Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Planowanie przestrzenne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.PPR.NM.RJBSY.I Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Planowanie przestrzenne
Jednostka: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cele kształcenia: zrozumienie istoty planowania miejscowego oraz jego wpływu na rozwój przestrzenny oraz społeczno-gospodarczy gminy. Celem przedmiotu jest również zapoznanie studentów z wybranymi technikami interaktywnej przezentacji danych przestrzennych na mapach cyfrowych.

Pełny opis:

Wykłady:

1 Definicja przedmiotu, cele i zadania planowania przestrzennego, podstawa prawna planowania, instytucje planistyczne w Polsce.

2 System planowania przestrzennego oraz jego ewolucja po transformacji ustrojowej, kryteria ładu przestrzennego, zrównoważony rozwój.

3 Charakterystyka organów administracji publicznej w Polsce oraz ich zadania w odniesieniu do planowania i zagospodarowania przestrzennego.

4 Systematyka planów przestrzennych w Polsce. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju. Plany zagospodarowania przestrzennego województw.

5 Proces miejscowego planowania przestrzennego w Polsce.

6 Istota planowania miejscowego, podstawowe akty planistyczne.

7 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Istota studium, problematyka, bieg formalno-prawny.

8 Kierunki zagospodarowania przestrzennego.

9 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowa problematyka, przeznaczenie terenu.

10 Strefy polityki przestrzennej, oznaczenia na rysunku planu, zasady zagospodarowania, wyrysy i wypisy z planu.

11 Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów.

12 Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

13 Zarys metodyki planowania przestrzennego. Studia demograficzne.

14 Studia fizjograficzne. Studia zagospodarowania i zainwestowania terenu.

15 Metody kartograficzne stosowane w planowaniu przestrzennym. Metody interpretacji zjawisk przestrzennych.

Ćwiczenia:

1 Studium gminn i plan miejscowy - analiza porównawcza, skale, statystyki planowania w Polsce, presja inwestycyjna

2 Istota renty planistycznej

3 Istota opłaty adiacenckiej. Najczęściej popełniane błędy przy naliczaniu danin publicznych

4 Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

5 Wypis i wyrys z MPZP oraz EGiB - analiza porówanwcza

6 Wartość nieruchomości w procesie planistycznym i inwestycyjnym

7 Spadek wartośći nieruchomości w procesie planistycznym, ustawowe formy rekompensaty

8 Prognoza środowiskowa i finansowa uchwalenia MPZP

9 Partycypacja społeczna w planowaniu miejscowym

10 Działalność SKO oraz RIO w kontekście planowania miejscowego

11 Sala komputerowa - Infrastruktura techniczna - metody taksonomiczne i GIS

12 Sala komputerowa - Interaktywna prezentacja zjawisk przestrzennych - metody rastrowe I

13 Sala komputerowa - Interaktywna prezentacja zjawisk przestrzennych - metody rastrowe II

14 Sala komputerowa - Interaktywna prezentacja zjawisk przestrzennych - metody wektorowe III

15 Sala komputerowa - Interaktywna prezentacja zjawisk przestrzennych - metody wektorowe III

Statystyka przedmiotu godziny ECTS:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy 125 5

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) 45 1,80

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty 15,00 1,67

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. 80 3,20

Literatura:

Literatura

Podstawowa:

1. Gawroński K. 2004. Funkcje środowiska przyrodniczego w gospodarce i planowaniu przestrzennym oraz instrumenty ochrony środowiska przyrodniczego w Polsce [w:] Kozłowski S. (red.) Regionalne i lokalne strategie rozwoju zrównoważonego. Wyd. Ekonomia i Środowisko. Białystok.

2. Gawroński K. 2007. Planowanie przestrzenne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem planowania miejscowego. Przegląd Geodezyjny 11/2007.

3. Cymerman R. 2011. Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego. Wyd. UWM. Olsztyn.

4. Cymerman R. 2012. Planowanie przestrzenne dla rzeczoznawców majątkowych, zarządców oraz pośredników w obrocie nieruchomościami. Wyd. Educaterra.

Wybrane publikacje własne:

1) Król, K. (2016). Renta planistyczna i opłata adiacencka - wybrane zagadnienia prawne. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 15(4), 243-252.

2) Król, M., Król, K., Gawrońska, G., (2017). Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wybrane zagadnienia prawne. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 16(2), 87-96.

3) Król, K., Gawroński, K. 2017. Analiza działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w Polsce w latach 2012-2015. Zarządzanie Publiczne, 2(38), 219-231.

4) Król, K., Szewczyk, B., Pawłowska, B. (2016). Interaktywna prezentacja zagadnień środowiskowych za pomocą Google Fusion Tables na przykładzie zdjęć fitosocjologicznych wybranych okolic Tenczynka. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 15(4), 253-264.

5) Król, K., Prus B. (2017). Monitoring the use of the internet application for Tomice municipality local plan of spatial development, Geomatics, Landmanagement and Landscape (GLL), 2, 91-98.

6) Król, K., Bedla, D. (2013). Zastosowanie aplikacji interaktywnych w ochronie i kształtowaniu środowiska na przykładzie roślinności brzegowej zbiornika Bonar, gmina Czernichów. Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus, 12(4), 5-14.

7) Król, K. (2015). Conception of a touristic map and nature protection forms created with use of open data sources and free software on a Grybów commune example. Geomatics, Landmanagement and Landscape (GLL), 4, 49-59.

8) Król, K. (2015). Presentation of objects and spatial phenomena on the Internet map by means of net resource address parameterization technique. Geomatics, Landmanagement and Landscape (GLL), 4, 35-47.

9) Król, K. (2015). The description and comparative analysis of chosen tools automatizing the process of creating interactive maps of spatial objects. Geomatics, Landmanagement and Landscape (GLL), 3, 91-99.

10) Król, K. (2015). Tworzenie statycznych map obiektów przestrzennych z wykorzystaniem metody parametryzacji adresu zasobu sieciowego – analiza porównawcza. Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus, 14(4), 61-73.

11) Salata, T., Król, K. (2012). Zastosowanie języków skryptowych JavaScript w przetwarzaniu i wizualizacji danych przestrzennych na przykładzie planu miejscowego gminy Tomice. W: D. Ilnicki, K. Janc (red.), Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego: Tom 29. Badania Regionalnych i lokalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych (247-255). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.

Efekty uczenia się:

wiedza: Efekty Kształcenia: student:

R.3_W01 student zna podstawowe pojęcia z zakresu planowania przestrzennego

R.3_W02 posiada wiedzę na temat wpływu planowania przestrzennego oraz procesu inwestycyjnego na wartość nieruchomości

R.3_W03 zna wybrane techniki interaktywnej przezentacji danych przestrzennych na mapach cyfrowych

R.3_W04 posiada wiedzę na temat administracyjnych uwarunkowań planowania miejscowego

R.3_W05 student zna podstawowe pojęcia z zakresu wybranych technologii internetowych

Umiejętnosci:

R.3_U01 potrafi wykorzystywać wybrane techniki i narzędzia komputerowe do utworzenia map rastrowych i ich publikacji w internecie,

R.3_U02 potrafi wykorzystywać wybrane techniki i narzędzia komputerowe do utworzenia map wektorowych i ich publikacji w internecie,

R.3_U03 potrafi zastosować oprogramowanie GIS do tworzenia podkładów mapowych dla aplikacji sieciowych,

R.3_U04 potrafi obliczyć wysokość renty planistycznej

R.3_U05 potrafi obliczyć wysokość opłaty adiacenckiej

Kompetencje społeczne:

R.3_K01 potrafi rozwiązywać stawiane problemy i organizować pracę w zespole

R.3_K02 docenia potrzebę łączenia wiedzy interdyscyplinarnej oraz wykorzystania technik komputerowych w badaniach i projektach inżynierskich

Metody i kryteria oceniania:

"

Egzamin pisemny (test z wyboru i uzupełnienia + zadania obliczeniowe)

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań na poszczególnych ćwiczeniach lub symulacje komputerowe na bieżąco oceniane przez prowadzących pod względem poprawności ich rozwiązania oraz organizacji pracy w zespole.

Ocena końcowa z ćwiczeń: średnia uzyskana z poszczególnych ćwiczeń.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi."

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 9 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Gawroński, Karol Król
Prowadzący grup: Karol Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.