Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Environmental protection policy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2sa.EPP.SM.ROSAY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Environmental protection policy
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Poznanie podstaw prawnych ochrony środowiska w Polsce, Europie i na świecie. Przybliżenie zagadnień związanych z ochroną surowców naturalnych oraz bioróżnorodności

Pełny opis:

Wykłady 15 godz.

Tematyka zajęć Rola polityki w ochronie środowiska (2)

Sposób użytkowania i bioróżnorodność w światowych i europejskich agendach (2)

Historia ochrony środowiska na świecie i w Europie (2)

Jakość powietrza i zanieczyszczenia - przepisy krajowe i międzynarodowe (2)

Polityka środowiskowa Unii Europejskiej, decyzja i ustawodawstwo w państwach członkowskich (2)

Jakość i ponowne wykorzystanie wody - regulacje krajowe i międzynarodowe (2)

Polityka ochrony środowiska i polityka gospodarcza (2)

Gospodarka odpadami - regulacje krajowe i międzynarodowe (1)

Ćwiczenia laboratoryjne 15 godz.

Tematyka zajęć Cel ćwiczeń i zasady ich oceny. Rząd i nie rządowa instytucja związana z polityką ochrony środowiska. (2)

Studium przypadku: dyskusja oparta na artykułach podanych przez nauczyciela: użytkowanie gruntów, różnorodność biologiczna, usługa ekologiczna, rozporządzenie w Unii Europejskiej (2)

Studium przypadku: dyskusja oparta na artykułach podanych przez nauczyciela: zmiany klimatu na świecie, obecne i przyszłe regulacje (2)

Studium przypadku: dyskusja oparta na artykułach podanych przez nauczyciela: gospodarka odpadami, aktualny stan, przyszłe zagrożenia, regulacje prawne (2)

Regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska w kraju studenta, prezentacja i dyskusja studenta (4 części) (7)

Literatura:

1. Johnson B.L. 2017, Environmental Policy and Public Health, CRC Press

2. Jordan A., Adelle C. 2012, Environmental Policy in the EU: Actors, Institutions and Processes; 3rd Edition

3. Delreux T., Happaerts S., 2016 Environmental Policy and Politics in the European Union, The European Union Series

1. Adelle C., Biedenkopf K., Torney D., 2018, European Union External Environmental Policy, Palgrave Macmillan

2. Falkner R., 2013, The Handbook of Global Climate and Environment Policy, Willey,

3. Publication recommended during classes by teacher (e.g. EU website https://europa.eu/european-union/topics/environment_en)

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

EPP_W01 poszerzył i ugruntował wiedzę na temat znaczenia ochrony zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej; zna problemy omawiane obecnie w literaturze związane z ochroną środowiska;

zna potencjalne kierunki praktycznego wykorzystania osiągnięć badawczych OŚ2_W04 P

EPP_W02 poszerzył i usystematyzował wiedzę na temat roli i znaczenia racjonalnego zarządzania zasobami środowiska w warunkach zrównoważonego rozwoju OŚ2_W12 P

EPP_W03 ma zaawansowaną wiedzę na temat ekonomicznych i społecznych warunków zrównoważonego wykorzystania zasobów środowiska, polityki środowiskowej OŚ2_W08 P

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

EPP_U01 biegle posługuje się literaturą naukową z zakresu ochrony środowiska, czyta i rozumie skomplikowane teksty naukowe w języku angielskim OŚ2_U09 P

EPP_U02 ma umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł internetowych OŚ_U04 P

EPP_U03 ma umiejętność formułowania rozsądnych osądów na podstawie danych z różnych źródeł;

ma umiejętność przygotowywania prezentacji ustnych z zakresu badań OŚ_U08 P

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent:

EPP_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, może inspirować i organizować proces uczenia się innych osób OŚ_K04 P

EPP_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz uczestniczy w dyskusji OŚ_K01 P

EPP_K03 ma świadomość społecznej roli tytułu magistra rolnictwa i odpowiedzialności związanej z decyzjami podejmowanymi w ramach działalności zawodowej opartej na profesjonalizmie, poszanowaniu prawa, zasad etyki zawodowej i norm społecznych, w tym odpowiedzialności za jakość środowiska i jego właściwy rozwój OŚ_K05 P

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny egzamin testowy, aby zdać egzamin, należy odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 60% pytań. Udział oceny wykładów w końcowej ocenie wynosi 66,6%.

Ocena indywidualnych projektów i udziału w dyskusji. Do zaliczenia zajęć laboratoryjnych projekt powinien być właściwie wykonany. Udział oceny zajęć laboratoryjnych w końcowej ocenie wynosi 33,4%.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)