Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona bioróżnorodności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.OBR.NM.ROSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona bioróżnorodności
Jednostka: Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: Ochrona Środowiska, / ECTS: 5/ 6 / semestr: 3

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SM

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z zakresu biologii i ochrony środowiska lub dziedzin pokrewnych

Celem przedmiotu jest poznanie bioróżnorodności zwierząt: bezkręgowców i kręgowców oraz środowisk ich życia jako podstawy ich ochrony. Omówiona zostanie rola bioróżnorodności ekosystemów dla środowiska.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Definicja i historia zainteresowania bioróżnorodnością.

2. Co zagraża bioróżnorodności i jakie podejmujemy przeciwdziałania.

3-4. Bioróżnorodność ptaków, zagrożenia i metody ochrony.

5-6. Płazy i gady - zagrożenia i metody ochrony.

7-8. Różnorodność ssaków i ich środowisk, zagrożenia i metody ochrony.

9-10. Ryby - zagrożenia i metody ochrony.

11-12. Gatunki obce zwierząt w środowisku.

13-14. Zwierzęta użytkowe - ich rolnicze znaczenie. Powrót dawnych ras.

15.Ochrona bioróżnorodności ekosystemów lądowych i wodnych.

Ćwiczenia:

1-3. Wstęp do morfologii i systematyki bezkręgowców.

4-6. Diagnostyka bezkręgowców chronionych (zgodnie ze stosownym wykazem z aktualnego rozporządzenia), zagrożenia i metody ochrony.

7-9. Diagnostyka bezkręgowców środowisk leśnych (detrytusożercy, koprofagi, nekrofagi, fitofagi), zagrożenia i metody ochrony.

10-12. Diagnostyka bezkręgowców pól uprawnych (szkodniki okopowych, zbóż, bobowatych, fauna pożyteczna towarzysząca roślinożercom), zagrożenia i metody ochrony.

13 -15. Diagnostyka bezkręgowców łąk (szarańczaki, pluskwiaki równo- i różnoskrzydłe, motyle i chrząszcze), zagrożenia i metody ochrony

16 - 18. Diagnostyka bezkręgowców środowisk wodnych (skoczogony, ważki, jętki, pluskwiaki różnoskrzydłe, widelnice, chrząszcze wodne, sieciarki wodne), zagrożenia i metody ochrony

19-20. Rolnictwo zagrożeniem dla bioróżnorodności.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 40 godz.

w tym:

wykłady 15 godzin

ćwiczenia i seminaria 20 godz.

konsultacje 2 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 3 godz.

e-learning 0 godz.

praca własna 110 / 140 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Andrzejewski R., Weigle A. (red.). Różnorodność biologiczna Polski, W-wa 2003.

2. Baldy K. Tunele, płazy, czynna ochrona. Parki Narodowe, 2, 2002.

3. Bałazy S. , Gmiąt A. (red.) Ochrona środowiska rolniczego w świetle programów rolno-środowiskowych UE. Brzesko-Poznań-Turew, 2007.

Uzupełniająca:

1. Rusin M., Gospodarek J. 2016. The occurrence of springtails (Collembola) and spiders (Araneae) as an effectiveness indicator of bioremediation of soil contaminated by petroleum-derived substances. Int J Environ Res 10(3): 449-458.

2. Szyszko J., Dymitryszyn J. Wpływ lasów, zadrzewień i zakrzewień śródpolnych na zachowanie bioróżnorodności , Torun, 2008.

3. Święcicki W. (red.) Zasoby genowe roślin użytkowych-gromadzenie, ocena, wykorzystanie. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 463, 1998.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- ma pogłębioną wiedzę na temat bioróżnorodności Polski na różnych poziomach systematyki, zagrożeń jakie płyną dla niej ze strony działalności człowieka oraz zna zasady jej ochrony

Umiejętności:

- dokonuje identyfikacji szkodliwych czynników i ocenia zagrożenia z ich strony dla bioróżnorodności oraz potrafi przeciwdziałać tym zagrożeniom

- diagnozuje w stopniu zaawansowanym bezkręgowce zróżnicowanych środowisk Polski.

Kompetencje społeczne:

- ma świadomość poziomu wiedzy i odczuwa potrzebę ukierunkowanego dokształcania

-ma pogłębioną wrażliwość na zachowanie zasobów środowiska naturalnego

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny ograniczony czasowo - pytania otwarte i zamknięte

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

- zaliczenie pisemne ograniczone czasowo - pytania otwarte i zamknięte

- ocena umiejętności diagnozowania poznanych bezkręgowców

Ocena podsumowująca z ćwiczeń jest średnią z wymienionych powyżej

Ocena końcowa = 0,6 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Gospodarek
Prowadzący grup: Barbara Biniaś, Janina Gospodarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Gospodarek
Prowadzący grup: Janina Gospodarek, Natalia Kwiecień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Gospodarek
Prowadzący grup: Janina Gospodarek, Natalia Kwiecień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.