Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Genetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.GEN.SI.RROXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Genetyka
Jednostka: Katedra Fizjologii, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy: Rolnictwo, 3 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest zrozumienie przez studentów mechanizmów dziedziczenia cech i powstawania zmienności organizmów. Studenci nabywają umiejętności interpretacji sposobu dziedziczenia cech na podstawie fenotypów potomstwa. Tematyka kursu obejmuje podstawowe wiadomości z zakresu genetyki klasycznej i molekularnej. W ramach kursu omawiane będą: podstawowe prawa dziedziczenia, oddziaływania alleliczne i niealleliczne genów, dziedziczenie cech autosomalnych, sprzężonych z płcią oraz zależnych od informacji pozajądrowej, zmienność organizmów oraz praktyczne wykorzystanie genetyki do ulepszania roślin i zwierząt hodowlanych. W ramach kursu omawiane są również zagadnienia dotyczące natury, powielania i przekazywania informacji genetycznej, organizacji genomu organizmów eukariotycznych, struktury i ekspresji genów.

Pełny opis:

WYKŁADY:

1. Najważniejsze odkrycia genetyczne i ich znaczenie. Organizacja genomu organizmów eukariotycznych, sekwencje kodujące i niekodujące. Struktura i funkcje genów. Budowa, typy i liczba chromosomów. /2h/.

2. Informacja genetyczna - lokalizacja, powielanie i ekspresja. /2h/.

3. Współdziałania alleliczne i niealleliczne genów. /2h/.

4. Cechy jakościowe i ilościowe. Chromosomowa teoria dziedziczenia. Znaczenie crossing-over dla rekombinacji cech i określenia lokalizacji genów w chromosomie. Mapy chromosomów /2h/.

5. Determinacja płci u roślin i zwierząt. Cechy sprzężone i związane z płcią. Dziedziczenie cytoplazmatyczne. /2h/.

6. Zmienność dziedziczna i środowiskowa. Podstawowe źródła zmienności genetycznej (zmienność rekombinacyjna, mutacyjna). Rola transpozonów w powstawaniu zmienności. Penetracja i ekspresywność genów. Podstawowe zagadnienia z zakresu mutacji: rodzaje, geneza powstawania, konsekwencje. /2h/.

7. Genetyka w hodowli roślin i zwierząt: frekwencja genotypów w populacjach roślin samo- i obco-pylnych, genetyczne skutki klonowania i chowu wsobnego, zjawisko heterozji i jego wykorzystanie, poszerzanie zakresu zmienności - krzyżowanie wewnątrzgatunkowe i oddalone, mieszańce somatyczne, indukowanie mutacji, transformacja. /2h/

8. Wybrane metody biotechnologiczne przydatne w realizacji celów hodowlanych. /1h/.

ĆWICZENIA

1. Podstawowe pojęcia w genetyce. Przekazywanie informacji genetycznej komórkom potomnym: mitoza, mejoza. Analiza segregacji chromosomów rodzicielskich do gamet. /2h/.

2. I prawo Mendla. Analiza I prawa Mendla w oparciu o mejozę. Współdziałania genów allelicznych: całkowita dominacja, niecałkowita dominacja, kodominacja. Analiza genetyczna dziedziczenia cechy jednogenowej w oparciu o pokolenie F2 i krzyżówkę testową. Zadania. /2h/.

3. II prawo Mendla. Rekombinanty. Analiza genetyczna potomstwa pokolenia F2 w oparciu m.in. o ścieżki prawdopodobieństwa. Analiza genetyczna potomstwa uzyskanego w wyniku krzyzowania testowego. ZADANIA. /2 h/.

4. Analiza genetyczna dziedziczenia cech warunkowanych wpółdziałaniem genów należących do różnych par alleli: geny komplementarne, epistaza genu recesywnego, epistaza genu dominującego. Geny kumulatywne. ZADANIA. /2h/.

5. Analiza sprzężeń genów i mapowanie w oparciu o krzyżówkę testową. ZADANIA. /2h/.

6. Konsekwencje mutacji genowych - allele wielokrotne, geny letalne - analiza dziedziczenia. Typy aberracji chromosomowych. Rodzaje aneuploidów. Wykorzystanie trisomików w genetyce i hodowli roślin. Analiza dziedziczenia cech u trisomików. ZADANIA. /2h/.

7. Euploidy – typy, przyczyny powstawania, Analiza dziedziczenia cech u poliploidów. ZADANIA. /2h/.

8. Zaliczenie. /1h/.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: 75; ECTS: 3

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: -; ECTS: -

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem

akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne,

projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 15; ECTS: 0,6

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do

realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 45; ECTS: 1,8

Literatura:

Genetyka dla rolników (praca zbiorowa). Fundacja ROZWÓJ SGGW, W-wa 2000

Joachimiak A. Genetyka. MOW Korona, Kraków 1998

Winter P.C., Hickey G.I., Fletcher H.I. Genetyka. Krótkie wykłady. PWN,W-wa 2006

Brown T. A. Genomy. PWN,W-wa 2001

Michalik B.(red.). Hodowla roślin z elementami biotechnologii. PWRiL. 2009

Efekty uczenia się:

wiedza:

- student zna budowę i zasady funkcjonowania genomu,

- zna podstawowe teorie dziedziczenia cech organizmów oraz mechanizmy przekazywania informacji genetycznej potomstwu; (W15)

- opisuje podstawowe pojęcia stosowane w genetyce;

- umie scharakteryzować źródła zmienności organizów;

- rozumie zależność pomiędzy genotypem a fenotypem organizmów;

- posiada podstawowe wiadomości z zakresu inżynierii genetycznej oraz wykorzystania genetyki w hodowli roślin i zwierząt.(W15)

umiejętności:

- umie rozwiązywać zadania z zakresu dziedziczenia cech (U14);

- potrafi wnioskować o sposobie determinacji cech na podstawie analizy genetycznej potomstwa pokolenia F2 oraz uzyskanego z krzyżowania testowego;

- potrafi wyjaśnić na poziomie genetycznym istnienie zmienności organizmów;

kompetencje społeczne:

- potrafi samodzielnie lub w zespole rozwiązywać postawione zadania; (K2)

- ma świadomość znaczenia genetyki w rolnictwie i jej wykorzystania w hodowli roślin i zwierząt;

- rozumie potrzebe ustawicznego podnoszenia kkwlifikacji (K1)

Metody i kryteria oceniania:

1). Wykłady: egzamin pisemny (pytania testowe i problemowe punktowane w zależności od stopnia trudności w skali od 1 do 4 pkt., zdanie egzaminu gwarantuje uzyskanie min. 51 % punktów);

2). Ćwiczenia:

ocena formujaca:

- oceny za aktywność oraz samodzielne, poprawne rozwiązanie zadań obliczeniowych;

- ocena za sprawdziany pisemne w okresie realizacji kursu (zadania do rozwiązania i pytania problemowe).

Ocenę końcową stanowi średnia z ocen cząstkowych (uzyskane pozytywnej oceny z każdego sprawdzianu gwarantuje zaliczenie ćwiczeń).

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W,

U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej

składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K)

efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U

lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%),

ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych

danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej

kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Simlat
Prowadzący grup: Magdalena Simlat, Andrzej Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.