Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.SOC.SL.RZAXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy: Zarządzanie, 3 sem, stacj. licencjat obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE / ECTS: 3 / semestr: 3

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SL

status: kierunkowy / obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z teoriami socjologii jako dyscypliny naukowej. Jest to nauka niezbędna do rozumienia procesów społecznych, gospodarczych i politycznych, ponieważ oferuje wiedzę o różnych typach zbiorowości, instytucji, organizacji, o strukturze społecznej, kulturze, świadomości i zachowaniach zbiorowych.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Presocjologia - historia myśli społecznej.

2. Koncepcja socjologii jako nauki; prekursorzy socjologii akademickiej.

3. Kultura w ujęciu socjologicznym; subkultura, kontrkultura, relatywizm kulturowy.

4. Interakcje, stosunki i zależności społeczne.

5. Struktura społeczna (mikro i makrostruktury społeczne).

6. Ruchy społeczne.

7. Grupy społeczne, społeczeństwo, państwo, naród, zbiorowości etniczne.

8. Rodzina jako przykład grupy pierwotnej; typy rodzin, pokrewieństwo, małżeństwo.

9. Typy społeczeństw.

10. Socjalizacja w procesach uspołecznienia jednostki.

11. Kształtowanie się osobowości społecznej jednostki.

12. Status społeczny; role społeczne; tożsamość i więź społeczna.

13. Konformizm i dewiacje na tle koncepcji ładu społecznego.

14. Stratyfikacje społeczne; klasa, kasta, klasa średnia, klasa marginalizacji społecznej.

15. Nierówności i ruchliwość społeczna.

16. Płeć kulturowa w aspekcie socjalizacji, ról oraz nierówności społecznych.

17. Socjologiczna koncepcja władzy i przywództwa.

18. Instytucjonalne formy życia społecznego.

19. Zmiana społeczna w perspektywie socjologicznej; rozwój i postęp w perspektywie zmiany społecznej.

20. Nowoczesność, późna nowoczesność, ponowoczesność.

Ćwiczenia:

1. Kultura a natura; przyczyny powstania i rozwoju kultury.

2. Potrzeby pierwotne i wtórne; skutki stałego wzrostu potrzeb wtórnych.

3. Potrzeby a wartości; pojęcie wartości i systemu wartości.

4. Kultura a cywilizacja.

5. Społeczne wzorce zachowań, ich geneza i funkcje.

6. Normy społeczne i ich rodzaje (prawne, zwyczajowe, moralne).

7. Granice norm społecznych; pojęcie anomii.

8. Grupa społeczna i jej atrybuty; rodzaje i funkcje grup.

9. Wpływ grupy na osobowość społeczną człowieka.

10. Rola społeczna w grupie; cechy szczególne roli społecznej; pozycja w grupie.

11. Rola a osobowość.

12. System kontroli społecznej; sankcje i ich rodzaje.

13. Pojęcie integracji i dezintegracji grupy; konformizm i nonkonformizm.

14. Proces badawczy w socjologii, jego etapy, metody i techniki.

15. Badania masowe przy użyciu kwestionariusza (ankieta, wywiad).

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 35 ECTS** 1,4

w tym:

wykłady - 15 godz.

ćwiczenia - 15 godz.

konsultacje - 4 godz.

egzamin - 1 godz.

praca własna (1,6 ECTS**) 40 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Bauman Z., Socjologia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2004.

2. Giddens A., Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

3. Goodman N., Wstęp do socjologii, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2004.

4. Knapik W., Kowalska M., Kapitał ludzki, kulturowy i społeczny a jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich województwa małopolskiego, Wydawnictwo Eikon, Kraków 2011.

Uzupełniająca:

1. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.

2. Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1972.

3. Sztompka P., Socjologia, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student posiada podstawową wiedzę stanowiącą teoretyczne podstawy socjologii jako nauki o społeczeństwie;

- student zdobywa wiedzę z zakresu pojęć, teorii oraz specyfiki socjologicznego badania zjawisk społecznych.

Umiejętności:

- student potrafi umiejscowić historię dyscypliny na tle presocjologicznej refleksji dotyczącej życia społecznego;

- student jest w stanie określić kontekst filozoficzny i intelektualny narodzin socjologii;

- student dzięki uzyskanej wiedzy na temat socjologii jako dyscypliny naukowej posiada umiejętność analizy zjawisk społecznych.

Kompetencje społeczne:

- student rozumie rolę socjologii oraz socjologa w życiu społecznym; rozumie wieloparadygmatyczność socjologii;

- student cechuje się postawą świadczącą o umiejętności odróżniania refleksji potocznej od naukowej na temat życia społecznego;

- student rozumie znaczenie podstawowych dylematów i kontrowersji związanych z różnymi podejściami do analiz społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny - pytania problemowe

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

Samodzielnie lub w grupach studenci wykonują projekt dotyczący wybranej problematyki. Ocena podsumowująca jest średnią z ocen uzyskanych w trakcie semestru.

Ocena końcowa = 0,6 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenia dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Knapik
Prowadzący grup: Wioletta Knapik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Knapik
Prowadzący grup: Wioletta Knapik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Knapik
Prowadzący grup: Wioletta Knapik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.