Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.MIK.SI.ROSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia
Jednostka: Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA / ECTS: 4 / semestr: 3

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Zajęcia z mikrobiologii mają na celu zaznajomienie studentów kierunku Ochrona Środowiska ze światem drobnoustrojów, wskazanie na ich rolę w najważniejszych procesach biologicznych przebiegających na kuli ziemskiej związanych z krążeniem materii i przepływem energii w różnych ekosystemach wodnych i lądowych. Wykłady umożliwią lepsze zrozumienie roli, jaką pełnią mikroorganizmy w funkcjonowaniu biocenozy, przemianach biogenów oraz ich wzajemnym wpływie na siebie i na inne organizmy żywe. Zajęcia mają uwypuklić pożyteczną i szkodliwą rolę drobnoustrojów w przyrodzie oraz wskazać na ścisłe powiązania świata mikroorganizmów ze środowiskiem życia roślin, zwierząt i ludzi.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Świat drobnoustrojów i ich miejsce w przyrodzie. Bezpieczeństwo pracy z drobnoustrojami.

2. Podstawy klasyfikacji i zarys systematyki drobnoustrojów, ewolucja i podstawy genetyki drobnoustrojów.

3. Morfologia drobnoustrojów. Formy przetrwalne mikroorganizmów.

4. Fizjologia bakterii, promieniowców i grzybów. Wpływ czynników środowiskowych na procesy życiowe drobnoustrojów.

5. Ekologia drobnoustrojów i wzajemne interakcje między mikroorganizmami w biocenozie oraz mikroorganizmami, a organizmami wyższymi. Symbioza, mikoryza, synergizm, antagonizm, antybioza.

6. Najważniejsze procesy biochemiczne przeprowadzane przez drobnoustroje i ich udział w krążeniu biogenów w przyrodzie.

7. Mikrobiologia środowisk naturalnych i antropogenicznych, kształtowanych przez człowieka. Wymagania pokarmowe i warunki wzrostu drobnoustrojów, mikroflora surowców, wody, powietrza i gleby.

8. Główne produkty metabolizmu drobnoustrojów wykorzystywane przez człowieka na skalę przemysłową (alkohole, kwasy organiczne, probiotyki, antybiotyki, mikotoksyny, substancje biologicznie czynne, biopreparaty, enzymy, toksyny, barwniki itp.).

9. Chorobotwórcze właściwości mikroorganizmów: wirusy, bakterie, promieniowce, grzyby, priony.

10. Lekooporność.

11. Rola drobnoustrojów w procesach biodegradacji i biodeterioracji produktów naturalnych oraz wytworzonych przez człowieka.

12. Przemysłowe wykorzystanie mikroorganizmów w przetwórstwie i przemyśle rolno-spożywczym. Praktyczne osiągnięcia współczesnej mikrobiologii w powiększaniu zasobów żywności i pasz.

13. Jak obchodzić się z drobnoustrojami, podstawowe techniki prac laboratoryjnych, zasady prac sterylnych, urządzenia, sposoby wyjaławiania. Pojęcie gatunku, kolonii, szczepu. Podłoża mikrobiologiczne.

14. Nowoczesne, automatyczne metody oznaczania przynależności systematycznej mikroorganizmów do gatunku.

15. Egzamin.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. BHP na ćwiczeniach z mikrobiologii, podstawowa aparatura i metody stosowane w badaniach mikrobiologicznych.

2. Teoretyczne podstawy barwienia bakterii. Morfologia bakterii.

3. Barwienie złożone metodą Grama w modyfikacji Huckera.

4. Barwienie proste negatywne. Morfologia promieniowców.

5. Asymilatory azotu atmosferycznego.

6. Morfologia drożdży i grzybów z klasy Phycomycetes.

7. Morfologia grzybów z klasy Deuteromycetes.

8. Analiza mikrobiologiczna wody w aspekcie sanitarno–higienicznym.

9. Odczyt mikrobiologicznej analizy wody. Analiza mikrobiologiczna gleby.

10. Odczyt mikrobiologicznej analizy gleby. Analiza mikrobiologiczna powietrza.

11. Bakterie fermentacji mlekowej w zakiszanym materiale pochodzenia zwierzęcego.

12. Bakterie fermentacji mlekowej w zakiszanym materiale pochodzenia roślinnego.

13. Szkodniki fermentacji mlekowej. Barwienie przetrwalników metodą Schaeffera-Fultona.

14. Bakterioskopowa ocena mięsa.

15. Zaliczenie.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 73 godz. (2,4 ECTS**)

w tym:

wykłady 30 godz.

ćwiczenia i seminaria 30 godz.

konsultacje 4 godz.

udział w badaniach 6 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 3 godz.

e-learning 0 godz.

Praca własna 47 godz. (1,6 ECTS**)

Literatura:

Podstawowa:

1. Kunicki-Goldfinger W. - Życie bakterii.

2. Schlegel H.G. - Mikrobiologia ogólna

3. Mǘller G.- Podstawy mikrobiologii żywności

Uzupełniająca:

1. Kur J. , Hiszczyńska E., Krawczyk A., Zablewska B. : Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej. Politechnika Gdańska, Gdańsk, 1993.

2. Grabińska –Łoniewska A.: Ćwiczenia laboratoryjne z mikrobiologii ogólnej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1996.

3. Kisielewska E., Kordowska-Wiater M.: Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej i mikrobiologii żywności. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin, 1999.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student definiuje i opisuje najważniejsze procesy zachodzące w środowisku naturalnym z udziałem różnych mikroorganizmów w tym drobnoustrojów glebowych zmierzających do zrewitalizowania zdegradowanego środowiska oraz wskazuje właściwe kierunki działań mające na celu uzdrowienie zanieczyszczonych gleb, wód, powietrza, a także płodów rolnych.

- posiada ogólną wiedzę z mikrobiologii

- charakteryzuje najważniejsze procesy mikrobiologiczne zachodzące w glebie, wodzie i powietrzu

Umiejętności:

- student wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu mikrobiologii w życiu codziennym, ocenia zagrożenia i objaśnia korzyści płynące z zastosowania mikrobiologicznych procesów w różnych obszarach działalności gospodarczej człowieka

- rozróżnia poszczególne grupy fizjologiczne drobnoustrojów

- praktycznie wykorzystuje metody stosowane w laboratorium mikrobiologicznym

- samodzielnie posługuje się aparaturą i sprzętem laboratoryjnym

- interpretuje wyniki analiz i doświadczeń

Kompetencje społeczne:

- organizuje pracę w małym laboratorium, celem wykonania określonego doświadczenia z zakresu mikrobiologii

- wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu mikrobiologii i potrafi ją połączyć z innymi dyscyplinami naukowymi, takimi jak: biologia molekularna, genetyka czy biotechnologia

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: egzamin pisemny

Ćwiczenia: sprawdzian pisemny lub ustny oraz frekwencja na ćwiczeniach nie przekraczająca trzech nieobecności.

--

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ocena końcowa=0,6 x ocena z egzaminu (wykłady)+ 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Barabasz
Prowadzący grup: Wiesław Barabasz, Iwona Paśmionka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Wolny-Koładka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Wolny-Koładka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.