Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do gospodarki żywnościowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.WGZ.SL.RZAXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do gospodarki żywnościowej
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy: Zarządzanie, 2 sem, stacj. licencjat obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kierunek studiów: Zarządzanie ECTS 3/ semestr 2

Profil: ogólnoakademicki /Forma i poziom: MS

status: specjalnościowy - obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z istotą gospodarki żywnościowej oraz jej rolą w życiu gospodarczym i społecznym kraju. Na treść wykładów składają się zagadnienia wprowadzające w problematykę gospodarki żywnościowej, przedstawiające sytuację żywnościową świata. W dalszej kolejności treścią wykładów będzie charakterystyka kompleksu żywnościowego w Polsce oraz poszczególnych jego elementów, tj.: produkcji rolniczej, przetwórstwa, przemysłu środków produkcji oraz sfery usług i szeroko pojętego otoczenia. Końcowa część wykładów poświęcona zostanie regionalnym aspektom gospodarki żywnościowej.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Wybrane zagadnienia z funkcjonowania łańcucha gospodarki żywnościowej (3 godziny)

2. Użytkowanie gruntów i zmiany w pogłowiu zwierząt w gospodarstwach rolnych - statystyka 2012 r. (2 godziny)

3. Istota zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, wyzwania dla gospodarki żywnościowej z tym związane - wsparcie ze strony nauki (2 godziny)

4. Społeczno-ekonomiczne aspekty podejmowania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa płodów rolnych (2 godziny)

5. Teoria lokalizacji przedsiębiorstwa przemysłowego - problemy rozwoju lokalnego przetwórstwa (2 godziny) .

6. Uwarunkowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w południowo-wschodniej Polsce (2 godziny)

7. Wprowadzenie do narzędzia

wirtualnego, gry typu Symulator Farmy "Zarządzanie w Gospodarstwie Rolnym" (1 godzina)

8. Tendencje w rozwoju sektora żywnościowego w Polsce. Zaliczanie przedmiotu (1 godzina).

Tematyka ćwiczeń:

1. Organizacja zajęć: przypisanie studentów do tematów referatów, omówienie planu prezentacji i konsultowanie treści (1 godzina). 

2. Prezentacja przez studentów obowiązującego w danym okresie programowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pod kątem rolnictwa, przetwórstwa, dystrybucji żywności. Fundusze unijne z których można finansować rozwój gospodarki żywnościowej. Zasady i cele polityki rolno-żywnościowej państwa. (1 godzina).

3. Otoczenie instytucjonalne gospodarki żywnościowej (ARR, ARiMR, ODR, ODR i inne) - 1 godzina.

4. Braki żywności w niektórych miejscach na Ziemi a problem ubóstwa (1 godzina)

5. Dioksyny, "odświeżanie żywności" (Constar), ptasia grypa i BSE oraz inne problemy zglobalizowanej gospodarki żywnościowej (1 godzina).

6. Niekonwencjonalne sposoby produkcji rolniczej (1 godzina).

7. Rolnictwo ekologiczne i produkcja tzw. zdrowej żywności (1 godzina).

8. Gra typu Symulator Farmy "Zarządzanie w Gospodarstwie Rolnym" (2 godziny)

9. Organizacja sprzedaży produktów rolnych i żywnościowych (1 godzina).

10. Przedstawienie wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów dotyczących gospodarki żywnościowej (1 godzina).

11. Charakterystyka producentów wybranych produktów żywnościowych (1 godzina).

12. Spożycie wybranych produktów żywnościowych w Polsce per capita (1 godzina).

13. Udział Polski w międzynarodowym handlu żywnością (1 godzina).

14. Zaliczenie przedmiotu (1 godzina).

Bilans nakładu pracy studenta z przedmiotu: Wprowadzenie do gospodarki żywnościowej

wykład 15

ćwiczenia 15

konsultacje 2

zaliczenie 1

Razem godzin 33

Liczba punktów ECTS: 1,32

Penetracja literatury i innych źródeł 22

Przygotowanie prezentacji na narzucony temat 20

Razem godzin: 42

Liczba punktów ECTS: 1,68

Ogółem liczba punktów ECTS: 3

Literatura:

Podstawowa

Puchała J. 2013. Wybrane aspekty planowania, budżetowania i realizacji zadań w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Krakowie [w:] Publiczne doradztwo rolnicze wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi. Red Józef Kania, Leszek Leśniak. CDR Kraków, s. 242-255.

Puchała J. 2013. Rola doradców i ekspertów w usuwaniu barier wdrażania lokalnych strategii rozwoju, [w:] Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica 44. Podejście Leader i inne formy aktywizacji społeczności wiejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. s. 187-197.

Czyżewski A. 1992. Gospodarka żywnościowa w Polsce i regionie. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa

Uzupełniająca

Grabowski S. 1997. Gospodarka żywnościowa w warunkach rynkowych. Szkoła Główna Handlowa. Warszawa.

Łuczko-Bakuła W. Chomczuk T. i inni. 2004. Gospodarka żywnościowa i obszary wiejskie wobec procesu globalizacji. Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.

Rejman, K. Halicka E. 2001. Gospodarka żywnościowa : przewodnik do ćwiczeń. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Żmija J. Strzelczak L. 2000. Zarządzanie i marketing w agrobiznesie. Czuwajmy. Kraków.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Student posiada podstawowy zasób wiedzy o gospodarce narodowej, funkcjonowaniu gospodarki żywnościowej, zna jej strukturę i cele oraz czynniki je kształtujące,

- student zna podstawowe elementy materialnego środowiska pracy z uwzględnieniem specyfiki gospodarki żywnościowej, posiada wiedzę w zakresie rozwiązywania problemów społecznych występujących w zakładzie pracy,

- student ma wiedzę o gospodarowaniu w różnych warunkach przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych

Umiejętności:

- student prawidłowo interpretuje zjawiska ekonomiczno-społeczne w warunkach globalnej gospodarki rynkowej i potrafi ocenić sytuację gospodarczą kraju,

- student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych, posługując się różnymi miernikami, wykonuje proste analizy,

- student potrafi określać i analizować zjawiska społeczne i gospodarcze, identyfikuje procesy społeczne zachodzące w środowisku pracy i rozpoznaje czynniki warunkujące określone zachowania społeczne,

Kompetencje społeczne Studenta:

- ma kompetencje do identyfikacji czynników determinujących funkcjonowanie rynków rolno-żywnościowych, specyfiki rolnictwa i produkcji rolniczej oraz barier przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych z jakimi borykają się gospodarstwa rolnicze w swojej działalności,

- docenia złożoność społecznych aspektów zmian zachodzących w gospodarce polskiej i światowej, ma świadomość złożoności i wieloaspektowości procesów zachodzących na wsi

- potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%)

Podobny sposób obliczenia ocen jak przedstawiony przy ocenie 3,5 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) oraz bardzo dobrej (5,0 - średnio > 90%).

Zaliczenie ćwiczeń:

Na ocenę końcową składają się następujące elementy:

- ocena z przygotowania prezentacji,

- prezentacja wybranego zagadnienia

- aktywność

Zaliczenie wykładów:

Przedmiot kończy się testowym zaliczeniem pisemnym w pierwszym terminie oraz ustnym w kolejnych terminach

Metody i kryteria

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Ocena końcowa = 0,6 ocena z Z+0,4 ocena podsumowująca z ćwiczeń

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Puchała
Prowadzący grup: Kamila Daniek, Jacek Puchała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Puchała
Prowadzący grup: Kamila Daniek, Jacek Puchała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Puchała
Prowadzący grup: Jacek Puchała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Puchała
Prowadzący grup: Jacek Puchała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)