Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Retardacja zużycia zasobów środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.RZZ.SM.RJBSY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Retardacja zużycia zasobów środowiska
Jednostka: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW : JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKA / ECTS:4 /semestr: 2

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SM

status: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Pojęcie retardacji można uznać za nieodzowny element strategii gospodarowania zasobami przyrodniczymi. To także istotny element w kwestii wdrażania rozwoju zrównoważonego. Zasoby środowiska są ograniczone, nie tylko w lokalnym czy regionalnym kontekście, ale także w kontekście globalnym. Konieczne jest spowolnienie konsumowania zasobów, a wiąże się to z szerokim wachlarzem zmian w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i zużycia zasobów. Wielowymiarowość tego zagadnienia wymaga dalszych pogłębionych badań oraz upowszechnienia dobrych praktyk. W ramach przedmiotu podjęto zagadnienia dotyczące retardacji zasobów składników pokarmowych roślin, wody, powietrza, odpadów oraz retardacji w gospodarce przestrzennej.

Pełny opis:

Wykłady:

1-2. Pojęcie retardacji, retardacja jako element konceptualizacji rozwoju zrównoważonego

3 -4. Retardacja przekształcenia zasobów przyrodniczych (odnawialnych i nieodnawialnych); wpływ elementów biotycznych i abiotycznych środowiska

5-6. Retardacja w gospodarce przestrzennej – dylematy i kierunki wdrażania

7-8. Gospodarka komunalna a problem retardacji przekształcania zasobów przyrodniczych

9-10. Retardacja zasobów wód i powietrza w aspekcie emisji zanieczyszczeń

11-12. Retardacja składników pokarmowych w produkcji rolniczej a wartość biologiczna biomasy

13-15. Retardacja zasobów glebowej materii organicznej a jakość środowiska

Ćwiczenia:

1-3. Retardacja przekształcania zasobów przyrodniczych w Polsce w świetle wybranych dokumentów strategicznych

4-6. Retardacja na obszarach zdegradowanych i zdewastowanych

7-9. Retardacja w gospodarce przestrzennej

10-12. Biologiczne procesy transformacji odpadów a retardacja emisji

13-15. Termiczne procesy transformacji odpadów a retardacja emisji

16-18. Zabiegi agrotechniczne a retardacja wyczerpywania glebowych zasobów makroelementów

19-21. Zabiegi agrotechniczne a retardacja wyczerpywania glebowych zasobów mikroelementów

22-24. Zabiegi agrotechniczne a retardacja wyczerpywania glebowych zasobów materii organicznej

25-27. Retardacja zasobów wody (zmniejszenie zużycia w różnych gałęziach gospodarki i ograniczenie zanieczyszczenia) – gospodarka niskoemisyjna

28-30. Procesy produkcyjne a retardacja powietrza (zmniejszenie emisji zanieczyszczeń) – gospodarka niskoemisyjna

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 52 godz., ECTS** 1,7

w tym:

wykłady 15 godz.

ćwiczenia i seminaria 30 godz.

konsultacje 5 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 2 godz.

e-lerning 0 godz.

Praca własna (2,3 ECTS**) 68 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. "Janikowski R. 2013. Retaradacja jako element konceptualizacji rozwoju zrównoważonego. Inż. Ekol. 34, 5 – 15.

2. Kostecka J. 2009. Przestrzeń przyrodnicza jako wartość w rozwoju zrównoważonym. Zesz. Nauk. Poł.-Wsch. Oddziału PTIE i PTG w Rzeszowie. 11: 135-140. [dokument elektroniczny: http://www2.univ.rzeszow.pl/wbr/zeszyty/]

3. Kostecka J. 2010. Retardacja materialnego przekształcania zasobów przyrodniczych jako element zrównoważonego rozwoju. Biuletyn KPZK PAN, 242: 27-49.

4. Kostecka J. (red.) 2010. Retardacja materialnego przekształcania zasobów przyrodniczych, Biuletyn KPZK PAN, Zeszyt 242, Warszawa.

Uzupełniająca:

1. Kopeć M., Gondek K. 2010. Efektywność wapnowania użytku zielonego w wieloletnim doświadczeniu (Czarny Potok). Inż. Ekol., 22, 25-33."

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student definiuje cele i zadania retardacji jako elementu konceptualizacji rozwoju zrównoważonego

- student zna wpływ procesów biotycznych i abiotycznych oraz procesów produkcyjnych na przekształcenie zasobów przyrodniczych

- student zna i opisuje metody wykorzystywane w retardacji zasobów przyrodniczych

Umiejętnosci:

- student potrafi opracować założenia retardacji zasobów przyrodniczych w aspekcie różnych ich przekształceń

- student umie analizować dane dotyczące przekształcania zasobów przyrodniczych w Polsce w świetle wybranych dokumentów strategicznych

- student potrafi samodzielnie (na podstawie otrzymanych danych) sporządzić opracowanie retardacji zasobów przyrodniczych w aspekcie gospodarki niskoemisyjnej

Kompetencje społeczne:

- student ma świadomość roli retardacji jako element konceptualizacji rozwoju zrównoważonego

- student dostrzega potrzebę wdrożenia mechanizmów retardacji dla ochrony zasobów przyrodniczych

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: Egzamin pisemny ograniczony czasowo

Ćwiczenia audytoryjne: sprawdzian wiedzy, Ćwiczenia laboratoryjne: zaliczenie projektu

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ocena końcowa = 0,5 x ocena z części wykładowej + 0,5 x ocena z części ćwiczeniowej

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Gondek
Prowadzący grup: Krzysztof Gondek, Michał Kopeć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Gondek
Prowadzący grup: Krzysztof Gondek, Michał Kopeć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Gondek
Prowadzący grup: Krzysztof Gondek, Michał Kopeć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.