Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy rolnicze a ochrona środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.SRO.NM.ROSXZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy rolnicze a ochrona środowiska
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy: Ochrona środ. 2 stopień, niestacj. 2 sem. Monitoring ekologiczny środowiska
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA/ECTS: 3/SEMESTR 2

PROFIL: OGÓLNOAKADEMICKI/RORMA Ii POZIOM nm

Celem przedmiotu jest przedstawienie miejsca i roli ochrony środowiska we współczesnych systemach rolniczych.

Podczas zajęć zostanie omówiony rozwój na świecie i w Polsce systemów i kierunków rolniczych. Przedstawiona zostanie agrotechnika (płodozmiany, uprawa, nawożenie, ochrona roślin) oraz efektywność ekonomiczna w gospodarstwach rolnych funkcjonujących według zasad systemu konwencjonalnego, integrowanego i ekologicznego. Scharakteryzowana zostanie rola i miejsce ochrony środowiska w systemach rolniczych. Zostanie przeprowadzona konfrontacja systemów rolniczych pod względem oddziaływania na środowisko, agrotechnikę, glebochronność, efektywność ekonomiczną, jakość płodów rolnych. Przedstawiony zostanie stan obecny i perspektywy rozwoju systemów rolniczych w USA, Europie Zachodniej i w Polsce.

Pełny opis:

Wkłady:

1. Rozwój systemów rolniczych. Zapoznanie z literaturą (1 godz.).

2. System konwencjonalny (1 godz.).

3. System integrowany (1 godz.).

4. System ekologiczny (1 godz.).

5. Prośrodowiskowe aspekty systemu ekologicznego (1 godz.).

6. Zastosowanie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej w systemach rolniczych (1 godz.).

7. Konfrontacja systemów rolniczych pod względem uprawy i nawożenia (1 godz.).

8. Konfrontacja systemów rolniczych pod względem ochrony roślin i glebochronności (1 godz.).

9. Konfrontacja systemów rolniczych pod względem efektywności ekonomicznej i energetycznej (1 godz).

10. Konfrontacja systemów rolniczych pod względem jakości płodów rolnych (1 godz.).

11-12. Zagrożenia dla środowiska ze strony systemów rolniczych (2 godz.).

13. Miejsce i rola ochrony środowiska w systemach rolniczych, możliwości zanieczyszczenia wody, powietrza i gleby w systemach rolniczych (1 godz.).

14. Stan obecny i perspektywy rozwoju systemów rolniczych w USA, Europie Zachodniej i w Polsce (1 godz.).

15. Nowe tendencje w systemach rolniczych oraz potrzeba uczenia się przez całe życie (1 godz.).

Ćwiczenia:

1-2. Przeprowadzenie lustracji gospodarstwa integrowanego (studium przypadku). Praca wykonywana w dwuosobowych zespołach w oparciu o przyjęte założenia. Sporządzenie protokołu z lustracji gospodarstwa. Wypełnianie notatnika integrowanej produkcji. Ćwiczenie nr 1 – Przedstawienie metody i zasad kontroli (2 godz.).

3. Wymagania podstawowe listy kontrolnej (1 godz).

4. Wymagania pomocnicze listy kontrolnej (1 godz.).

5. Wymagania uzupełniające (zaleceń) listy kontrolnej (1 godz.).

6-7. Wypełnianie notatnika integrowanej produkcji (2 godz.).

8. Wypełnianie protokołu lustracji gospodarstwa integrowanego (1 godz.).

9. Ochrona roślin w systemach rolniczych uwzględniająca zasady BHP (1 godz.).

10. Obliczanie dawki nawozowej w systemie integrowanym i ekologicznym (1 godz.).

11-12. Obliczanie objętości cieczy roboczej i pestycydu oraz powierzchni szczeliny roboczej w aplikatorach nawozów stosowanych w systemach rolniczych. Obliczanie dochodu rolniczego i dochodu osobistego w różnych systemach (2 godz.).

13-14. Ocena rezultatów próby szpadlowej. Praca wykonywana w dwuosobowych zespołach w oparciu o przyjęte założenia. Ocena na podstawie sporządzonego sprawozdania. Ćwiczenie – przedstawienie metody, założeń i zasad próby szpadlowej (2 godz.).

15-16. Analiza makroskopowa oraz analiza struktury gleby (metodą Andrianowa) próbek gleby pobranej spod roślin uprawianych w różnych systemach rolniczych (2 godz).

17. Analiza korzeni roślin i mezofauny glebowej występujących w próbkach pobranych w różnych systemach rolniczych (1 godz.).

18. Analiza zachwaszczenia jako indykatorów stanu gleby w różnych systemach rolniczych (1 godz.).

19-20. Ocena sprawozdań z ćwiczeń (2 godz.).

Struktura aktywności studenta: zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego, godz. 55 / ECTS 3

w tym: wykłady: 15 godz

ćwiczenia i seminaria: 20 godz

konsultacje: 5 godz

udział w badaniach: 0 godz.

udział w egzaminach i zaliczeniu: 5 godz.

praca własna: 20 godz.

Literatura:

Podstawowa:

Klima K. 2006. Rolnictwo ekologiczne. Wyd. MARR Kraków

Świętochowski B., Jabłoński J. 1999. Ogólna uprawa roli i roślin. PWRiL

Tyburski J., Zakowska-Biemans S. 2007. Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego. Wyd. SGGW Warszawa,

Uzupełniająca

Nowicki J. 1992. Konfrontacja systemów rolniczych. ATR Olsztyn,

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. student posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą systemów rolniczych,

2. identyfikuje i charakteryzuje źródła i rodzaje zanieczyszczeń gleby występujące w systemach rolniczych,

Umiejętności:

3. ocenia systemy rolnicze pod względem efektywności ekonomicznej,

4. ocenia systemy rolnicze pod względem oddziaływania na glebę,

5. oblicza dawki nawozowe dla różnych systemów,

6. potrafi sporządzić protokół z lustracji gospodarstwa integrowanego,

Kompetencje społeczne:

7. realizuje pracę w małych zespołach w celu wykonania określonego zadania,

8. zdaje sobie sprawę z korzyści i zagrożeń dla środowiska naturalnego wynikających ze stosowania różnych systemów rolniczych,

9. rozumie potrzebę ciągłego uzupełniania i poszerzania zakresu wiedzy w naukach rolniczych,

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące (ćwiczenia):

1. Oceny za wykonane obliczenia i działania realizowane indywidualnie i w zespołach dwuosobowych w trakcie prac nad protokołem lustracji gospodarstwa integrowanego oraz rezultatami próby szpadlowej. Wyznacznikiem oceny będzie efektywność i organizacja zespołu oraz umiejętność korzystania z materiałów źródłowych,

2. Poprawność wykonania protokołu oraz sprawozdania,

Ocena końcowa (formująca): średnia z ocen formujących

Wykłady:

Ocena podsumowująca: egzamin pisemny z całości wiedzy przedstawionej na wykładach i ćwiczeniach (zadania problemowe, tworzenie krótkich definicji, rozwiązywanie przedstawionych zagadnień)

--

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wówczas, gdy w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wówczas, gdy w zakresie jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio powyżej 90%).

Ocena końcowa = 0,5 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,5 x ocena podsumowująca (ćwiczenia).

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Klima
Prowadzący grup: Maciej Chowaniak, Dorota Gala-Czekaj, Kazimierz Klima
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.