Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Agrotechnika w terenach urzeźbionych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3s.ATU.NM.RROAG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Agrotechnika w terenach urzeźbionych
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie specyfiki agrotechniki stosowanej na terenach urzeźbionych.

Podczas zajęć zostaną omówione zagadnienia związane z zjawiskami degradacyjnymi występującymi na użytkach rolnych w terenach urzeźbionych, przeciwdziałaniem erozji na użytkach rolnych, zadaniami uprawy roli na stoku i przeciwerozyjną agrotechniką na użytkach zielonych.

Pełny opis:

Wkłady:

1. Charakterystyka terenów urzeźbionych, Zapoznanie z literaturą,

2. Zjawiska degradacyjne występujące na terenach urzeźbionych

3-4. Przeciwdziałanie erozji na użytkach rolnych

5-6. Zadania uprawy roli na trenach urzeźbionych

7. Sposoby zamiany spływu powierzchniowego na śródpokrywowy

8-9. Płodozmiany przeciwerozyjne

10-11. Systemy uprawy roli stosowane na terenach urzeźbionych

12. Użytkowanie gleb marginalnych

13-14. Przeciwerozyjna agrotechnika na użytkach zielonych

15. Nowe tendencje w agrotechnice terenów urzeźbionych i potrzeba ciągłego uzupełniania wiedzy

Ćwiczenia:

1. Projekt uprawy roli i roślin na terenach urzeźbionych. Praca wykonywana w dwu osobowych zespołach w oparciu o przyjęte założenia. Ćwiczenie nr 1 – rozdanie założeń projektowych

2-3.Obliczanie powierzchni działek

4-5. Dobór elementów zmianowania do warunków klimatyczno-glebowych

6-7. Ułożenie zmianowania

8-14. Sporządzenie kart technologicznych dla poszczególnych roślin biorąc pod uwagę przeciwdziałanie erozji uprawowej, wodnej i eolicznej, zabiegi agrotechniczne: podorywka, orka, siew, pielęgnacja, zbiór

15. Podsumowanie i ocena protokołu

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem

akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 15; ECTS: 0,6

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne,

projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: -; ECTS: -

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do

realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 35; ECTS: 1,4

Literatura:

Jabłoński B. 1994. Ogólna uprawa roli i roślin. PWRiL

Jasińska Z., Kotecki A. 1999. Szczegółowa uprawa roślin. Wyd. AWA Wrocław

Klima K., Kasperczyk M. 2009. Gospodarka rolna na terenach górskich. Wyd. PWSZ Sanok

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Charakteryzuje zjawiska degradacyjne występujące na użytkach rolnych położonych na terenach urzeźbionych.

2. Zna sposoby zamiany spływu powierzchniowego na śródpokrywowy

Umiejętności:

1. Projektuje uprawę na terenach urzeźbionych

2. Sporządza karty technologiczne biorąc pod uwagę przeciwdziałanie erozji

Kompetencje społeczne:

1. Rozwiązuje postawione zadania w zespole lub indywidualnie

2. Rozumie potrzebę ustawicznego podnoszenia kwalifikacji

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące (ćwiczenia):

1. Oceny za wykonane obliczenia i działania realizowane indywidualnie i w zespołach dwuosobowych w trakcie prac nad protokołem lustracji. Wyznacznikiem oceny będzie efektywność i organizacja zespołu oraz umiejętność korzystania z materiałów źródłowych,

2. Poprawność wykonania protokołu,

Ocena końcowa (formująca): średnia z ocen formujących

Wykłady:

Ocena podsumowująca: egzamin ustny z całości wiedzy przedstawionej na wykładach i ćwiczeniach (zadania problemowe, tworzenie krótkich definicji, rozwiązywanie przedstawionych zagadnień)

--

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U

lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów

kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub

K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad

dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego

przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami

formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.