Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.ZAL.SL.RZAXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu zarządzania personelem i zasobami ludzkimi na poziomie przedsiębiorstwa od rekrutacji przez motywację, ocenę, szkolenia i zarządzanie wynagrodzeniami.

Pełny opis:

Wykłady:

1.Istota zarządzania zasobami ludzkimi. Cele zarządzania kadrami

2.Znaczenie kultury organizacji z zarządzaniu kadrami

3.Marketing personalny, strategiczny wymiar zarządzania zasobami ludzkimi

4.Planowanie kadr w przedsiębiorstwie i organizacji

5.Zasady doboru pracowników do organizacji – rekrutacja zewnętrzna i wewnętrzna

6.Cel i zakres rozmowy wstępnej i kwalifikacyjnej

7.Rozwój pracowników i szkolenie personelu

8.Istota i techniki motywowania materialnego i niematerialnego pracowników

9.Systemy opłaty pracy w przedsiębiorstwie

10.Metody oceny pracowników

11.Współczesne techniki oceny i analizy stanowisk pracy

12.Ilościowe i jakościowe mierniki oceny zatrudnienia w organizacji

13.System informacji personalnej

14.Organizacja działu personalnego i pionu zarządzania kadrami

15.Koszty pracy w przedsiębiorstwie

Ćwiczenia:

1.Ustalenie i charakterystyka celów zarządzania zasobami ludzkimi i funkcji personalnej

2.Cechy kultury organizacji i ich wpływ na zarządzanie kadrami

3.Elementy marketingu personalnego

4.Metody planowania kadr w organizacji – ustalenie wielkości zatrudnienia w organizacji

5.Zasady rekrutacji i dekretacji pracowników

6.Techniki przyjmowania ludzi do pracy – spojrzenie pracodawcy

7.Techniki przyjmowania ludzi do pracy – spojrzenie kandydata do pracy

8.Rodzaje szkoleń pracowników i ich wpływ na rozwój pracownika

9.Funkcje płac w firmie i ich rodzaje

10.Zasady ustalania wysokości płacy roboczej dla kadry kierowniczej i pracowników wykonawczych

11.Metody oceny stanowisk pracy – wartościowanie pracy

12.Zastosowanie metod absolutnych i relatywnych do oceny pracownika

13.Ustalanie i interpretacja ilościowych i jakościowych wskaźników oceny zatrudnienia

14.Opracowanie systemu informacji personalnej

15.Zarządzanie strategiczne personelem w organizacji

KIERUNEK STUDIÓW/ZARZĄDZANIE / ECTS =4/ semestr 3

Profil: ogólnoakademicki/ Forma i poziom: SL

Status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 34 godz.

w tym:

wykłady 15 godz.

ćwiczenia i seminaria 15 godz.

konsultacje 2 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 2 godz.

praca własna studenta 86 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Pocztowski A.;Zarządzanie zasobami ludzkimi.Wyd. Zakład Narodowy im. OssolińskichZarządzanie kadrami. Podstawy teoretyczne i ćwiczenia pod red. Tadeusza Listwana. Wyd. AE Wrocław, 1999,

Król M. i inni; Zarządzanie zasobami ludzkimi. PWN, W-wa, 2006,

Literatura uzupełniająca:

Potencjał pracy w przedsiębiorstwie. Kształtowanie i wykorzystanie pod red. Małgorzaty Gablety. Wyd. AE, Wrocław, 1998,

Film: Jak motywować ludzi do pracy. Synergia, Gdańsk, 2003.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

-posiada wiedzę teoretyczną o organizacyjnych i prawnych przesłankach zatrudniania pracowników,

- ma wiedzę o marketingu personalnym,sposobach działania pracowników i metodach oceny kadry,

Umiejętności:

- potrafi analizować zatrudnienie w organizacji,

- umie sporządzić plan rozwoju pracownika i zakres zadań dla stanowiska pracy,

- potrafi obliczyć wynagrodzenie pracownika

Kompetencje społeczne:

- docenia potrzebę rozwoju i poszerzania wiedzy w zdobyciu intratnego stanowiska pracy,

- posiada umiejętności w zakresie poszukiwania pracy.

Metody i kryteria oceniania:

- oceny za indywidualne i zespołowe rozwiązywanie problemów (ćwiczenia),

- egzamin pisemny - test jednokrotnego wyboru (wykład)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Czekaj
Prowadzący grup: Marta Czekaj, Damian Jasiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Domagalska-Grędys, Marcin Kopyra
Prowadzący grup: Marta Domagalska-Grędys, Marcin Kopyra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Czekaj
Prowadzący grup: Marta Czekaj, Chrystian Firlej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.