Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bioróżnorodność

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.4s.BIO.SI.ROSOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bioróżnorodność
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy: Ochrona Środowiska 4 sem. stacj inż obow. Monitoring środowiska i zagrozenia ekosystemów
Ochrona środowiska, 4 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIOW: OCHRONA ŚRODOWISKA/ECTS: 3/SEMESTR 4

PROFIL: OGÓLNOAKADEMICKI/FORMA I POZIOM; SI

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych czynników wpływającymi na bioróżnorodność w aspekcie zmian w zbiorowiskach roślinnych oraz charakterystyka bioróżnorodności terenów w zależności od działalności człowieka. Poznanie wartości i przyczyn zubożenia bioróżnorodności.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Pojęcie bioróżnorodności, czynniki wpływające na bioróżnorodności.

2. Kategorie i przyczyny bioróżnorodności.

3. Bioróżnorodność terenów chronionych w Polsce.

4. Znaczenie roślin chronionych w utrzymaniu bioróżnorodności i atrakcyjności terenu.

5. Użytki ekologiczne jako przykład bioróżnorodności.

6. Rola bioróżnorodności w rozwoju agroturystyki i innych form rekreacji.

7. Przyczyny i skutki zubożania bioróżnorodności.

8. Działania na rzecz ochrony bioróżnorodności.

Ćwiczenia:

1. Poznanie metod do oceny bioróżnorodności.

2. Ocena bioróżnorodności różnych grup organizmów z użyciem wskaźników biologicznych - zadania z tego zakresu.

3. Ocena bioróżnorodności terenu cennego przyrodniczo(na przykładzie wybranego PN).

Struktura aktywności studenta: zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 38 / ECTS: 2

w tym:

wykłady: 15 godz.

ćwiczenia i seminaria: 15 godz.

konsultacje: 6 godz.

udział w badaniach: 0 godz.

udział w egzaminach i zaliczeniu: 2 godz.

praca własna: 38

Literatura:

Podstawowa:

Różnorodność biologiczna Polski, R. Andrzejewski, A. Weigle, 2003, Warszawa

Geografia roślin, A. Medwecka-Kornaś, 2002.

Gospodarowanie na obszarach chronionych , A. Bołtromiuk, 2001, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku,

Wędrówki roślin, Z. Podbiełkowski 1995, WSiP, Warszawa.

Zarys mechanizmów ewolucji ,H. Krzanowska, A.Łomnicki 1995, PWN Warszawa.

Biodiversity - www.brc.amu.edu.pl

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student posiada ogólną wiedzę z zakresu botaniki, ekologii i ochrony roślin

- ma ogólną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych (roślin) w różnych warunkach środowiska przyrodniczego.

Umiejętności:

- opisuje i definiuje podstawowe pojęcia związane ze środowiskiem,

- rozpoznaje niektóre zagrożenia dla środowiska naturalnego i umie wskazać przeciwdziałania,

- rozpoznaje gatunki roślin w zależności od czynników siedliskowych w terenie chronionym na przykładzie pobytu w Parku Narodowym.

Kompetencje społeczne:

- docenia różne aspekty działalności, w tym wpływ na środowisko

- potrafi rozwiązywać problemy i organizować pracę w zespole.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin pisemny ograniczony czasowo z całości wiedzy przedstawionej na wykładach.

Ćwiczenia :

Pisemne sprawozdanie z ćwiczeń wykonanych w terenie (praca zespołowa) oraz zadań.

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ocena końcowa = 0,5 x ocena z egzaminu pisemnego +0,5 x ocena podsumowująca (ćwiczenia).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Puła
Prowadzący grup: Joanna Puła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Puła
Prowadzący grup: Angelika Kliszcz, Joanna Puła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Puła
Prowadzący grup: Angelika Kliszcz, Joanna Puła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Puła
Prowadzący grup: Angelika Kliszcz, Joanna Puła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Puła
Prowadzący grup: Angelika Kliszcz, Joanna Puła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)