Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologiczne aspekty nawożenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.EAN.SM.ROSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologiczne aspekty nawożenia
Jednostka: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Grupy: Ochrona środ. 2 stopień, stacj. 3 sem. Zagrożenia i ochrona ekosystemów
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie wpływu nawożenia nawozami mineralnymi, naturalnymi i organicznymi na środowisko.

W ramach przedmiotu omówione zostaną zagadnienia związane z wpływem nawożenia na właściwości gleby (np.: odczyn, zawartość głównych składników pokarmowych oraz metali ciężkich, zawartość materii organicznej). Przedstawione zostaną także informacje dotyczące wpływu produkcji nawozów i ich przechowywania na stan środowiska.

Pełny opis:

Opis

Wykłady

1-2. Wpływ stosowania nawozów mineralnych, naturalnych i organicznych na odczyn gleby.

3. Wpływ stosowania nawozów mineralnych, naturalnych i organicznych na wymywanie azotu z gleby.

4. Wpływ stosowania nawozów mineralnych, naturalnych i organicznych na wymywanie fosforu i potasu i gleby.

5-6. Nawożenie a stan materii organicznej w glebie.

7. Gazowe straty azotu jako efekt stosowania nawozów.

8-9. Zagrożenia środowiskowe związane z produkcją nawozów mineralnych.

10. Nawożenie a metale ciężkie w środowisku.

11. Siarka w glebach-nawozach-roślinach – problemy niedoboru siarki w glebach.

12-13. Zagrożenia środowiskowe wynikające z przechowywania nawozów naturalnych.

14-15. Wpływ nawożenia na jakość roślin zbożowych, okopowych i przemysłowych.

Ćwiczenia

1-4. Wymagania prawne dotyczące właściwości i zasad stosowania nawozów.

5-6. Rola nawożenia w regulacji cyklu krążenia azotu w przyrodzie.

3-4. Stosowanie biostymulatorów jako uzupełnienie podstawowego nawożenia.

5-6. Nawożenie w warunkach suszy.

9-10. Nawożenie a zawartość zanieczyszczeń w środowisku.

11-12. Wpływ produkcji zwierzęcej na środowisko.

13-14. Zakres oddziaływania zakładów produkujących nawozy mineralne na środowisko.

15. Zaliczenie ćwiczeń.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 34 godz.

w tym: wykłady 15 godz.

ćwiczenia i seminaria 15 godz.

konsultacje 2 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 2 godz.

e-learning 0 godz.

Praca własna 86 godz. (praca własna = (ECTS x 30)- suma z wiersza 1)

Literatura:

Podstawowa:

1. Filipek-Mazur B. (red.). 2011. Środowiskowe aspekty stosowania nawozów i środków ochrony roślin w rolnictwie. Wyd. UR w Krakowie, Kraków.

2. Nowel S. (red.). 2005. Zanieczyszczenia środowiska azotem. Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Olecko.

3. Aktualne akty prawne dotyczące warunków i trybu wprowadzania nawozów do obrotu, ich przechowywania, przewozu i stosowania, a także dotyczące agrochemicznej obsługi rolnictwa.

Uzupełniająca:

Publikacje naukowe dotyczące problematyki poruszanej na zajęciach.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- wymienia zalety stosowania nawozów

- wylicza skutki (powietrze, woda, gleba) niewłaściwie zbilansowanej dawki nawozowej

- wymienia zagrożenia zanieczyszczenia środowiska wynikające z określonego sposobu produkcji i przechowywania nawozów

Umiejętności:

- przewiduje rezultaty określonego nawożenia

- przeciwdziała skutkom niewłaściwie zbilansowanej dawki nawozowej

Kompetencje społeczne:

- rozumie konieczność dostosowywania dawek nawozów do potrzeb pokarmowych roślin

Metody i kryteria oceniania:

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- wymienia zalety stosowania nawozów

- wylicza skutki (powietrze, woda, gleba) niewłaściwie zbilansowanej dawki nawozowej

- wymienia zagrożenia zanieczyszczenia środowiska wynikające z określonego sposobu produkcji i przechowywania nawozów

Umiejętności:

- przewiduje rezultaty określonego nawożenia

- przeciwdziała skutkom niewłaściwie zbilansowanej dawki nawozowej

Kompetencje społeczne:

- rozumie konieczność dostosowywania dawek nawozów do potrzeb pokarmowych roślin

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.