Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy informacji przestrzennej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.SIP.SI.ROSXZ.I
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy informacji przestrzennej
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Szybki rozwój cywilizacji powoduje zmiany w środowisku naturalnym. Coraz dotkliwiej odczuwa się ograniczoność zasobów Ziemi w skali globalnej, regionalnej

i lokalnej. Nowe zagrożenia, powiększające się trudności i rosnące potrzeby wymagają niezawodnego monitorowania zachodzących zjawisk, kompleksowego planowania przestrzennego oraz racjonalnego zarządzania i gospodarowania zasobami środowiska. Do osiągnięcia tych celów niezbędna jest aktualna, odpowiadająca stawianym zadaniom, informacja o środowisku, określana też jako informacja geograficzna lub terenowa.

Celem przedmiotu jest nauczenie korzystania z systemów przeznaczonych do pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji przestrzennych o środowisku naturalnym.

Pełny opis:

wykłady (15 h)

1. System geoinformacyjny i jego funkcje. 1 godz.

2. Systemy informacji terenowej. 1 godz.

3. Przegląd wybranych zbiorów informacji o środowisku. 1 godz.

4. Środowisko przyrodnicze i jego zapis cyfrowy. 1 godz.

5. Zarządzanie danymi - cechy i struktury danych. 1 godz.

6. Baza danych w systemach informacji przestrzennej. 1 godz.

7. Źródła pozyskiwania danych do zbiorów informacji o środowisku. 1 godz.

8. Metodyka interpretacji zdjęć lotniczych. 1 godz.

9. Modele numeryczne przestrzenne 1 godz.

10. Analiza danych przestrzennych 1 godz.

11. Techniki komputerowe do gromadzenia i przetwarzania danych 1 godz.

12. Dane niezbędne do opracowania studium informacji o środowisku. 1 godz.

13. Zakres informacji o antropogenicznym oddziaływaniu na środowisko. 1 godz.

14. Prezentacja wyników analiz 1 godz.

15. Przyszłość systemów geoinformacyjnych 1 godz.

Ćwiczenia (15 h)

Opracowanie informacji o środowisku dla potrzeb kształtowania terenów wiejskich z wykorzystaniem programów komputerowych.

1. Omówienie programu zajęć, sposobu opracowania i zaliczenia ćwiczeń. Podanie literatury przedmiotowej. 2 godz.

2. Przedstawienie stosowanego oprogramowania, omówienie urządzeń takich jak skaner, digitizer, odbiorniki GPS. Wykonanie dla zadanego obiektu szczegółowego studium i zebranie jak najwięcej informacji i przedstawienie ich w formie analogowej oraz elektronicznej. 2 godz.

3. Zapoznanie z możliwościami programu MapInfo w zastosowaniu do opracowania studium informacji o terenie 2 godz.

4. Założenie własnego projektu. Wektoryzacja obrazów rastrowych, przedstawienie informacji na warstwach tematycznych, tworzenie mapy numerycznej. 6 godz.

5. Omówienie pozyskiwania informacji ze zdjęć lotniczych dla potrzeb inwentaryzacji przestrzeni terenów wiejskich. Interpretacja zdjęć lotniczych i satelitarnych 2 godz.

6. Zaliczenie ćwiczenia. 1 godz.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: 75; ECTS: 3

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: -; ECTS: -

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem

akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne,

projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 15; ECTS: 0,6

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do

realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 45; ECTS: 1,8

Literatura:

1. Ciołkosz A., Miszalski J., Olędzki J. R. 1999. Interpretacja zdjęć lotniczych.PWN Warszawa

2. Gaździcki J. 1990. Systemy informacji przestrzennej. PPWK im. E. Romera Warszawa-Wrocław

3. Gaździcki J. 1995. Systemy Katastralne. PPWK im. E. Romera Warszawa-Wrocław

4. Magnuszewski A. 1999. GIS w geografii fizycznej. PWN Warszawa

5. Urbański J. 1997. Zrozumieć GIS Analiza informacji przestrzennej. PWN

6. Widacki W. 1997. Wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej Instytut Geografii UJ

7. "MapInfo Professional. Przewodnik użytkownika". MapInfo Corporation,1992 - 1999

8. Longley P., Goodchild M., Maguire D., Rhind D., 2006, GIS Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

9. Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., 2008, GIS. Obszary zastosowań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

10. Davis D., 2004, GIS dla każdego, Wydawnictwo Mikom, Warszawa.

Efekty uczenia się:

- ma podstawową wiedzę z zakresu geodezji i systemów informacji przestrzenne

- potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych (platformy informacyjne, GIS) i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie;j

- ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera, w tym jej wpływu na środowisko i związane w tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje;

Metody i kryteria oceniania:

Student stosuje poprawne metody rozwiązania zadania problemowego, analizę wykonuje prawidłowo, wnioski są prawidłowe i wyczerpujące

--

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U

lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów

kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub

K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad

dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego

przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami

formalnymi.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Stachura
Prowadzący grup: Tomasz Stachura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Stachura
Prowadzący grup: Tomasz Stachura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Stachura
Prowadzący grup: Tomasz Stachura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Stachura
Prowadzący grup: Edyta Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)