Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.HIG.SL.RZAXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia gospodarcza
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy: Zarządzanie, 3 sem, stacj. licencjat obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest cel poznawczy. Zdobyta wiedza z zakresu tematyki kursu pozwoli studentom poznać procesy społeczno - ekonomiczne jakie dokonywały się w dziejach państw i społeczeństw. Ich poznanie i uporządkowanie umożliwi zrozumienie współczesnych procesów jakie zachodzą w Polsce i na świecie. Przedmiot obejmuje 30 godzin wykładu i kończy się zaliczeniem.

Po zakończeniu pracy z materiałem student powinien posiadać wiedzę dotyczącą procesów społeczno-gospodarczych zachodzących na różnych etapach dziejów społeczeństw.

Pełny opis:

1. Współzależność historii gospodarczej oraz nauk historycznych i ekonomicznych.

2. Rola elit w rozwoju gospodarki antycznej

3. Doktryna ekonomiczna św. Tomasza z Akwinu.

4. Rewolucja handlowa i cenowa

5. Merkantylizm i jego kierunki.

6. Rewolucje w Niderlandach i w Anglii i ich skutki polityczno - ekonomiczne.

7. Wpływ myśli naukowo - technicznej na rozwój gospodarki

8. Klasyczna szkoła angielska i jej wpływ na rozwój gospodarki liberalnej.

9. Kameralizm i jego wpływ na rozwój gospodarki w krajach Europy Środkowo - Wschodniej.

10 Fizjokratyzm i Polscy fizjokraci.

11. Przyczyny ekonomiczno gospodarcze i polityczne wybuchu I wojny światowej.

12. Wielki kryzys ekonomiczny i jego skutki na gospodarkę Polską i światową.

13. Cechy gospodarek systemów totalitarnych.

14. Skutki polityczne i gospodarcze II wojny światowej.

15. Przyczyny i skutki upadku systemu komunistycznego w Europie.

Literatura:

1. Szpak Jan, Historia gospodarcza powszechna, Warszawa 2003.

2. Wojnarski Dariusz, Powszechna historia gospodarcza, Warszawa 2004.

3. Ciepielowski Jerzy, Kostrowicka Irena, Landau Zbigniew,Tomaszewski Jerzy, Dzieje gospodarcze świata do roku 1980, Warszawa 1985.

4. Cameron Rondo, Neal Larry, Historia gospodarcza świata. Od Paleolitu do czasów najnowszych, Warszawa 2004.

5. Kaliński Janusz, Zarys historii gospodarczej XIX i XX w. Warszawa 2001.

6. Maciejewski M., Powszechna historia gospodarcza czasów nowożytnych, Wrocław 1996.

7. Rutkowski Marek, Powszechna historia gospodarcza od średniowiecza do II wojny światowej: Wybrane zagadnienia - Zarys, Białystok 1997

8. WWW.encyklopedia.pwn.pl

9. WWW. historia. org.pl

10. WWW.wikipedia.org.pl

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student posiada ogólną wiedzę o rozwoju gospodarki Polski i świata;

- dzięki zdobytej wiedzy student posiada podstawowe informacje dotyczące rozwoju gospodarczego Europy i Ameryki Północnej.

Umiejętności:

- w oparciu o zdobytą wiedzę o systemie gospodarowania poszczególnych krajów student uzyskuje umiejętność analizy i syntezy przemian jakie dokonały się na ziemiach polskich i w gospodarce światowej;

- student potrafi dostrzec przyczyny istniejących zahamowań w rozwoju gospodarczym Polski;

- student dostrzega jaki wpływ na system gospodarowania w Polsce miały zabory, skutki I i II wojny światowej oraz systemu totalitarnego.

Kompetencje społeczne:

- student dostrzega potrzebę rozszerzania swojej wiedzy;

- efektem nauczania jest podstawowa świadomość studenta w zakresie kultury politycznej i ekonomicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

Studenci w czasie cyklu ćwiczeń wykonują zespołowe prezentacje z tematyki gospodarczej,która obejmuje program studiów.

Prezentacje przedstawione przez studentów są w grupie analizowane i oceniane.

Wykłady:

Egzamin pisemny w formie testu.

Bilans nakładu pracy studenta:

- wykłady - 15 godz.

- ćwiczenia - 15 godz.

- konsultacje - 2 godz.

Razem: 32 godz. : 30 = 1,06 (czyli 1 pkt ECTS)

- przygotowanie do ćwiczeń - 20 godz.

- przygotowanie do egzaminu - 30 godz.

Razem godz. praktyczne: 50: 25 = 2,0 (czyli 2 pkt ECTS)

OGÓŁEM: 3 pkt ECTS

Ocena niedostateczna (2,0): wystawiona jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

Ocena dostateczna (3,0): wystawiona jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiona jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

Podobny sposób przeliczania ocen jak przedstawiony przy ocenie 3,5 przyjęto dla oceny dobrej (4,0 – średnio 71-80), ponad dobrej (4,5 – średnio 81-90%) orz bardzo dobrej (5,0 – średnio > 90%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Kłusek
Prowadzący grup: Anna Janicka, Mirosław Kłusek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Łuczak, Andrzej Synowiec
Prowadzący grup: Wanda Łuczak, Andrzej Synowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Janicka
Prowadzący grup: Anna Janicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.