Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.CHS.SI.ROSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia środowiska
Jednostka: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA /ECTS:7/ semestr: 3

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: kierunkowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Cel kształcenia: przekazanie wiedzy dotyczącej ewolucji Ziemi, chemizmu atmosfery, wód i środowiska lądowego, chemicznego zanieczyszczenie środowiska i zmiany globalnych na Ziemi, odżywiania się roślin, oceny zdolności sorpcyjnych i potrzeb wapnowania gleby, składu chemicznego różnych materiałów środowiskowych, właściwości i stosowanie nawozów organicznych i mineralnych, oddziaływanie nawozów na rośliny i środowisko, oceny żyzności i zasobności gleby w składniki pokarmowe.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Początek i ewolucja Ziemi

2. Chemizm atmosfery

3. Chemizm oceanów i wód kontynentalnych

4. Chemizm środowiska lądowego

5. Żyzność gleby, jej odczyn i przemiany składników pokarmowych w glebie

6. Przemiany azotu w środowisku i jego pobieranie przez rośliny

7. Fosfor w środowisku i jego pobieranie przez rośliny

8. Potas, wapń i magnez w glebie i jego przyswajalność

9. Obieg siarki w środowisku

10. Obieg CO2 i chemiczne zmiany globalne na Ziemi

11. Asortyment i działanie nawozów organicznych na glebę i rośliny

12. Właściwości, stosowanie i działanie nawozów: azotowych, fosforowych, potasowych, wieloskładnikowych i mikroelementowych

13. Ocena potrzeb wapnowania gleby i nawożenia roślin

Ćwiczenia:

1. Oznaczanie pH gleby i określenie potrzeb wapnowania metodą Schachtschabela

2. Oznaczenie kwasowości hydrolitycznej gleby metodą Kappena i obliczenie na jej podstawie dawki wapna

3. Oznaczenie kationowej pojemności sorpcyjnej gleby

4. Oznaczenie zdolności gleby do sorbowania fosforanów

5. Oznaczenie zawartości przyswajalnego fosforu w glebie metodą Egnera-Riehma

6. Oznaczenie zawartości przyswajalnego manganu i cynku w glebie metodą Rinkisa

7. Oznaczenie zawartości formy amonowej azotu w oborniku

8. Oznaczenie zawartości potasu, sodu i wapnia w materiale roślinnym

9. Oznaczenie zawartości azotanów w materiałach środowiskowych

10. Oznaczenie zasolenia wody metodą konduktometryczną

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 96, ECTS: 3,84

w tym:

wykłady 30 godz.

ćwiczenia i seminaria 66 godz.

konsultacje 0 godz.

obowiązkowe praktyki staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 0 godz.

praca własna studenta (3,16 ECTS) 175 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Andrew J.E. i in.: Wprowadzenie do chemii środowiska. Wyd. Nauk.-Techn., Warszawa, 1999, s. 236.

2. Gorlach E., Mazur T.: Chemia rolna. PWN, Warszawa, 2002.

3. Przewodnik do ćwiczeń z chemii rolnej pod red. E. Gorlacha, skrypt AR w Krakowie

Uzupełniająca:

1. Mercik St. (Red.): Chemia rolna. Podstawy teoretyczne i praktyczne. Wyd. SGGW, 2004.

2. VanLoon, G.W., Duffy S.J.: Chemia środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007. ss. 614.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- posiada wiedzę o podstawach i interakcjach chemizmu atmosfery, hydrosfery i litosfery

- poznaje metody i identyfikuje stan i zagrożenia chemiczne środowiska

Umiejętności:

- rozumie jedność chemiczną biosfery i środowiska abiotycznego

- potrafi przeprowadzić analizę stanu i przygotować plan łagodzenia i eliminacji zagrożeń naturalnych i antropogenicznych skażeń chemicznych środowiska

Kompetencje społeczne:

- pracuje i organizuje działania w małym zespole w celu wykonania eksperymentu laboratoryjnego

- docenia wagę i potrzebę dbałości o środowisko w skali globalnej i lokalnej

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

egzamin pisemny obejmujący zadania problemowe

Przyjęto procentową skale oceny efektów kształcenia definiowana w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

Oceny każdego wykonania zadania laboratoryjnego i obliczeniowego w zespołach 2 osobowych, uwzględniające poprawność przeprowadzenia analizy, wykonania obliczeń, interpretacji wyników i formułowania wniosków.

Ocena podsumowująca: średnia uzyskana z poszczególnych ćwiczeń.

Ocena końcowa=0,5 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,5 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)