Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość rolna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.RAR.SI.RROXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość rolna
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy: Rolnictwo, 3 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Rachunkowość rolna

KIERUNEK STUDIÓW: ROLNICTWO/ECTS: 3/ semestr 3

Profil: ogólnoakademicki /Forma i poziom: SL

status: kierunkowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem nauczania przedmiotu jest uzyskanie wiedzy z zakresu sposobu gromadzenia danych o producentach rolnych oraz monitorowania tego zjawiska w sposób zgodny z zasadami stosowanymi w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Słuchacz zostanie również zapoznany z zasadami ewidencji podatku VAT w rolnictwie. W ramach sprawozdawczości sporządzany będzie Raport indywidualnego gospodarstwa rolnego.

Pełny opis:

Wykłady

1. Przedmiot i podmiot rachunkowości rolniczej. Informacje generowane przez rachunkowość i ich użytkownicy. (2 godz.)

2. System zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych w gospodarstwach rolnych - Polski FADN. Podstawy prawne i zasady obowiązujące w systemie. (2 godz.)

3. Majątek i kapitały gospodarstwa rolniczego. Pomiar i wycena majątku, zobowiązań i kapitałów własnych. (2 godz.)

4. Podstawowe kategorie produkcyjne i wynikowe w gospodarstwach rolnych (2 godz.).

5. Roczne zamknięcie rachunkowe gospodarstwa: sprawozdawczy rachunek wyników i bilans zamknięcia (2 godz.)

6. Podatek VAT w rolnictwie. Funkcjonowanie systemu ryczałtowego oraz ogólne zasady rozliczania VAT (3 godz.)

6. Ogólne zasady ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie rolnym (2 godz.)

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Bilansu majątkowy gospodarstwa rolnego oraz jego analiza (2 godz.)

3. Koszty – istota, klasyfikacje i układy wykorzystywane w rachunkowości rolnej (2 godz.)

3. Rachunek wyników gospodarstw rolnych – obliczanie podstawowych kategorii produkcyjnych i wynikowych (2 godz.)

4. Rachunek przepływów pieniężnych w gospodarstwie rolnym (2 godziny)

5. Sporządzenie uproszczonego raportu indywidualnego gospodarstwa rolnego (2 godziny)

6. Zasady ewidencji podatku VAT w gospodarstwie rolnym (2 godziny)

7. Zasady ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie rolnym (2 godziny)

8.Zaliczenie przedmiotu. (1 godz.)

Struktura aktywności studenta:

Zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego: 35 godz ECTS 1,4**

w tym:

wykłady 15 godz.

ćwiczenia i seminaria - 15 godz.

konsultacje - 2 godz.

obowiązkowe praktyki i staże - 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu - 3 godz.

praca własna - (1,6 ECTS) - 40 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1.Goraj L., Mańko S., Sass R., Wyszkowska Z.: Rachunkowość rolnicza. Difin. Warszawa 2004.

2.Wyszkowska Z.: Rachunkowość w przedsiębiorstwach rolniczych. Difin. Warszawa 2006.

3.Gierusz B. Podręcznik samodzielnej nauki księgowania. ODDK. Gdańsk 2007.

Uzupełniająca

1.Kmiecik-Kiszka Z., Saro L.: Rachunkowość od podstaw. Wydawnictwo AR w Krakowie. Kraków 2007.

2.Praca zbiorowa pod redakcją Śnieżek E.: Wprowadzenie do rachunkowości. Oficyna ekonomiczna. Kraków 2004.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- posiada podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości rolnej,

- zna zasady ewidencji zaszłości gospodarczych i obliczania wyników w standardzie FADN oraz zasad analizy finansowej gospodarstw rolnych,

- zna metody i narzędzia pozwalające na rozwiązywanie problemów z zakresu zarządzania gospodarstwem rolniczym

Umiejętności:

- potrafi sporządzić i dokonać analizy podstawowych elementów sprawozdania finansowego – bilansu oraz rachunku zysków i strat,

- oblicza podstawowe kategorie produkcyjne i wynikowe gospodarstwa rolniczego,

- potrafi prowadzić ewidencję podatku VAT w gospodarstwie rolnym.

Kompetencje społeczne:

- potrafi rozwiązywać stawiane problemy i organizować pracę w grupie

- ma świadomość odpowiedzialności za funkcjonowanie jednostki gospodarczej, rzetelnego rozliczania jego finansów zarówno w związku z działalnością zawodową jak i osobistą.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Egzamin pisemny w formie testowej (test jednokrotnego wyboru), który sprawdza znajomość zaprezentowanego materiału (kryterium ocen obejmuje: dostateczny (50-60% punktów), ponad dostateczny (60-70%), dobry (70-80%), ponad dobry (80-90%), bardzo dobry (90-100%).

Ćwiczenia:

Zaliczenie w formie pisemnej (3 zadania, w tym jedno dotyczące obliczania kategorii wynikowych gospodarstwa rolniczego drugie dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych gospodarstw rolnych, trzecie dotyczące ewidencji i ustalania podatku VAT)

---

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ocena końcowa = 0,6 x ocena z egzaminu + 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Kmiecik-Kiszka
Prowadzący grup: Justyna Barczyk-Ciuła, Zofia Kmiecik-Kiszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Kmiecik-Kiszka
Prowadzący grup: Justyna Barczyk-Ciuła, Zofia Kmiecik-Kiszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Sroka
Prowadzący grup: Justyna Barczyk-Ciuła, Wojciech Sroka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.