Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie produkcji roślinnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.TPR.SP.RDA.IPR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie produkcji roślinnej
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: STUDIA PODYPLOMOWE: INTEGROWANA PRODUKCJA ROŚLINNA / ESTS: 6/SEMESTR 2

Celem przedmiotu jest:

- przekazanie słuchaczom studiów podyplomowych wiedzy dotyczącej planowania i zakładania upraw zgodnie z zasadami integrowanego systemu produkcji rolniczej

- zapoznanie z zasadami wyboru stanowiska w uprawie polowej i rodzajami podłoży do produkcji pod osłonami

- przekazanie wiedzy dotyczącej materiału rozmnożeniowego, jego przygotowania i oceny jakości

- zapoznanie z gospodarką płodozmianową, stosowaniem międzyplonów oraz metodami siewu i sadzenia

- przekazanie wiedzy związanej z zabiegami uprawowymi i pielęgnacyjnymi

Pełny opis:

Blok I - Planowanie i zakładanie upraw

Wykłady:

1. Stanowisko uprawy

2. Rodzaje podłoży do produkcji pod osłonami i ich przygotowanie

3. Materiał rozmnożeniowy, jego przygotowanie i ocena jakości, dobór odmian

4. Płodozmian

5. Rola międzyplonów i mulczowania gleby

6. Mechaniczne zabiegi agrotechniczne

7. Terminy siewu i sadzenia

Ćwiczenia:

1. Układanie płodozmianów

Blik II - Zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne

Wykłady:

1. Uprawa gleby

2. Nawadnianie upraw

3. Zabiegi pielęgnacyjne w poszczególnych uprawach

Ćwiczenia

1. Zaplanowanie uprawy roli w płodozmianie i nawadniania

Struktura aktywności studenta: zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego, godz. 66 / ECTS 6

w tym: wykłady: 40 godz

ćwiczenia i seminaria: 16 godz

konsultacje: 5 godz

udział w badaniach: 0 godz.

udział w egzaminach i zaliczeniu: 5 godz.

praca własna: 84 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Świetochowski B., Jabłoński B., Radomska M., Krężel R. 1996. Ogólna uprawa roli i roślin. PWRiL, Warszawa

2. Domańska H., Droese H., Gawronska-Kulesza A., Kowalski S., Roszak W., Śmierzchalski L., Trzecki S. 1978. Ogólna uprawa roli i roślin. Matriały pomocnicze do ćwiczeń. PWN, Warszawa

Uzupełniajaca;

1. Klima K. 2006. Rolnictwo ekologiczne. Wyd. MAAR, Kraków

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- zna zabiegi pielęgnacyjne stosowane w roślinach uprawnych

- zna zasady przygotowania materiału rozmnożeniowego i doboru odmian

- rozumie zasady gospodarki płodozmianowej i stosowania międzyplonów

- posiada wiedzę dotyczącą terminów oraz metod siewu i sadzenia

Umiejętności:

- umie dobrać stanowisko do uprawy i rodzaj podłoża do produkcji pod osłonami

- potrafi zcharakteryzować zasady uprawy gleby i nawadniania roślin uprawnych

Kompetencje społeczne;

- potrafi rozwiązywać stawiane problemy

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny - pytania problemowe lub test i zadania obliczeniowe

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wówczas, gdy w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wówczas, gdy w zakresie w każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%, ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio ponad 90%)

Ćwiczenia:

samodzielnie lub w zespołach dwuosobowych studenci planują płodozmiany i planują uprawę w płodozmianach.

Oceniana będzie poprawność i efektywność wykonania zadania, w tym współpraca w zespole, każde ćwiczenie kończy się oceną. Ocena podsumowująca jest średnią z ocen uzyskanych w trakcie semestru.

Ocena końcowa - 0,6 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

UWAGA, Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Boligłowa, Mirosław Kasperczyk, Kazimierz Klima, Bogdan Kulig
Prowadzący grup: Joanna Dłużniewska, Piotr Kacorzyk, Kazimierz Klima, Marek Kołodziejczyk, Bogdan Kulig, Andrzej Lepiarczyk, Andrzej Oleksy, Dariusz Ropek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kacorzyk, Kazimierz Klima, Bogdan Kulig
Prowadzący grup: Elżbieta Boligłowa, Joanna Dłużniewska, Piotr Kacorzyk, Kazimierz Klima, Bogdan Kulig, Andrzej Lepiarczyk, Anna Lorenc-Kozik, Teofil Łabza, Andrzej Oleksy, Joanna Puła, Dariusz Ropek, Wojciech Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 23 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Boligłowa, Marek Kołodziejczyk, Bogdan Kulig, Andrzej Lepiarczyk, Andrzej Oleksy
Prowadzący grup: Monika Bieniasz, Elżbieta Boligłowa, Joanna Dłużniewska, Kazimierz Klima, Marek Kołodziejczyk, Bogdan Kulig, Andrzej Lepiarczyk, Anna Lorenc-Kozik, Andrzej Oleksy, Joanna Puła, Dariusz Ropek, Wojciech Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 23 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Boligłowa, Marek Kołodziejczyk, Bogdan Kulig, Andrzej Lepiarczyk, Andrzej Oleksy, Wojciech Szewczyk
Prowadzący grup: Monika Bieniasz, Elżbieta Boligłowa, Joanna Dłużniewska, Kazimierz Klima, Marek Kołodziejczyk, Bogdan Kulig, Anna Lorenc-Kozik, Andrzej Oleksy, Joanna Puła, Dariusz Ropek, Wojciech Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.