Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.4s.CHS.SI.ROSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia środowiska
Jednostka: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treść kursu: Początek i ewolucja Ziemi, chemizm atmosfery, wód i środowiska lądowego, chemiczne zanieczyszczenie środowiska i zmiany globalne na Ziemi, odżywianie się roślin, ocena zdolności sorpcyjnych i potrzeb wapnowania gleby, skład chemiczny różnych materiałów środowiskowych, właściwości i stosowanie nawozów organicznych i mineralnych, oddziaływanie nawozów na rośliny i środowisko, ocena żyzności i zasobności gleby w składniki pokarmowe.

Pełny opis:

Treść wykładów:

1. Nawozy organiczne – podział i ich wpływ na środowisko – 1 h.

2. Nawozy naturalne – właściwości, działanie na rośliny i środowisko – 2 h.

3. Nawozy zielone; biomasa jako źródło energii – 2 h.

4. Nawozy mineralne – podział i wpływ na środowisko – 1 h.

5. Nawozy jednoskładnikowe – 3 h.

6. Nawozy wieloskładnikowe i mikroelementowe – 2 h.

7. Potrzeby nawozowe i podstawowe prawa nawozowe – 1 h.

8. Chemiczne zanieczyszczenia środowiska – 2 h.

9. Prognozy zmian chemicznych środowiska – 1 h.

Treść ćwiczeń laboratoryjnych:

1. Oznaczenie zawartości azotu w nawozach azotowych - 3 h.

2. Oznaczenie zawartości fosforu rozpuszczalnego w wodzie w superfosfacie - 3 h.

3. Oznaczenie zawartości chloru w nawozach potasowych - 3 h.

4. Oznaczenie zawartości potasu w polifosce metodą fotometrii płomieniowej - 3 h.

5. Oznaczenie ogólnej alkaliczności nawozów wapniowych - 3 h.

6. Ustalenie dawki azotu pod rośliny uprawne - 3 h.

7. Ustalenie dawki fosforu i potasu pod rośliny uprawne - 3 h.

8. Określenie ilości metali ciężkich wprowadzanych do gleby z nawozami - 3 h.

9. Oznaczenie całkowitej zawartości azotu w osadzie ściekowym - 3 h.

10. Oznaczenie zawartości metali ciężkich w materiałach środowiskowych - 3 h.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: 200; ECTS: 8

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: -; ECTS: -

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem

akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 96; ECTS: 3,84

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne,

projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 66; ECTS: 2,64

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do

realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 104; ECTS: 4,16

Literatura:

1. Andrew J.E. i in.: Wprowadzenie do chemii środowiska. Wyd.

Nauk.-Techn., Warszawa, 1999, s. 236.

2. VanLoon G.W., Duffy S.J.: Chemia środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 611.

3. Gorlach E., Mazur T.: Chemia rolna. PWN, Warszawa, 2002.

4. Mercik St. (Red.): Chemia rolna. Podstawy teoretyczne i praktyczne. Wyd. SGGW, 2004.

5. Przewodnik do ćwiczeń z chemii rolnej pod red. E. Gorlacha, skrypt AR w Krakowie

Efekty uczenia się:

wiedza:

- student posiada wiedzę o podstawach i interakcjach chemizmu atmosfery, hydrosfery i litosfery

- poznaje metody i identyfikuje stan i zagrożenia chemiczne środowiska

umiejętności:

- rozumie jedność chemiczną biosfery i środowiska abiotycznego

- potrafi przeprowadzić analizę stanu i przygotować plan łagodzenia i eliminacji zagrożeń naturalnych i antropogenicznych skażeń chemicznych środowiska

kompetencje społeczne:

- pracuje i organizuje działania w małym zespole w celu wykonania eksperymentu laboratoryjnego

- docenia wagę i potrzebę dbałości o środowisko w skali globalnej i lokalnej

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące (ćwiczenia):

1. Oceny każdego wykonania zadania laboratoryjnego i obliczeniowego w zespołach 2-3 osobowych,

uwzględniające poprawność przeprowadzenia analizy, wykonania obliczeń, interpretacji wyników i formułowania

wniosków.

2. Wykonanie indywidualnego planu nawożenia w skali pola.

Ocena końcowa: średnia ocen formujących, uzyskanych na ćwiczeniach.

Wykłady: egzamin pisemny - z zestawu kilkudziesięciu problemów podanych na początku kursu oraz zadanie obliczeniowe.

--

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U

lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów

kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub

K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad

dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego

przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami

formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)