Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika produkcji roślinnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.EPR.NM.RROAXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika produkcji roślinnej
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zakres przedmiotu obejmuje problematykę procesu produkcji i pracy dla gałęzi produkcji roślinnej a także elementy procesu technologicznego. Ponadto scharakteryzowano kategorie wydajności i pracochłonności procesu pracy, koszty wykonania prac polowych, koszty produkcji podstawowych ziemiopłodów w produkcji roślinnej i ich opłacalność, a także wybrane wskaźniki charakteryzujące ekonomikę produkcji roślinnej wg FADN.

Pełny opis:

Problematyka wykładów:

- proces produkcji, proces pracy, proces technologiczny i jego czynniki (2 h),

- elementy składowe procesu produkcji (operacje, zabiegi, czynności, ruchy robocze, ruchy elementarne) (1h),

- wydajność techniczna, pracochłonność i czasochłonność procesu (1h),

- ekonomiczna wycena produktów obrotu wewnętrznego (1h),

- kategorie dochodowe w gospodarstwie (nadwyżka bezpośrednia, SNB, wartość dodana, dochód rolniczy (2h),

- koszty w ujęciu rodzajowym (1h),

- sposoby podziału kosztów pośrednich (1h),

- opłacalność produkcji podstawowych gałęzi produkcji roślinnej (1h),

-podejmowanie decyzji w oparciu o relacje ziemia-praca (1h),

- specjalizacja i koncentracja w produkcji roślinnej (1h),

- kategorie produkcji w gospodarstwie (1h),

- podstawowe wskaźniki charakteryzujące ekonomikę produkcji roślinnej wg FADN (2h),

Problematyka ćwiczeń:

- podział procesu produkcji (operacje, zabiegi, itp.) (2h),

- obliczanie i interpretacja mierników wydajności i pracochłonności (rbh, kWh, norma ilości, norma pracy), (2h),

- wycena produktów obrotu wewnętrznego wg kategorii UE (obornik, słoma, okopowe, pastewne) (2h),

- koszty pracy maszyn i urządzeń (ciągnik, kombajn itp.) (2h),

- koszty prac w produkcji roślinnej (koszt orki, bronowania itp.) (2h),

- koszty transportu w gospodarstwie (2h),

- koszty w ujęciu rodzajowym i kalkulacyjnym (2h),

- obliczanie nadwyżki bezpośredniej dla działalności produkcji roślinnej (2h),

- podział kosztów pośrednich - sposoby podziału (3h),

- obliczanie progu rentowności dla pszenicy, ziemniaków (2h),

- obliczanie opłacalności produkcji podstawowych produktów produkcji roślinnej (zboża, okopowe, pastewne) 4h),

- ekonomiczna wielkość gospodarstwa (1h),

- obliczanie i interpretacja podstawowych wskaźników ekonomicznej oceny produkcji roślinnej wg FADN (2h).

W/w przedmiot jest realizowany na II stopniu studiów sp. Ekonomika rolnictwa na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym. Studenci posiadają niezbędny zasób wiedzy z takich przedmiotów jak: Ekonomika rolnictwa, Rachunkowość.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: 50; ECTS: 2

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: -; ECTS: -

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 15; ECTS: 0,6

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 10; ECTS: 0,4

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 35; ECTS: 1,4

Literatura:

Klepacki B. 1997. Wybrane pojęcia z zakresu organizacji gospodarstw, produkcji i pracy w rolnictwie. Wyd. SGGW, Warszawa.

Ekonomika rolnictwa Zarys teorii. 1997. W. Heijman, Z. Krzyżanowska, S. Gędek, Z. Kowalski, Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

- nabywa podstawowe wiadomości dotyczące kosztów produkcji roślinnej,

- potrafi obliczyć koszty wykonania prac polowych, transportu a także koszty produkcji produktów nietowarowych,

- umie obliczyć koszty jednostkowe i opłacalność produkcji zbóż, ziemniaków i innych ziemiopłodów,

- potrafi interpretować wskaźniki charakteryzujące ekonomikę produkcji roślinnej,

- jest motywowany do stosowania rachunku ekonomicznego w podejmowaniu decyzji.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowe wiadomości dotyczące ekonomiki produkcji roślinnej (wykłady) - test.

Obliczanie kosztów prac polowych i kosztów transportu - przykłady i zadania indywidualne.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W,

U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej

składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K)

efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U

lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%),

ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych

danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej

kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Utnik-Banaś
Prowadzący grup: Katarzyna Utnik-Banaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Utnik-Banaś
Prowadzący grup: Katarzyna Utnik-Banaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Utnik-Banaś
Prowadzący grup: Katarzyna Utnik-Banaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.