gospodarstwem rolnym, m.in. zasoby, czynniki produkcji, koszty, dochody, przychody, wielkość ekonomiczna, intensywność produkcji, intensywność organizacji, podatek,

‒ wskazuje najważniejsze rozwiązania prawne regulujące politykę fiskalna państwa wobec rolników i gospodarstw rolnych,

‒ zna mechanizmy działania rynków rolnych oraz rządzące rynkami prawa ekonomiczne,

‒ zna funkcje jakie pełni rolnictwo w gospodarce narodowej,

‒ identyfikuje instytucje otoczenia wsi i rolnictwa oraz zna ich zadania i funkcje.

B/ umiejętności:

‒ porównuje wyposażenie w czynniki produkcji poszczególnych gospodarstw rolniczych,

‒ ocenia strukturę agrarna w poszczególnych jednostkach terytorialnych,

‒ oblicza koszty jednostkowe produkcji metodami organicznymi i rozdzielcza,

‒ oblicza podstawowe kategorie wynikowe dla gospodarstwa rolniczego tj. produkcja ogółem, wartość dodana, brutto, dochód z gospodarstwa rolnego.

‒ oblicza podatki, które płacone są w rolnictwie

C/ kompetencje społeczne:

‒ docenia znaczenie rolnictwa dla gospodarki narodowej,

‒ ma świadomość specyfiki produkcji rolniczej oraz barier przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych z jakimi borykają się gospodarstwa rolnicze w swojej działalności,

‒ rozumie istotę i bariery procesu intensyfikacji,

‒ rozumie potrzebę reformowania rolnictwa w Polsce.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (Wiedza, Umiejętności lub Kompetencje Społeczne) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

Ćwiczenia:

Zaliczenie ćwiczeń (oceny cząstkowe): . " .

‒ aktywność w trakcie zajęć (sprawność i dokładność wykonywania zadań obliczeniowych),

‒ przegląd prasy fachowej (prasówka) w tematach związanych z materiałem wykładowym zaproponowanych przez wykładowcę.

‒ sprawdzian pisemny z zagadnień poruszanych na ćwiczeniach (1 problem teoretyczny i 4 zadania obliczeniowe). Uzyskanie minimum 50% punktów z zaliczenia pisemnego jest warunkiem dopuszczenia do zaliczenia wykładów.

Wykłady:

Zaliczenie wykładów na podstawie egzaminu ustnego (3 pytania, odpowiedzi oceniane każda w skali 0-10 punktów).Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie minimum 16 pkt.

Ocena końcowa z przedmiotu liczona jako suma uzyskanych punktów z ćwiczeń oraz egzaminu ustnego podzielona przez 10.

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązkowych treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne formułuje ocenę końcową posługując się podanymi wyżej kryteriami.

Praktyki zawodowe:

Nie przewidziano praktyk.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Musiał, Tomasz Wojewodzic
Prowadzący grup: Piotr Rachwał, Tomasz Wojewodzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Musiał, Tomasz Wojewodzic
Prowadzący grup: Piotr Rachwał, Tomasz Wojewodzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)