Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.TIN.NI.RROXZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy: Rolnictwo, 2 sem, niestacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest rozwinięcie i doskonalenie praktycznych umiejętności obsługi komputera typu PC i podstawowych programów użytkowych.

Umiejętności, które student nabędzie w trakcie ćwiczeń to: Redagowanie w MS Word dokumentów typu "praca dyplomowa". Formatowanie tabel. Dołączanie do tekstu różnego typu obiektów, np. rycin. Poznanie narzędzia "Microsoft Equation" służącego do edycji wzorów matematycznych, itp. Redagowanie automatycznego spisu treści.

Prowadzenie obliczeń matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych w arkuszu kalkulacyjnym i programach statystycznych.

Niniejszy kurs ukazuje możliwości programów użytkowych ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania do wykonania pracy dyplomowej. Doskonali techniki korzystania z zasobu sieci Internet, pomocnych w prowadzeniu prac badawczych.

Zaliczenie poszczególnych zagadnień i zaliczenie końcowe przedmiotu odbywa się indywidualnie przy stanowisku komputerowym.

Pełny opis:

Ćwiczenia laboratoryjne.

1. Konfiguracja sprzętu komputerowego. Specyfika lokalnej sieci i końcówki sieciowej. Programy usługowe, m.in. archiwizatory i pr. antywirusowe.

2. Ankieta - Poznanie umiejętności studenta, nabytych na wcześniejszych etapach kształcenia.

3.Eksplorator Windows. Podstawowe operacje na plikach i folderach.

Atrybuty plików. Organizacja dysku. Organizacja elementów pulpitu.

4. MS Word. Specyfika redagowania dokumentów urzędowych. Operacje na blokach tekstu.

5.Pojęcie akapitu i sposoby jego formatowania. Korekta zapisanego tekstu, automatyczne wyszukiwanie i zamiana fragmentów tekstu.

6. MS Word. Redagowanie dokumentów typu "praca dyplomowa". Formatowanie tabel.

7. Dołączanie do tekstu obiektów różnego typu, np. rycin. Poznanie narzędzia "Microsoft Equation". Redagowanie automatycznego spisu treści. Przypisy. Nagłówek - stopka.

8. Sprawdzian.

MS Excel. Przetwarzanie danych liczbowych w arkuszach kalkulacyjnych. Zastosowanie różnych adresów komórek.

9. Zasady zapisywania formuł. Zastosowanie funkcji matematycznych i logicznych. Tworzenie modeli matematycznych

10. MS Excel. Import danych ze źródeł zewnętrznych. Obliczenia i analizy statystyczne.

11. MS Excel. Tworzenie tabel i wykresów przestawnych.

12. Graficzne ilustrowanie danych w formie wykresów i diagramów.

13. Sprawdzian.

14. Statistica StatSoft. Proste, użyteczne narzędzia oceny rynkowej przedsiębiorstw, m.in. testy statystyczne i miary korelacji, znajdujące zastosowanie w analizie sondażowych i ankietowych badań rynku.

15. PowerPoint. Tworzenie profesjonalnej i nietuzinkowej prezentacji. Wybór plików graficznych przeznaczonych do zastosowania w prezentacji.

16. Wstawianie grafiki, wykresów, diagramów i tabel. Drukowanie slajdów i materiałów informacyjnych. Rysowanie na slajdach.

17. Sieć INTERNET. Dostęp do serwerów WWW. Polskie portale w sieci. Polskie i światowe serwery wyszukiwawcze. Znajdowanie informacji z zastosowaniem złożonych zapytań logicznych. Prawa autorskie a kopiowanie danych dostępnych w sieci

18. Dyskusja na temat znajomości programów antywirusowych i definiowanie zagrożeń związanych z pracą w sieci. Przygotowanie prezentacji związanej z zagrożeniami wynikającymi z pracy w sieci.

19. Prezentacja zagrożeń wynikających z pracy w sieci.

20. Kolokwium zaliczeniowe.

Literatura:

Literatura podstawowa

Podstawowa:

Literatura: 1. ECDL Advanced na skróty, Żarowska-Mazur, Węglarz, PWN 2011

2. Barbara Gaworska, Henryk Szantula – „Podstawy technik informatycznych”, Wydawnictwo KISS, 2007

3. Andrzej Mazur – „Przetwarzanie tekstów”, Wydawnictwo KISS, 2007

4. Romuald Lenert – „Arkusze kalkulacyjne”, Wydawnictwo KISS, 2007

5.Nelson S. L., 1999, Microsoft WORD PL, Świat Książki, Wrocław.

6.Całka L., Kuchta Piotr, 1997, Poczta elektroniczna, Helion, Gliwice.

Uzupełniająca

1.Jinjer S., 2006, Excel. Profesjonalna analiza i prezentacja danych, Helion, Gliwice

2.Falk B., 1996, Internet - wyd. III, Helion, Gliwice.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

• student potrafi identyfikować podstawowe zagadnienie praktyczne w aspekcie zastosowania odpowiedniego programu użytkowego. Ma wiedzę w zakresie podstawowych narzędzi oraz metod, w tym technik pozyskiwania i przetwarzania danych umożliwiających dokonywanie opisu i ocenę procesów.

• zna podstawy teoretyczne działania edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych i procesu ich projektowania oraz normalizacji.

Umiejętności:

umiejętność obsługi programów biurowych pakietu Microsoft Office na poziomie Advanceed ECDL. W szczególności w zakresie:

• przetwarzania tekstu: opracowanie dokumentów zawierających zaawansowane formy prezentacji informacji takie jak praca z ilustracjami, tabelami, formularzami, wykresami. Definiowanie i posługiwanie się korespondencją seryjną.

• arkuszy kalkulacyjnych: opracowywanie wyników zawierających zaawansowane formy prezentacji informacji: formatowanie danych numerycznych, teksu, grafiki, wykresów. Korzystanie z funkcji matematycznych, statystycznych, czasu i finansowych. Posługiwanie się narzędziami analitycznymi dostępnymi w arkuszu.

Kompetencje społeczne:

• potrafi rozwiązywać stawiane problemy i organizuje pracę w zespole w celu wykonania określonego zadania,

• zdobywa motywację do ciągłego poszerzania zakresu wiedzy oraz zastosowania technologii informacyjnych w naukach rolniczych i codziennym życiu.

Metody i kryteria oceniania:

metody i kryteria oceniania:

Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Ocena końcowa = średnia arytmetyczna obliczona z czterech ocen (z 3 kolokwiów i oceny prezentacji)

BILANS NAKŁADU PRACY STUDENTA:

Zajęcia:

Wyszczególnienie godz.:

ćwiczenia 20

konsultacje 1

Razem godz.: 4

Praca własna studenta: 35 = 1 pkt ECTS

Wyszczególnienie godz.:

przygotowanie do ćwiczeń 5

wykonanie zadań domowych 10

dokończenie ćwiczeń 5

przygotowanie projektów 10

Razem godz.: 30 = 1 pkt ECTS

OGÓŁEM: 55 = 2 pkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Strojny
Prowadzący grup: Jacek Strojny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Strojny
Prowadzący grup: Jacek Strojny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Zioło
Prowadzący grup: Monika Zioło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.