Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.CHS.SI.ROSXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia środowiska
Jednostka: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA /ECTS:7/ semestr: 3

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: kierunkowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Cel kształcenia: przekazanie wiedzy dotyczącej ewolucji Ziemi, chemizmu atmosfery, wód i środowiska lądowego, chemicznego zanieczyszczenie środowiska i zmiany globalnych na Ziemi, odżywiania się roślin, oceny zdolności sorpcyjnych i potrzeb wapnowania gleby, składu chemicznego różnych materiałów środowiskowych, właściwości i stosowanie nawozów organicznych i mineralnych, oddziaływanie nawozów na rośliny i środowisko, oceny żyzności i zasobności gleby w składniki pokarmowe.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Charakterystyka przedmiotu, wymagania dotyczące jego zaliczenia, literatura. Chemia środowiska pojęcia podstawowe. Teoria powstania i ewolucja Ziemi.

2. Budowa i chemizm atmosfery, przemiany chemiczne zachodzące w atmosferze, atmosfera jako aerozol.

3. Hydrosfera. Chemizm oceanów i wód kontynentalnych – wody powierzchniowe i podziemne.

4. Budowa i chemizm środowiska lądowego, znaczenie materii organicznej i koloidów glebowych.

5. Żyzność gleby, jej odczyn i przemiany składników pokarmowych w glebie.

6. Przemiany azotu w środowisku, jego pobieranie przez rośliny i obieg w środowisku.

7. Fosfor w środowisku i jego pobieranie przez rośliny.

8. Potas, wapń i magnez w glebie i ich mobilność i przyswajalność.

9. Obieg siarki w środowisku.

10. Dwutlenek węgla i inne gazy cieplarniane, substancje niszczące ozon i chemiczne zmiany globalne na Ziemi.

11. Kwasowość gleby i potrzeba regulacji odczynu, pojemność sorpcyjna, zdolności buforowe gleby. Ocena potrzeb wapnowania gleby.

12. Podstawowe prawa nawozowe. Nawożenie jako sposób równoważenia bilansu składników pokarmowych. Wymagania pokarmowe roślin a potrzeby nawozowe. Klasyfikacja nawozów.

13. Właściwości i stosowanie nawozów mineralnych (jedno- wieloskładnikowych i mikroelementowych) oraz ich wpływ na środowisko.

14. Asortyment, właściwości nawozów naturalnych i organicznych oraz ich oddziaływanie na środowisko.

15. Prognozy zmian chemicznych środowiska.

Ćwiczenia:

1. Oznaczenie ilości depozycji pyłu i zawartości w nim ołowiu.

2. Oznaczanie zawartości dwutlenku siarki w powietrzu atmosferycznym.

3. Oznaczanie stężenia dwutlenku azotu w powietrzu.

4. Ocena jakości powietrza z wykorzystaniem szybkich metod detekcji pomiaru oraz danych z sieci monitoringowych.

5. Oznaczanie ilości wydzielonego chlorowodoru w wyniku spalenia syntetycznych polimerów organicznych.

6. Oznaczanie azotanów (III) i azotanów (V) w wodzie lub ściekach.

7. Oznaczenie chlorków w wodzie lub ściekach.

8. Oznaczanie fosforanów w wodzie metodą spektrofotometryczną.

9. Oznaczanie twardości wody metodą wersenianową.

10. Oznaczanie ChZT w wodzie lub ściekach metodą dwuchromianową.

11. Oznaczanie anionowych substancji powierzchniowo czynnych w wodzie lub ściekach.

12. Analiza ekotoksyczności ścieków.

13. Oznaczenie pH i kwasowości hydrolitycznej gleby w celu obliczenia dawki nawozu wapniowego.

14. Oznaczenie kationowej pojemności sorpcyjnej w glebie.

15. Oznaczenie zdolności gleby do sorbowania fosforanów.

16. Oznaczenie zawartości węgla organicznego w glebie.

17. Oznaczenie ogólnej zawartości pierwiastków śladowych w glebie.

18. Oznaczenie form mobilnych pierwiastków śladowych w glebie.

19. Analiza toksyczności zanieczyszczonych gleb za pomocą testu Ostracodtoxkit.

20. Oznaczenie zawartości metali ciężkich w materiale roślinnym.

21. Wpływ kwaśnego opadu atmosferycznego na zawartość barwników asymilacyjnych.

22. Analiza jakościowa nawozów azotowych i oznaczenie azotu metodą formalinową.

23. Oznaczenie zawartości fosforu rozpuszczalnego w wodzie w nawozach fosforowych.

24. Oznaczenie potasu w nawozach potasowych i wieloskładnikowych.

25. Oznaczenie ogólnej zawartości azotu i formy amonowej w nawozach naturalnych.

26. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom punktowym i obszarowym na przykładzie gospodarstwa.

27. Obliczenie śladu ekologicznego.

28. Obliczenie ładunku pierwiastków śladowych w prowadzanych z nawozami i materiałami pochodzenia odpadowego.

29. Pobór i przygotowanie do analizy próbek środowiskowych.

30. Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych oraz zdjęć satelitarnych do uzyskiwania danych teledetekcyjnych dotyczących środowiska.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 96, ECTS: 4,32

w tym:

wykłady 28 godz.

ćwiczenia i seminaria 66 godz.

konsultacje 0 godz.

obowiązkowe praktyki staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 2 godz.

praca własna studenta (2,68 ECTS) 67 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Andrew J.E. i in.: Wprowadzenie do chemii środowiska. Wyd. Nauk.-Techn., Warszawa, 1999.

2. Gorlach E., Mazur T.: Chemia rolna. PWN, Warszawa, 2002.

3. Przewodnik do ćwiczeń z chemii środowiska, (materiały własne – Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej UR w Krakowie)

Uzupełniająca:

1. Kociołek-Balawejder E., Stanisławska E.: Chemia Środowiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012.

2. Mercik St. (Red.): Chemia rolna. Podstawy teoretyczne i praktyczne. Wyd. SGGW, 2004.

3. VanLoon, G.W., Duffy S.J.: Chemia środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

(W) Zna i rozumie:

- ogólne zagadnienia o podstawach i interakcjach chemizmu atmosfery, hydrosfery i litosfery,

- jedność chemiczną biosfery i środowiska abiotycznego.

(U) Potrafi:

- dobrać odpowiednie metody oceny i identyfikacji chemicznego zagrożenia środowiska,

- analizować stan i przygotować plan łagodzenia lub eliminacji chemicznych zagrożeń naturalnych i antropogenicznych skażeń środowiska.

(K) Jest gotów do:

- pracy zespołowej i organizacji działania w małym zespole w celu wykonania eksperymentu laboratoryjnego,

- przestrzegania zasad dbałości o środowisko w skali globalnej i lokalnej oraz prowadzenia edukacji w tym zakresie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów: egzamin pisemny - test i zadania obliczeniowe lub pytania problemowe.

Podstawą zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest: zaliczenie każdego, wyznaczonego przez prowadzącego, ćwiczenia pisemnie i ustnie; oceniana jest poprawność wykonania ćwiczeń, poprawność obliczeń i interpretacja otrzymanych wyników.

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ocena końcowa=0,4 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia) + 0,2 x aktywność studenta w czasie zajęć.

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne i obserwacje, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 60 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Czech, Florian Gambuś, Jerzy Wieczorek
Prowadzący grup: Tomasz Czech, Florian Gambuś, Małgorzata Koncewicz-Baran, Aneta Lisowska, Jerzy Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Czech, Florian Gambuś, Jerzy Wieczorek
Prowadzący grup: Tomasz Czech, Florian Gambuś, Jerzy Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Czech, Florian Gambuś, Jerzy Wieczorek
Prowadzący grup: Tomasz Czech, Florian Gambuś, Jerzy Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)