Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fitozwiązki i mikroorganizmy dla biotechnologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.FMB.SM.ROSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fitozwiązki i mikroorganizmy dla biotechnologii
Jednostka: Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA / ECTS: 3 semestr 3

profil: ogólnoakademicki/Forma i poziom: SM

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: wiedza podstawowa z zakresu mikrobiologii i biochemii roślin

Celem przedmiotu jest przedstawienie grup związków naturalnych występujących w roślinach oraz wybranych wirusów i mikroorganizmów mających znaczenie w biotechnologii.

Pełny opis:

Wykłady:

1-2. Terminologia, definicje, podział i znaczenie fitozwiązków. Fitozwiązki w ochronie roślin.

3-4. Przegląd grup związków pochodzenia roślinnego - olejki eteryczne, glikozydy, w tym glikozydy fenolowe i saponiny i alkaloidy.

5-6. Wirusy, bakterie, grzyby, protisty - ich znaczenie i wykorzystanie w biotechnologii.

7-8. Praktyczne przykłady wykorzystania mikroorganizmów w biotechnologii w oparciu o film edukacyjny. Dyskusja.

9-10. Rola wtórnego metabolizmu roślinnego w obronności roślin przed agrofagami.

11-12. Interakcje zachodzące pomiędzy różnymi organizmami.

13-14. Allelopatia i allelopatiny.

15. Mulczowanie. Rośliny okrywowe. Wykorzystanie sąsiedztwa roślin. Preparaty naturalne - bioherbicydy i alleloherbicydy.

Ćwiczenia:

1-2. Przegląd i charakterystyka wirusów modelowych - bakteriofag lambda, Fi-X174.

3-4. Wybrane bakterie modelowe - znaczenie i wykorzystanie praktyczne.

5-6. Drożdże jako organizm modelowy. Inne wybrane gatunki grzybów w biotechnologii.

7. Protisty roślino i zwierzęcopodobne.

8. Omówienie różnych metod sporządzania preparatów z roślin o potencjale allelopatycznym - wyciągi, wywary, napary w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych.

9-13. Ocena oddziaływania związków roślinnych naturalnych i komercyjnych na wybrane agrofagi (fitopatogeny, szkodniki, chwasty).

14-15. Opracowanie statystyczne uzyskanych wyników oraz ich interpretacja.

Struktura aktywności studenta:

Zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 40 godz., ECTS 1,3

w tym:

wykłady 15 godz.

ćwiczenia i seminaria 15 godz.

konsultacje 5 godz.

udział w badaniach 3 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 2 godz.

e-learning 0 godz.

praca własna (1,7 ECTS) 50 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Kołodziejczyk A. Naturalne związki organiczne. PWN 2003.

2. Harborne J. Ekologia biochemiczna. PWN 1997.

3. Twyman R. M. Biologia rozwoju. Krótkie wykłady. PWN, 2003.

Uzupełniająca:

1. Kączkowski J. Biochemia roślin. PWN 1993.

2. Wybrane artykuły z czasopism Nature i Science (dostępne na ćwiczeniach).

3. Haller. 2005. Where are the bioherbicides? Weed Sci.53, 404-415.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- student ma podstawową wiedzę o ważniejszych grupach związków pochodzenia roślinnego oraz wybranych organizmach wykorzystywanych w biotechnologii,

- student zna podstawowe techniki i materiały służące do sporządzania wyciągów roślinnych

Umiejętności:

- potrafi przeprowadzić eksperyment z wykorzystaniem wyciągów roślinnych, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski,

- potrafi dokonać identyfikacji wybranych mikroorganizmów wykorzystywanych w biotechnologii oraz wykonać model wybranego bakteriofaga

Kompetencje społeczne:

- organizuje pracę w małym zespole w celu wykonania eksperymentu laboratoryjnego i modelu,

- ma świadomość ważności i rozumie znaczenie fitozwiązków oraz mikroorganizmów wykorzystywanych w biotechnologii dla ochrony środowiska

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Egzamin pisemny - analiza przypadku, pytania problemowe.

Przyjęto procentową skalę efektów kształcenia, definiowana w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U, K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej jednej z trzech składowych (W, U, K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczenia ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio>90%).

Ćwiczenia:

Ocena podsumowująca jest składową: ocena za wykonanie raportu z pracy laboratoryjnej przeprowadzanej w zespołach 2 - 3 osobowych uwzględniająca umiejętność pracy w zespole, poprawność wykonania eksperymentu, umiejętność interpretacji wyników oraz wyciągania wniosków, ocena zaangażowania w dyskusji, umiejętność podsumowania

Ocena końcowa = 0,6 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

---

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Boligłowa
Prowadzący grup: Katarzyna Gleń-Karolczyk, Anna Gorczyca, Agnieszka Synowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Boligłowa
Prowadzący grup: Dorota Gala-Czekaj, Anna Gorczyca, Beata Jop, Ewelina Matras
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gorczyca, Agnieszka Synowiec
Prowadzący grup: Anna Gorczyca, Agnieszka Synowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.