Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia rolna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.4s.CHR.SI.RROXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia rolna
Jednostka: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Grupy: Rolnictwo, 4 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: ROLNICTWO / ECTS: 6 / semestr 4

Profil: ogólnoakademicki /Forma i poziom SI

status: kierunkowy / obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest poznanie składu chemicznego roślin i omówienie podstawowych prawa żywienia roślin. Poznanie niezbędnych informacji dotyczących makro i mikroelementów. W czasie zajęć zostaną przedstawione informacje o nawożeniu i nawozach mineralnych, naturalnych i organicznych, zostaną omówione potrzeby pokarmowe i nawozowe roślin.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Chemia rolna jako dyscyplina naukowa.

2. Pierwiastki niezbędne do wzrostu i rozwoju roślin.

3. Podział oraz rola składników pokarmowych (makroskładników) w żywieniu roślin.

4. Mikroskładniki - zawartość i ich fizjologiczne funkcje w organizmach żywych. Mechanizmy pobierania składników pokarmowych przez rośliny.

5. Środowisko glebowe i jego cechy.

6. Właściwości fizycznochemiczne gleby.

7. Gleba jako źródło składników pokarmowych dla roślin. Zawartość i formy występowania składników pokarmowych w glebie.

8. Nawozy mineralne. Podział, pochodzenie, produkcja, właściwości i stosowanie nawozów mineralnych. Omówienie nawozów wapniowych.

9. Nawozy naturalne i organiczne. Podział, wpływ na środowisko, działanie i stosowanie (obornik, gnojówka, gnojowica, słoma, komposty, resztki pożniwne, torf, odpady przemysłowe i komunalne).

10. Wpływ nawozów mineralnych i naturalnych na środowisko. Uregulowania prawne dotyczące nawożenia i nawozów.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Oznaczenie pH gleby i określenie potrzeb wapnowania metodą Schachtschabela.

2. Oznaczenie zawartości przyswajalnego fosforu i potasu w glebie metodą Egnera-Riehma.

3. Oznaczenie zawartości przyswajalnego manganu i cynku w glebie metodą Rinkisa.

4. Oznaczenie zawartości potasu, sodu i wapnia w materiale roślinnym metodą fotometrii płomieniowej.

5. Oznaczenie zawartości magnezu i miedzi w roślinach metodą atomowej spektrofotometrii absorpcyjnej.

6. Oznaczenie zawartości azotu w nawozach azotowych metodą formalinową.

7. Oznaczenie zawartości rozpuszczalnego w wodzie fosforu w superfosfacie metodą miareczkową.

8. Oznaczenie zawartości chloru w nawozach potasowych metodą miareczkową.

Ćwiczenia terenowe:

Wyjazd terenowy do hali wegetacyjnej KChRiŚ UR w Krakowie celem zapoznania się z metodami prowadzenia doświadczeń wazonowych, polowych oraz hydroponicznych (kultury wodne).

Wyjazd do Stacji Chemiczno-Rolniczej w Krakowie celem zapoznania się z jej działalnością.

Koszt dojazdu na ćwiczenia terenowe ponosi student.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 80 ECTS** 1,2

w tym:

wykłady: 30 godz.

ćwiczenia i seminaria: 50 godz.

konsultacje: 0 godz.

udział w badaniach: 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże: 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu: 0 godz.

praca własna: (4,8 ECTS**) 120 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Gorlach E., Mazur T. 2001. Chemia rolna. Podstawy żywienia i zasady nawożenia roślin. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, ss. 347.

2. Gorlach E. 2003. Przewodnik do ćwiczeń z chemii rolnej. Praca zbiorowa pod redakcją Eugeniusza Gorlacha. Skrypt. Wydanie III poprawione, Wyd. AR Kraków, ss. 162.

Uzupełniająca:

1. Mercik S. 2004. Chemia rolna. Podstawy teoretyczne i praktyczne. Wyd. SGGW, ss. 287.

2. Duer I., Fotyma M. 1999. Polski kodeks dobrej praktyki rolniczej. Wyd. IUNG, Puławy.

3. Fotyma M., Mercik S. 1995. Chemia rolna. Wyd. PWN, Warszawa 1992, ss. 356.

4. Wiśniowska-Kielian B., Lipiński W. 2007. Ocena składu chemicznego roślin. Wyd. Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej, Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza. Kraków-Warszawa-Wrocław.ss. 68.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

wiedza:

- student posiada ogólną więdzę o roli składników pokarmowych w roślinach

- zna główne źródła składników w glebie i ich formy występowania

- charakteryzuje właściwości gleby pod katem zasobności składników pokarmowych

umiejętności:

- potrafi prawidłowo ocenić właściwości fizycznochemiczne gleby, w tym stan zakwaszenie gleb, pojemność sorpcyjną

- ocenić poziom zawartości przyswajalnych składników w glebie

- ustalić dawki nawozów mineralnych pod kątem wymagań pokarmowych roślin

kompetencje społeczne:

- pracuje w zespołach dwuosobowych w celu wykonania określonego zadania - ćwiczenia laboratoryjnego

- ma świadomość wpływu podejmowania decyzji dotyczących nawożenia roślin tak aby były zgodne z dobrą praktyką rolniczą.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny - test i zadania obliczeniowe lub pytania problemowe.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Zaliczenie każdego ćwiczenia pisemne i ustne oceniające poprawność wykonania ćwiczeń, poprawność obliczeń i interpretacja otrzymanych wyników.

Ćwiczenia terenowe:

sprawozdanie z ćwiczeń terenowych.

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ocena końcowa=05 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,5 x ocena podsumowująca (ćwiczenia).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Antonkiewicz
Prowadzący grup: Jacek Antonkiewicz, Agnieszka Baran
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Antonkiewicz
Prowadzący grup: Jacek Antonkiewicz, Wojciech Kępka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Antonkiewicz
Prowadzący grup: Jacek Antonkiewicz, Tomasz Czech, Małgorzata Koncewicz-Baran
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)