Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Planowanie przestrzenne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.PPR.SM.RJBSY.I Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Planowanie przestrzenne
Jednostka: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Cele kształcenia: zrozumienie istoty planowania miejscowego oraz jego wpływu na rozwój przestrzenny oraz społeczno-gospodarczy gminy. Celem przedmiotu jest również zapoznanie studentów z wybranymi technikami interaktywnej przezentacji danych przestrzennych na mapach cyfrowych.

Pełny opis:

Wykłady:

1 Definicja przedmiotu, cele i zadania planowania przestrzennego, podstawa prawna planowania, instytucje planistyczne w Polsce.

2 System planowania przestrzennego oraz jego ewolucja po transformacji ustrojowej, kryteria ładu przestrzennego, zrównoważony rozwój.

3 Charakterystyka organów administracji publicznej w Polsce oraz ich zadania w odniesieniu do planowania i zagospodarowania przestrzennego.

4 Systematyka planów przestrzennych w Polsce. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju. Plany zagospodarowania przestrzennego województw.

5 Proces miejscowego planowania przestrzennego w Polsce.

6 Istota planowania miejscowego, podstawowe akty planistyczne.

7 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Istota studium, problematyka, bieg formalno-prawny.

8 Kierunki zagospodarowania przestrzennego.

9 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowa problematyka, przeznaczenie terenu.

10 Strefy polityki przestrzennej, oznaczenia na rysunku planu, zasady zagospodarowania, wyrysy i wypisy z planu.

11 Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów.

12 Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

13 Zarys metodyki planowania przestrzennego. Studia demograficzne.

14 Studia fizjograficzne. Studia zagospodarowania i zainwestowania terenu.

15 Metody kartograficzne stosowane w planowaniu przestrzennym. Metody interpretacji zjawisk przestrzennych.

Ćwiczenia:

1 Studium gminn i plan miejscowy - analiza porównawcza, skale, statystyki planowania w Polsce, presja inwestycyjna

2 Istota renty planistycznej

3 Istota opłaty adiacenckiej. Najczęściej popełniane błędy przy naliczaniu danin publicznych

4 Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

5 Wypis i wyrys z MPZP oraz EGiB - analiza porówanwcza

6 Wartość nieruchomości w procesie planistycznym i inwestycyjnym

7 Spadek wartośći nieruchomości w procesie planistycznym, ustawowe formy rekompensaty

8 Prognoza środowiskowa i finansowa uchwalenia MPZP

9 Partycypacja społeczna w planowaniu miejscowym

10 Działalność SKO oraz RIO w kontekście planowania miejscowego

11 Sala komputerowa - Infrastruktura techniczna - metody taksonomiczne i GIS

12 Sala komputerowa - Interaktywna prezentacja zjawisk przestrzennych - metody rastrowe I

13 Sala komputerowa - Interaktywna prezentacja zjawisk przestrzennych - metody rastrowe II

14 Sala komputerowa - Interaktywna prezentacja zjawisk przestrzennych - metody wektorowe III

15 Sala komputerowa - Interaktywna prezentacja zjawisk przestrzennych - metody wektorowe III

Literatura:

Literatura

Podstawowa:

1. Gawroński K. 2004. Funkcje środowiska przyrodniczego w gospodarce i planowaniu przestrzennym oraz instrumenty ochrony środowiska przyrodniczego w Polsce [w:] Kozłowski S. (red.) Regionalne i lokalne strategie rozwoju zrównoważonego. Wyd. Ekonomia i Środowisko. Białystok.

2. Gawroński K. 2007. Planowanie przestrzenne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem planowania miejscowego. Przegląd Geodezyjny 11/2007.

3. Cymerman R. 2011. Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego. Wyd. UWM. Olsztyn.

4. Cymerman R. 2012. Planowanie przestrzenne dla rzeczoznawców majątkowych, zarządców oraz pośredników w obrocie nieruchomościami. Wyd. Educaterra.

Wybrane publikacje własne:

1) Król, K. (2016). Renta planistyczna i opłata adiacencka - wybrane zagadnienia prawne. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 15(4), 243-252.

2) Król, M., Król, K., Gawrońska, G., (2017). Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wybrane zagadnienia prawne. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 16(2), 87-96.

3) Król, K., Gawroński, K. 2017. Analiza działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w Polsce w latach 2012-2015. Zarządzanie Publiczne, 2(38), 219-231.

4) Król, K., Szewczyk, B., Pawłowska, B. (2016). Interaktywna prezentacja zagadnień środowiskowych za pomocą Google Fusion Tables na przykładzie zdjęć fitosocjologicznych wybranych okolic Tenczynka. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 15(4), 253-264.

5) Król, K., Prus B. (2017). Monitoring the use of the internet application for Tomice municipality local plan of spatial development, Geomatics, Landmanagement and Landscape (GLL), 2, 91-98.

6) Król, K., Bedla, D. (2013). Zastosowanie aplikacji interaktywnych w ochronie i kształtowaniu środowiska na przykładzie roślinności brzegowej zbiornika Bonar, gmina Czernichów. Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus, 12(4), 5-14.

7) Król, K. (2015). Conception of a touristic map and nature protection forms created with use of open data sources and free software on a Grybów commune example. Geomatics, Landmanagement and Landscape (GLL), 4, 49-59.

8) Król, K. (2015). Presentation of objects and spatial phenomena on the Internet map by means of net resource address parameterization technique. Geomatics, Landmanagement and Landscape (GLL), 4, 35-47.

9) Król, K. (2015). The description and comparative analysis of chosen tools automatizing the process of creating interactive maps of spatial objects. Geomatics, Landmanagement and Landscape (GLL), 3, 91-99.

10) Król, K. (2015). Tworzenie statycznych map obiektów przestrzennych z wykorzystaniem metody parametryzacji adresu zasobu sieciowego – analiza porównawcza. Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus, 14(4), 61-73.

11) Salata, T., Król, K. (2012). Zastosowanie języków skryptowych JavaScript w przetwarzaniu i wizualizacji danych przestrzennych na przykładzie planu miejscowego gminy Tomice. W: D. Ilnicki, K. Janc (red.), Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego: Tom 29. Badania Regionalnych i lokalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych (247-255). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.

Efekty uczenia się:

wiedza: Efekty Kształcenia: student:

R.3_W01 student zna podstawowe pojęcia z zakresu planowania przestrzennego

R.3_W02 posiada wiedzę na temat wpływu planowania przestrzennego oraz procesu inwestycyjnego na wartość nieruchomości

R.3_W03 zna wybrane techniki interaktywnej przezentacji danych przestrzennych na mapach cyfrowych

R.3_W04 posiada wiedzę na temat administracyjnych uwarunkowań planowania miejscowego

R.3_W05 student zna podstawowe pojęcia z zakresu wybranych technologii internetowych

Umiejętnosci:

R.3_U01 potrafi wykorzystywać wybrane techniki i narzędzia komputerowe do utworzenia map rastrowych i ich publikacji w internecie,

R.3_U02 potrafi wykorzystywać wybrane techniki i narzędzia komputerowe do utworzenia map wektorowych i ich publikacji w internecie,

R.3_U03 potrafi zastosować oprogramowanie GIS do tworzenia podkładów mapowych dla aplikacji sieciowych,

R.3_U04 potrafi obliczyć wysokość renty planistycznej

R.3_U05 potrafi obliczyć wysokość opłaty adiacenckiej

Kompetencje społeczne:

R.3_K01 potrafi rozwiązywać stawiane problemy i organizować pracę w zespole

R.3_K02 docenia potrzebę łączenia wiedzy interdyscyplinarnej oraz wykorzystania technik komputerowych w badaniach i projektach inżynierskich

Metody i kryteria oceniania:

"

Egzamin pisemny (test z wyboru i uzupełnienia + zadania obliczeniowe)

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań na poszczególnych ćwiczeniach lub symulacje komputerowe na bieżąco oceniane przez prowadzących pod względem poprawności ich rozwiązania oraz organizacji pracy w zespole.

Ocena końcowa z ćwiczeń: średnia uzyskana z poszczególnych ćwiczeń.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi."

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Gawroński, Karol Król
Prowadzący grup: Karol Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Król
Prowadzący grup: Karol Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.