Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy gospodarki żywnościowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.3.PGŻ.SI.RROXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy gospodarki żywnościowej
Jednostka: Zakład Socjologii i Rozwoju Wsi
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kierunek studiów: Rolnictwo ECTS 3/ semestr 5

Profil: ogólnoakademicki /Forma i poziom: SLI

status: przedmiot specjalnościowy

Wymagania wstępne: brak

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z istotą gospodarki żywnościowej oraz jej rolą w życiu gospodarczym i społecznym kraju.a treść wykładów składają się zagadnienia wprowadzające w problematykę gospodarki żywnościowej, przedstawiające sytuację żywnościową świata oraz problemy wyżywienia ludności poszczególnych regionów.W dalszej kolejności treścią wykładów będzie charakterystyka kompleksu żywnościowego w Polsce oraz poszczególnych jego elementów, tj.: produkcji rolniczej, przetwórstwa, przemysłu środków produkcji oraz sfery usług i szeroko pojętego otoczenia.Końcowa część wykładów poświęcona zostanie regionalnym aspektom gospodarki żywnościowej ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Tematyka wykładów (W):

W1. Wprowadzenie w problematykę gospodarki żywnościowej. Podstawowe pojęcia. (1h)

W2. Miejsce gospodarki żywnościowej w badaniach naukowych i literaturze. (1h)

W3. Sytuacja żywnościowa świata. Światowa produkcja żywności, a problem ubóstwa i głodu. (1h)

W4. Dotychczasowy rozwój sektora żywnościowego i jego miejsce w strukturze gospodarczej kraju. (1h)

W5. Potencjał produkcyjny i kierunki rozwoju poszczególnych składników kompleksu żywnościowego. (1h)

W6. Rolnictwo jako wyjściowy (surowcowy) segment sektora żywnościowego. (1h)

W7. Problem efektywności i wydajności podstawowych czynników wytwórczych w rolnictwie. (1h)

W8. Przemysł przetwórczy i jego rola w rozwoju sektora żywnościowego. (1h)

W9. Przemysł środków produkcji dla rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego. (1h)

W10. Otoczenie rolnictwa i gospodarki żywnościowej (obrót rolny, handel, usługi). (1h)

W11. Rynek żywnościowy i czynniki wpływające na jego rozwój. (1h)

W12. Problemy równowagi w rozwoju sektora żywnościowego i pozostałych dziedzin gospodarki. (1h)

W13. Regionalne aspekty produkcji żywności i jej związki ze środowiskiem przyrodniczym. (1h)

W14. Rola międzynarodowych powiązań w unowocześnianiu krajowej gospodarki żywnościowej. (1h)

W15. Tendencje w dalszym rozwoju sektora żywnościowego w Polsce. Zaliczanie przedmiotu (1h)

Tematyka ćwiczeń (C):

C1. Zasady i cele polityki rolno-żywnościowej państwa. (1h)

C2. Znaczenie rolnictwa w gospodarce kraju. (1h)

C3. Otoczenie instytucjonalne gospodarki żywnościowej (ARR, ARiMR i inne). (1h)

C4. Braki żywności w niektórych miejscach na Ziemi a problem ubóstwa. (1h)

C5. Braki żywności w niektórych miejscach na Ziemi a problem ubóstwa. (1h)

C6. Dioksyny, "odświeżanie żywności" (Constar), ptasia grypa i BSE oraz inne problemy zglobalizowanej gospodarki żywnościowej. (1h)

C7. Niekonwencjonalne sposoby produkcji rolniczej. (1h)

C8. Rolnictwo ekologiczne i produkcja tzw. zdrowej żywności. (1h)

C9. Organizacja sprzedaży produktów rolnych i żywnościowych. (1h)

C10. Wyjazd mający na celu zebranie aktualnych informacji np., na plac "na Rybitwach" w Krakowie. (1h)

C11. Fundusze unijne z których można finansować rozwój gospodarki żywnościowej. (1h)

C12. Charakterystyka producentów wybranych produktów żywnościowych. (1h)

C13. Spożycie wybranych produktów żywnościowych w Polsce per capita. (1h)

C14. Udział Polski w międzynarodowym handlu żywnością przed wejściem Polski do UE. (1h)

C15. Udział Polski w międzynarodowym handlu żywnością - Polska członkiem UE. Zaliczenie przedmiotu. (1h)

Bilans nakładu pracy studenta z przedmiotu: Podstawy gospodarki żywnościowej

wykład 15

ćwiczenia 15

Zaliczenie końcowe 1

konsultacje 1

Razem godzin: 32

Liczba punktów ECTS: 1,28

Przygotowanie prezentacji ze swojej pracy 15

Penetracja literatury i innych źródeł 28

Razem godzin: 43

Liczba punktów ECTS: 1,72

RAZEM GODZINY PRAKTYCZNE: 75

Ogółem liczba punktów ECTS: 3

Literatura:

Podstawowa

Czyżewski A. 1992. Gospodarka żywnościowa w Polsce i regionie. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. WarszawaGrabowski S. 1997. Gospodarka żywnościowa w warunkach rynkowych. Szkoła Główna Handlowa. Warszawa.Łuczko-Bakuła W. Chomczuk T. i inni. 2004. Gospodarka żywnościowa i obszary wiejskie wobec procesu globalizacji. Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.Rejman, K. Halicka E. 2001.

Uzupełniająca

Gospodarka żywnościowa : przewodnik do ćwiczeń. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.Żmija J. Strzelczak L. 2000. Zarządzanie i marketing w agrobiznesie. Czuwajmy. Kraków.

Efekty uczenia się:

Wiedza Student:

- charakteryzuje wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich,

- posiada wiedzę o funkcjonowaniu gospodarki rynkowej, roli i funkcji instytucji finansowych i gospodarczych oraz metodach zarządzania,

- wykazuje znajomość metod doradztwa rolniczego, analizy ekonomicznej gospodarstw i prognozowania plonu.

Umiejętności:

- prezentuje własne poglądy z wykorzystaniem różnych form oraz uczestniczy w dyskusji celem osiągnięcia wspólnego stanowiska,

- korzysta z komputerowego wspomagania w zakresie zbierania danych, obliczeń, interpretacji oraz prezentacji wyników,

- posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym z zakresu treści nauczania powiązanych z tematem pracy dyplomowej.

Kompetencje społeczne:

- rozumie potrzebę ustawicznego podnoszenia poziomu wiedzy,

- rozwiązuje postawione zadania samodzielnie lub w zespole spełniając wyznaczone funkcje,

- wykorzystuje wiedzę i umiejętności w celu realizacji postawionych zadań .

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia

Ocena z ćwiczeń na podstawie przygotowanych projektów w zakresie wybranych obszarów tematycznych.

Wykłady

Przyswojenie materiału wykładowego będzie oceniane na podstawie testu wielokrotnego wyboru.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej ni¿ 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K)

efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Ocena końcowa = 0,6 ocena z Z+0,4 ocena podsumowująca z ćwiczeń

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Puchała
Prowadzący grup: Jacek Puchała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Puchała
Prowadzący grup: Jacek Puchała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.