Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing w agrobiznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.MAB.NM.RROAX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing w agrobiznesie
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDÓW : ROLNICTWO / ECTS: 3 / semestr: 3

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: NM

status: kierunkowy/fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z koncepcją i funkcjonowaniem systemu agrobiznesu. Zapoznanie z teorią marketingu agrobiznesie i zastosowanie marketingu w przemyśle produkującym środki produkcji dla rolnictwa, w rolnictwie, gospodarce żywnościowej i dystrybucji żywności. Specyfika produkcji rolniczej, rynki rolne,wymogi i wyzwania dla rolnictwa i gospodarki żywnościowej po przystąpieniu do Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Współczesna koncepcja agrobiznesu. Łańcuch marketingowy w agrobiznesie. Rynki i mechanizmy rynkowe w agrobiznesie

2. Marketing w agrobiznesie

3. Relacje konsument-producent w gospodarce żywnościowej. Efektywność funkcjonowania rynku i ryzyko cenowe. Konsument na rynku

4. Dostawcy czynników produkcji

5. Gospodarstwa rolne, zespół producentów, grupa marketingowa jako podmiot marketingu

6. Procesy integracyjne a agrobiznes

7. Nowy produkt – innowacje na rynku żywności

8. Polityka cenowa na rynku produktów żywnościowych

9. Promocja produktów żywnościowych na przykładach krajowych i zagranicznych

10. Dystrybucja produktów żywnościowych

Ćwiczenia:

1. Konsument żywności i jego zachowania rynkowe

2. Segmentacja rynków żywności – kryteria segmentacji, wybór rynku docelowego

3. Produkty żywnościowe i ich cechy

4. Dystrybucja żywności

5. Komunikacja marketingowa na rynkach żywnościowych

6. Cena i jej znaczenie w marketingu żywności

7. Zaliczenie ćwiczeń

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz.

w tym: wykłady 5 godz.

ćwiczenia i seminaria 10 godz.

konsultacje 3 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 2 godz.

e-learning 0 godz.

Praca własna 70 godz.

Literatura:

Podstawowa:

Marketing produktów spożywczych i gastronomii. Anna Kowalska, Anna Olszańska, Stanisław Urban. 2016

Ekonomika handlu żywnością i produktami rolnymi. Stanisław Urban, Anna Olszańska (red.) 2015

Marketing w agrobiznesie – Materiały dla studentów akademii rolniczych – red. K. Cholewicka-Goździk, Wyd. FAPA, Warszawa 1996

Marketing w agrobiznesie, red. M. Duczkowska-Piasecka, Wyd. Format AB, Warszawa 1996

Zarządzanie i marketing w agrobiznesie – pod red. J. Żmiji i L. Strzelczaka, Wyd. AR Kraków, Kraków 2000

Podstawy marketingu – praca zbiorowa pod red. Jerzego Altkorna,

Wyd. Instytut Marketingu, 2004

Garbarski l., Rutkowski I., Wrzosek W. – Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 1997

Kos Cz., Szwacka-Salmonowicz J. – Marketing produktów żywnościowych, PWRiL, Warszawa 1997

Uzupełniająca:

Marketing usług- Adrian Payne, Polskie Wyd. Ekonomiczne

Podstawy ekonomii rynku i marketingu w gospodarce żywnościowej – red. J. Żmija i L. Strzelczak, Wyd. Akademii Rolniczej w Krakowie, Kraków 1996

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student posiada wiedzę teoretyczną (popartą realizacją zagadnień cząstkowych realizowanych na ćwiczeniach) dotyczącą idei marketingu i zastosowania marketingu w agrobiznesie,

- student posiada wiedzę z zakresu produktu, ceny, promocji i dystrybucji w podmiotach agrobiznesu.

Umiejętności:

- umie określić istotę marketingu, specyfikę marketingu na tle specyfiki systemu agrobiznesu, sporządzić sylwetkę konsumenta żywności, scharakteryzować jednostki i przedsiębiorstwa biorące udział w rynku żywnościowym

- umie określić podstawowe instrumenty marketingu mix i ich wykorzystanie w w warunkach funkcjonowania systemu agrobiznesu

- umie określić i zastosować źródła i metody prowadzenia badan marketingowych

Kompetencje społeczne:

- organizuje prace w małych zespołach w celu wykonania określonego zadania

- docenia potrzebę stałego poszerzania wiedzy, szczególnie ze względu na zmiany w sektorze i jego otoczeniu

- posiada umiejętność myślenia twórczego i krytycznego, otwartego zarówno na samodzielne jak i grupowe rozwiązywanie problemów.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące (ćwiczenia):

1. oceny za opracowanie uzgodnionego tematu w grupach 2-osobowych, prezentacja w PP, aktywność w czasie ćwiczeń, ocena z zaliczenia na ostatnim spotkaniu.

Ocena końcowa; średnia ocen formujących uzyskanych na zajęciach

Wykłady - praca pisemna - test pytania otwarte i zamknięte

Praktyki zawodowe:

nie przewidziano

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Czekaj
Prowadzący grup: Marta Czekaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kopyra
Prowadzący grup: Chrystian Firlej, Marcin Kopyra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Czekaj
Prowadzący grup: Marta Czekaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.