Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka ekologiczna państwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.PEP.NM.RJBSZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka ekologiczna państwa
Jednostka: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKA /ECTS: 3/ Semestr 3

Profil ogólnoakademicki / Forma / poziom: NM

status: kierunkowy / obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest przedstawienie zagadnień dotyczących polityki ekologicznej Polski oraz Unii Europejskiej. W czasie zajęć zostaną omówione główne założenia i instrumenty, finansowanie oraz egzekwowanie prawa z zakresu polityki ekologicznej UE i Polski.

Pełny opis:

Wykłady:

1 Rozwój polityki ekologicznej na świecie cz.1

2 Rozwój polityki ekologicznej na świecie cz.2

3 Polityka ekologiczna w UE cz.1

4 Polityka ekologiczna w UE cz.2

5 Polityka ekologiczna w UE cz.3

6 Instytucje UE zaangażowane w ochronę środowiska cz.1

7 Instytucje UE zaangażowane w ochronę środowiska cz.2

8 Egzekwowanie Przestrzegania Unijnego POŚ cz.1

9 Egzekwowanie Przestrzegania Unijnego POŚ cz.2

10 Dostęp do informacji o środowisku cz.1

11 Dostęp do informacji o środowisku cz.2

12 Prawo ochrony środowiska w Polsce cz. 1.

13 Prawo ochrony środowiska w Polsce cz. 2.

14 Prawo ochrony środowiska w Polsce cz. 3.

15 Prawo ochrony środowiska w Polsce cz. 4.

Ćwiczenia:

1 Zasady polityki ekologicznej cz.1

2 Zasady polityki ekologicznej cz.2

3 Instrumenty polityki ekologicznej cz.1

4 Instrumenty polityki ekologicznej cz.2

5 Wieloletnie programy działania UE w ochronie środ. cz.1

6 Wieloletnie programy działania UE w ochronie środ. cz.2

7 Wieloletnie programy działania UE w ochronie środ. cz.3

8 Koncepcja zrównoważonego rozwoju i PEP cz.1

9 Koncepcja zrównoważonego rozwoju i PEP cz.2

10 Polityka ekologiczna w programach operacyjnych i strategicznych cz.1

11 Polityka ekologiczna w programach operacyjnych i strategicznych cz.2

12 Polityka ekologiczna a SOOS cz.1

13 Polityka ekologiczna a SOOS cz.2

14 Finansowanie OŚ cz.1

15 Finansowanie OŚ cz.2

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 18 ECTS** 1,2

w tym:

wykłady: 9 godz.

ćwiczenia i seminaria 9 godz.

konsultacje 0 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

uw egzaminie i zaliczeniu 0 godz.

praca własna (1,8 ECTS**) 45 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Traktaty i Dyrektywy UE.

2. Ustawy i rozporządzenia z zakresu ochrony środowiska.

3. Dokumenty strategiczne i planistyczne

Uzupełniająca:

1. II Polityka Ekologiczna Państwa. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w czerwcu 2000 r. i Sejm RP w sierpniu 2001 r.

2. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie dokumentu „Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”. Monitor Polski, Nr 34, Poz. 501.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

-student posiada ogólną wiedzę o polityce ekologicznej UE i Polski

-student posiada wiedzę na temat finansowania polityki ekologicznej

-student zna struktury zarządzania polityka ekologiczną UE i Polski

Umiejętności:

-identyfikuje dyrektywy, ustawy i rozporządzenia dotyczące ochrony środowiska

-potrafi ocenić mechanizmy z zakresu polityki ekologicznej państwa i UE

Kompetencje społeczne:

-docenia potrzebę ciągłego poszerzania zakresu wiedzy dotyczącej polityki ekologicznej UE i Polski

-ma świadomość wpływu podejmowania decyzji środowiskowych na jej stan i ochronę

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin pisemny (test z wyboru i uzupełnienia + zadania obliczeniowe)

Ćwiczenia:

rozwiązywanie zadań na poszczególnych ćwiczeniach lub symulacje komputerowe na bieżąco oceniane przez prowadzących pod względem poprawności ich rozwiązania oraz organizacji pracy w zespole.

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia definiowaną w sposób następujący:

Ocena końcowa z ćwiczeń: średnia uzyskana z poszczególnych ćwiczeń.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ocena końcowa=0,5 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,5 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Antonkiewicz
Prowadzący grup: Jacek Antonkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Antonkiewicz
Prowadzący grup: Jacek Antonkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.