Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona przyrody

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.OPR.SI.ROSXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona przyrody
Jednostka: Katedra Gleboznawstwa i Agrofizyki
Grupy: Ochrona środowiska, 2 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA / ECTS: 5 / semestr: 2

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych zagadnień dotyczących ochrony bio- i georóżnorodności oraz obiektów cennych dla dziedzictwa przyrodniczego Europy występujących w Polsce.

Program nauczania obejmuje definicję bioróżnorodności oraz metody jej ochrony, podstawowe przepisy prawa międzynarodowego i krajowego dotyczące ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków, najważniejsze aspekty ochrony gatunkowej i obszarowej, formy ochrony przyrody wchodzące w skład krajowego systemu ochrony i objęte ochroną międzynarodową oraz charakterystykę, zagrożenia i sposoby ochrony wybranych siedlisk i gatunków chronionych w Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Motywy ochrony przyrody. Przyroda Polski na tle przyrody Europy.

2. Różnorodność biologiczna jako główny cel ochrony przyrody. Konwencja o różnorodności biologicznej.

3. Konwencje międzynarodowe dotyczące ochrony przyrody ratyfikowane przez Polskę. Strategia ochrony przyrody Unii Europejskiej. Dyrektywy Ptasia i Siedliskowa.

4. Paneuropejska Sieć Ekologiczna (Natura 2000, Emerald). Priorytetowość siedlisk i gatunków. Kryteria wyznaczania obszarów Natura 2000 - OSO i SOO.

5. Charakterystyka siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej występujących w Polsce - siedliska morskie i przybrzeżne, nadmorskie i śródlądowe solniska i wydmy, wody słodkie i torfowiska.

6. Charakterystyka siedlisk - murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska i zarośla, ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk półnaturalnych.

7. Charakterystyka siedlisk - lasy i bory.

8. Gatunki priorytetowe roślin i zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej występujące w Polsce.

9. Regulacje prawne dotyczące ochrony przyrody w Polsce. Ustawa o ochronie przyrody. Formy ochrony przyrody.

10. Krajowy system obszarów prawnie chronionych. Parki narodowe i rezerwaty przyrody (zadania, funkcjonowanie, organizacja, przepisy porządkowe).

11. Parki krajobrazowe, obszary Natura 2000, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe (zadania, funkcjonowanie, organizacja, przepisy porządkowe).

12. Zagrożenie flory i fauny Polski. Czerwone listy i księgi. Ochrona gatunkowa w Polsce. Restytucja zagrożonych gatunków.

13. Struktura organizacyjna służb ochrony przyrody i system jej finansowania. Ochrona terenów zieleni i zadrzewień.

14. Ochrona dziedzictwa geologicznego. Programy GEOSITES i GEOPARKS.

15. Najważniejsze zabytki przyrody nieożywionej w Polsce i ich ochrona.

Ćwiczenia:

1. Ścieżki dydaktyczno-przyrodnicze – projektowanie, przykłady.

2. Przegląd czasopism i stron internetowych dotyczących ochrony przyrody. Międzynarodowe rezerwaty biosfery UNESCO w Polsce. Najcenniejsze walory przyrodnicze, naukowe i kulturowe Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Babia Góra.

3. Walory przyrodnicze, naukowe i kulturowe Międzynarodowych Rezerwatów Biosfery: Tatry, Karkonosze, Karpaty Wschodnie i Białowieża (referaty studentów).

4. Najcenniejsze walory przyrodnicze, naukowe i kulturowe Rezerwatów Biosfery: Słowiński, Puszcza Kampinoska, Roztocze, Polesie Zachodnie i Jeziora Mazurskie (referaty studentów).

5. Parki Narodowe: Biebrzański, Wigierski, Narwiański, Ujście Warty i Park Krajobrazowy Dolina Baryczy jako przykłady obszarów wymienionych na liście Ramsarskiej (referaty studentów).

6. Cele i zasady sporządzania planów ochrony terenów chronionych. Przykładowe plany ochrony parków narodowych.

Przegląd czerwonych list i ksiąg roślin i zwierząt.

7. Charakterystyka (występowanie, zagrożenie i ochrona) wybranych gatunków ssaków, ryb i bezkręgowców wymienionych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej i opisanych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (referaty studentów).

8. Charakterystyka wybranych gatunków ptaków wymienionych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej i opisanych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (referaty studentów).

9. Charakterystyka wybranych gatunków roślin naczyniowych wymienionych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej i opisanych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (referaty studentów).

10. Prezentacja najlepszych ścieżek dydaktyczno-przyrodniczych przygotowanych przez studentów.

Ćwiczenia terenowe:

Babiogórski Park Narodowy - walory przyrodnicze, muzeum, alpinarium.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 62 godz.,

2,1 ECTS

w tym:

wykłady 30 godz.

ćwiczenia i seminaria 25 godz.

konsultacje 4 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 3 godz.

praca własna (2,9 ECTS) 88 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Symonides E. 20014. Ochrona przyrody. UW Warszawa.

2. http://natura2000.gdos.gov.pl/

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 poz. 880 - tekst ujednolicony)

Uzupełniająca:

1. Makomaska-Juchiewicz M., Tworek S. 2003. Ekologiczna sieć NATURA 2000. Problem czy szansa. IOP PAN, Kraków.

2. Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. (red.) 2014. Polska Czerwona Księga Roślin, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.

3. Głowaciński Z. (red.). 2001. Polska Czerwona Księga Zwierząt - Kręgowce, PWRiL 2001, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- ma elementarną wiedzę na temat ochrony bio- i georóżnorodności,

- zna podstawy prawne i organizację ochrony przyrody w Polsce,

- ma podstawową wiedzę o krajowych i międzynarodowych formach ochrony.

Umiejętności:

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu ochrony przyrody korzystając z materiałów dostępnych w książkach (głównie monografiach przyrodniczych), czasopismach i na odpowiednich stronach internetowych,

- potrafi przygotować prezentacje multimedialne na tematy przyrodnicze i odpowiednio je zaprezentować,

- potrafi zaprojektować ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną,

Kompetencje społeczne:

- ma przekonanie o potrzebie działań na rzecz ochrony przyrody,

- jest świadomy konieczności przestrzegania praw autorskich.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny - test wielokrotnego wyboru i pytania otwarte.

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie >50 punktów (za projekt indywidualny i prezentacje) i przygotowanie raportu z ćwiczeń terenowych.

1) Projekt indywidualny - max. 80 punktów

Maksymalnie student za projekt może otrzymać za: opis przyrodniczy 10 pkt., szkic ścieżki 5 pkt., koncept ścieżki i wybór przystanków 10 pkt., opis przystanków 20 pkt., tablice przystanków 20 pkt., opracowanie graficzne 10 pkt., spis literatury 5 pkt. W przypadku, gdy za oceniany element student otrzyma 0 pkt., praca uważana jest za niezliczoną.

2) Przygotowanie dwóch prezentacji ustnych - za każdą prezentację student może uzyskać maks. 10 pkt

Ocena końcowa ćwiczeń z przedmiotu jest wystawiana w oparciu o łączną liczbę punktów otrzymanych za prezentacje i projekt:

0-50 pkt. – ndst (2,0);

51-60 pkt. – dst (3,0);

61-70 pkt. – p. dst (3,5);

71-80 pkt. – db (4,0);

81-90 pkt. – p.db (4,5);

91-100 pkt. – bdb (5,0).

Ocena końcowa=0,5 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,5 x ocena zaliczenia ćwiczeń

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Miechówka
Prowadzący grup: Anna Miechówka, Paweł Nicia, Paweł Zadrożny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Miechówka
Prowadzący grup: Anna Miechówka, Paweł Nicia, Paweł Zadrożny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Miechówka, Paweł Nicia, Paweł Zadrożny
Prowadzący grup: Anna Miechówka, Paweł Nicia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nicia, Paweł Zadrożny
Prowadzący grup: Paweł Nicia, Paweł Zadrożny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nicia, Paweł Zadrożny
Prowadzący grup: Paweł Nicia, Paweł Zadrożny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)